Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Large displacement and deformation measurement by frequency sweeping digital holography
Psota, P. ; Lédl, Vít ; Kaván, František ; Matoušek, O. ; Doleček, R.
Recently, a digital holographic method called Frequency Sweeping Digital Holography (FSDH) for high precision measurements of surface topography of mechanical parts has been introduced. The greatest advantage of the presented FSDH is the fact that the measurement is absolute. i.e. optical path difference is independently retrieved in every single pixel. This approach can therefore be used also for measurement of large displacements and deformation. FSDH is particularly suitable in cases where the common digital holographic methods fail due to e.g. 2π unambiguity problem or speckle decorrelation. Measurement method principles, setup details, an some features of the method are discussed.\n
Surface profilometry by digital holography
Psota, Pavel ; Lédl, Vít ; Kaván, František ; Matoušek, O. ; Mokrý, P.
This paper presents newly developed method for measurement of surface topography based on frequency scanning digital holography. Digital holography allows for direct computation of the phase field of the wavefront scattered by an object. A tuning of the light source optical frequency results in linear phase variation with respect to the optical frequency. Slope of the linear function in every single pixel corresponds to absolute measurement of optical path difference and thus topography map of the surface can be retrieved. Principle of this contactless method is introduced and experimentally verified. The method can be used for measurement of complex geometries of common manufacturing parts as well as for topography measurement of complex composite structures, and active acoustic metasurfaces.
Výzkumná zpráva Projekt MidFree 2. etapa
Beneš, Jiří ; Karabyn, Vasyl ; Matoušek, Ondřej ; Špína, Michal
Výzkumná zpráva popisující tvorbu inženýrského modelu k predikci možností potlačení problematických povrchových struktur.
Výzkumná zpráva Projekt MidFree
Beneš, Jiří ; Matoušek, Ondřej ; Špína, Michal ; Tomka, David
Výzkumná zpráva popisující model procesního řetězce, metodiky měření a charakterizace středních frekvencí (MSF), vibrací a hodnocení nástrojů.
Factors hampering the Integration of Refugee Children
Asfour, Sarah ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
U N I V E R Z I T A K A R L O V A FILOZOFICKÁ FAKULTA Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce Diplomová práce Master Thesis Bc. Sarah Asfour Factors hampering the integration of Refugee Children Faktory ztěžující integraci uprchlických dětí Vedoucí práce: doc. PhDr. Oldřich Matoušek 2018 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je zmínit faktory ovlivňující či ztěžující integraci uprchlických dětí do společnosti, a to ať nové hostitelské společnosti či do společnosti přechodné země. Zmiňované faktory se týkají vzdělávání, socioekonomických aspektů nebo nevlídných podmínek k řádnému dětství. V diplomové práci jsou diskutovány socio- ekonomické faktory, které úzce souvisí s ekonomickou situací rodiny. I z tohoto důvodu je v práci diskutována práce dětí, a to včetně jedné z nejhorších - dětských vojáků. Mnoho uprchlických dětí prochází situacemi složitými pro jejich psychické zdraví. V této diplomové práci jsou zmíněny složitosti spojené s přesídlením, zkušenostmi z války, zkušenostmi uprchlíků, migrací, zdlouhavým pobytem v uprchlických táborech i post traumatickými stresy. Dále, diplomová práce zmiňuje výzvy, kterými děti - uprchlíci čelí a to jak v zemi původu, tak v azylové hostitelské společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA uprchlíci, uprchlický tábor, vzdělávání, dětská práce, dětský voják,...
Význam profese interkulturního pracovníka pro sociální práci v ČR: se zaměřením na poskytování služeb pro migranty v nevládních neziskových organizacích v Praze
Vávrová, Lucie ; Vodáčková, Daniela (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
v češtině Bakalářská práce se zabývá významem profese interkulturní práce pro sociální práci, s konkrétním zacílením na poskytování služeb migrantům, kteří vyhledávají pomoc v nestátních neziskových organizacích v Praze. Popisuje vznik, přístupy, východiska a charakteristiky nově vzniklého povolání, čímž interkulturní práci odlišuje, ale i propojuje s prací sociální. Dále se snaží zjistit, z jakých důvodů migranti do ČR přichází, zachycuje odlišnosti v jejich motivaci migrovat a poukazuje na potřeby z toho vyplývající. Na těchto zjištěních se pokouší objasnit důležitost působení interkulturní práce v ČR. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření, jenž byl proveden mezi klienty arabské a ruskojazyčné komunity z nevládní neziskové organizace Integrační centrum Praha, o.p.s. a interkulturními pracovníky z Integračního centra Praha, o.p.s. a InBáze, z.s. Výzkum předkládá porovnání pohledů samotných interkulturních pracovníků a jejich klientů na způsob a využívání poskytovaných služeb.
Sociální práce s traumatizovaným dítětem
Pachlová, Alena ; Hartošová, Tereza (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
(česky) Bakalářská práce pojednává o speciálních technikách komunikace s traumatizovaným dítětem v rámci sociální práce. Hlavním cílem práce je zjistit, zda sociální pracovníci využívají speciální techniky komunikace při práci s dětmi. První část práce je věnována teoretickým východiskám a vedení rozhovoru s dítětem v sociální práci. Závěrem teoretické části jsou vybrány některé nejznámější techniky, které jsou při rozhovoru využívané. Druhá část je věnována samotnému výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaného rozhovoru, je zde uveden hlavní cíl, který je rozdělen na dva dílčí cíle zaměřené na vzdělávání sociálních pracovníků v uvedené oblasti a jejich samotný pohled na využitelnost speciálních technik komunikace.
Hodnocení zooterapie klientem střediska výchovné péče
Brhel, Robin ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Kodymová, Pavla (oponent)
(česky) Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením zooterapie klientem střediska výchovné péče. Součástí práce je uvedení do prostředí terapie, která se odehrává ve střediscích výchovné péče v České republice, za pomoci zvířat. Je zde přiblížen proces samotné terapie, problematika rizikové mládeže a v neposlední řadě vnímání a prožitek samotného klienta při terapii, na kterého prostřednictvím zvířat terapie působí. Důležitou součástí práce je kvantitativní výzkum, ten byl proveden formou dotazníkového šetření.
Srovnání spolupráce profesionálů během rozvodů ve vybraných evropských zemích
Mýlová, Kristýna ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hulmáková, Jana (oponent)
Vzhledem k trendu stále vysoké rozvodovosti nabízí spolupráce mezi profesionály možné nástroje, které mohou vést k zefektivnění a zrychlení celého procesu rozvodu. Předložená diplomová práce pojednává o spolupráci zainteresovaných profesionálů do rozvodového řízení ve vybraných zemích Evropy (Německé cochemské praxe, praxe ze Spojeného království a Slovenska). Teoretická část charakterizuje současnou situaci rodiny, role profesionálů u nás a zabývá se dopady rozvodu na děti. Empirická část popisuje pomocí kvalitativního výzkumu, metodou analýzy dokumentů a na základě stanovených kritérii srovnání opatrovnických praxí ve zmiňovaných zemích. Tato diplomová práce přináší pohled na spolupráci zainteresovaných profesionálů ze zahraničí a poukazuje na nástroje spolupráce, které mohou přinést do procesu opatrovnického řízení pozitivní změny, které budou vést k deeskalaci sporu. Tím ulehčí traumatizovaným dětem, jejich rodičům i vytíženým profesionálům.
Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva.
Břízová, Tereza ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
I ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb středního managementu neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, jejíž hlavní činností je poskytování služeb sociální prevence na území České republiky. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit potřeby středního managementu a stanovit mechanismy, které by pomohly organizaci se dále rozvíjet. Jako metody pro získání potřebných dat byly zvoleny SWOT analýza, metoda marketingového mixu a cost-benefit analýza. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů týkající se neziskových organizací se zaměřením na Poradnu pro občanství/Občanská a lidská práva. Dále pojednává o managementu, organizačních strukturách a zdrojích financování. Praktická část se zabývá zjištěním potřeb středního managementu, které jsou spatřovány v potřebě lepší interní a převážně externí komunikace ve které by mohl být organizaci nápomocen PR specialista nebo PR agentura. Klíčová slova: Analýza, management, nezisková organizace, externí komunikace, PR

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Matoušek, Oldřich
8 Matoušek, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.