Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce nové sociální služby pro mnohoproblémové klienty
Kocmánková, Dagmar ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce Konstrukce sociální služby pro mnohoproblémové klienty se zabývá bariérami ve využívání sociálních služeb zjevnými osobami bez domova, mapuje jejich potřeby a na základě získaných dat z kvalitativního šetření navrhuje novou nízkoprahovou sociální službu. Nová sociální služba představuje modely, jak bariéry překonávat, řeší legislativní rámec služby a navrhuje typ organizací, který by mohl službu realizovat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Matoušek, Ondřej ; Linhart, Michal (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti za použití finanční analýzy a statistických metod pro predikci budoucího vývoje zvolených indikátorů. V práci jsou uvedeny návrhy pro zlepšení finanční situace analyzované společnosti. Výstupem bakalářské práce je mimo jiné počítačový program VBA, který umožní firmě automaticky vypočítat zvolené finanční ukazatele na základě dat z účetních výkazů.
Sociální aspekty stárnutí u osob bez domova v souvislosti se systémovými opatřeními v Praze
Pěnkava, Pavel ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent) ; Vágnerová, Marie (oponent)
Bezdomovectví je sociálně deviantní jev, zapříčiněný neschopností jedince řešit krizové situace a způsobující destrukci zejména vztahového, ale také materiálního prostředí. U svých nositelů způsobuje sociální exkluzi, která se postupně stává neměnnou. Proces bezdomovectví lze rovněž popsat jako vertikální propad v rámci sociální stratifikace, což vyvolává hlubokou frustraci a v řadě případů vede k rezignaci na úsilí o efektivní řešení nepříznivé situace (Pěnkava, 2013). Příčiny takového propadu jsou vícefaktoriální, k jeho řešení je proto nezbytná spolupráce na úrovni multidisciplinárních týmů. V současné době však tyto problémy v mnoha případech řeší výhradně sociální pracovníci, kteří jsou nuceni činnost odborníků, např. z oblasti práva, psychologie, pedagogiky volného času, geriatrie a medicíny, suplovat. Ústředním tématem disertační práce jsou možnosti a limity řešení současné situace osob bez domova v seniorském věku na území hlavního města Prahy. Jedná se o specifickou skupinu, která je vzhledem ke svému věku, odlišnému uspokojování potřeb a s tím spojenými riziky, bezprostředně ohrožena na zdraví a životě. Dalším průvodním jevem je zde zkušenost snižování vlastní důstojnosti, kterou tato skupina pociťuje nejen ze strany ostatních osob bez domova, ale i příslušníků většinové společnosti....
Možnosti a limity pěstounské péče na přechodnou dobu o děti s poruchou attachmentu
Hubáčková, Tereza ; Vodáčková, Daniela (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat aktuální téma pěstounské péče na přechodnou dobu ve vztahu k dětem s poruchou vztahové vazby a přispět tak k současnému diskurzu o dalším vývoji tohoto nástroje sociálně-právní ochrany dětí. V teoretické části nejprve popisuji vlivnou teorii citové vazby, uvádím nové poznatky v této oblasti a vysvětluji pojem porucha attachmentu. Dál se věnuji pěstounské péči na přechodnou dobu, mapuji její vznik a vývoj, charakterizuji její současnou situaci a nastiňuji budoucí směřování. V praktické části pak uvádím orientační, kvalitativně zaměřený výzkum, uskutečněný mezi psychology a dalšími odborníky, kteří se tématu ohrožených dětí aktuálně věnují, a mezi přechodnými pěstouny, kteří o dítě s poruchou attachmentu pečovali. Data jsem získala v polostrukturovaných rozhovorech a uspořádala je pomocí obsahové a narativní analýzy. V závěru je pak uvádím do vzájemných souvislostí a vyvozuji z nich odpovědi na otázky, které jsem si v úvodu položila.
Probační dohled a jeho aplikace v rámci ukládání sankcí mládeži
Eliášová, Diana ; Hulmáková, Jana (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
Náplní diplomové práce je probační dohled a jeho aplikace v rámci ukládání sankcí mládeži. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. Úvodní kapitola je věnována vymezení pojmů probace a dohledu, poté se práce zaměřuje na vývoj těchto institutů v České republice. Další části se věnují mezinárodním dokumentům upravujícím ukládání a výkon sankcí s dohledem a dohledu probačního úředníka v české právní úpravě u pachatelů z řad mládeže. Ústředním tématem navazující části pak je činnost a úloha probačního pracovníka v rámci probace a výkonu dohledu. Poté se práce zaměřuje na kriminologické aspekty ukládání sankcí s dohledem. V poslední kapitole jsou rozebírány vybrané kazuistiky, jejichž analýzou je zkoumán soulad metodik probační a mediační služby, zákonné úpravy a praxe. Cílem práce pak je identifikovat konkrétní rozdíly mezi aplikační praxí a zmíněnými metodikami, respektive zákonnými úpravami. Práce spatřuje rozdíly v mnoha oblastech praxe, především pak ve spolupráci s ostatními institucemi a nedodržování povinností ze strany probačních pracovníků.
Large displacement and deformation measurement by frequency sweeping digital holography
Psota, P. ; Lédl, Vít ; Kaván, František ; Matoušek, O. ; Doleček, R.
Recently, a digital holographic method called Frequency Sweeping Digital Holography (FSDH) for high precision measurements of surface topography of mechanical parts has been introduced. The greatest advantage of the presented FSDH is the fact that the measurement is absolute. i.e. optical path difference is independently retrieved in every single pixel. This approach can therefore be used also for measurement of large displacements and deformation. FSDH is particularly suitable in cases where the common digital holographic methods fail due to e.g. 2π unambiguity problem or speckle decorrelation. Measurement method principles, setup details, an some features of the method are discussed.\n
Surface profilometry by digital holography
Psota, Pavel ; Lédl, Vít ; Kaván, František ; Matoušek, O. ; Mokrý, P.
This paper presents newly developed method for measurement of surface topography based on frequency scanning digital holography. Digital holography allows for direct computation of the phase field of the wavefront scattered by an object. A tuning of the light source optical frequency results in linear phase variation with respect to the optical frequency. Slope of the linear function in every single pixel corresponds to absolute measurement of optical path difference and thus topography map of the surface can be retrieved. Principle of this contactless method is introduced and experimentally verified. The method can be used for measurement of complex geometries of common manufacturing parts as well as for topography measurement of complex composite structures, and active acoustic metasurfaces.
Výzkumná zpráva Projekt MidFree 2. etapa
Beneš, Jiří ; Karabyn, Vasyl ; Matoušek, Ondřej ; Špína, Michal
Výzkumná zpráva popisující tvorbu inženýrského modelu k predikci možností potlačení problematických povrchových struktur.
Výzkumná zpráva Projekt MidFree
Beneš, Jiří ; Matoušek, Ondřej ; Špína, Michal ; Tomka, David
Výzkumná zpráva popisující model procesního řetězce, metodiky měření a charakterizace středních frekvencí (MSF), vibrací a hodnocení nástrojů.
Factors hampering the Integration of Refugee Children
Asfour, Sarah ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
U N I V E R Z I T A K A R L O V A FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí Vedoucí práce: doc. PhDr. Oldřich Matoušek 2018 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je zmínit faktory ovlivňující či ztěžující integraci uprchlických dětí do společnosti, a to ať nové hostitelské společnosti či do společnosti přechodné země. Zmiňované faktory se týkají vzdělávání, socioekonomických aspektů nebo nevlídných podmínek k řádnému dětství. V diplomové práci jsou diskutovány socio- ekonomické faktory, které úzce souvisí s ekonomickou situací rodiny. I z tohoto důvodu je v práci diskutována práce dětí, a to včetně jedné z nejhorších - dětských vojáků. Mnoho uprchlických dětí prochází situacemi složitými pro jejich psychické zdraví. V této diplomové práci jsou zmíněny složitosti spojené s přesídlením, zkušenostmi z války, zkušenostmi uprchlíků, migrací, zdlouhavým pobytem v uprchlických táborech i post traumatickými stresy. Dále, diplomová práce zmiňuje výzvy, kterými děti - uprchlíci čelí a to jak v zemi původu, tak v azylové hostitelské společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA uprchlíci, uprchlický tábor, vzdělávání, dětská práce, dětský voják,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Matoušek, Oldřich
9 Matoušek, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.