Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  začátekpředchozí18 - 27  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Radotínská atletika v lokálním a širším kontextu (v historickosociologické perspektivě)
Pěkný, Martin ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak funguje, jak působí a jak se proměňuje atletický oddíl v Radotíně, především v období 1963 až 2010. Diplomová práce poskytuje detailnější poznatky o vztahu lokálních a celostátních trendů ve sportu jakož i o institucionálním rámci sportu v ČSSR a ČR. Pro přesnější vymezení jinak velmi široké problematiky bylo definováno devět výzkumných otázek: Existuje nějaká podobnost vývoje atletiky na lokální a celostátní úrovni? Jak se proměňuje výkonnost atletů v atletickém oddíle? Jak se proměňuje obsah zapisovaných dat do tréninkových deníků? Jak se proměňuje spádová oblast pro atletický oddíl? Jak se proměňuje konkurence jiných sportovních oddílů či zájmových volnočasových spolků ve vztahu k atletickému oddílu? Jak se proměňuje zázemí a vybavení atletického oddílu? Jak se proměňuje přístup škol ve spádové oblasti atletického oddílu? Jak se proměnil institucionální rámec přístupu ke sportu (atletice) po roce 1989? Otázky byly zodpovězeny pomocí kvantitativních i kvalitativních dat. Bylo zjištěno, že na atletický oddíl v Radotíně měl vliv mix makro a mikrofaktorů, jako například stavba nového stadionu, dobrovolníci ochotní pracovat jako organizátoři, trenéři a rozhodčí v oddíle, institucionální změna v roce 1989, suburbanizace atd. Klíčová slova: atletický oddíl,...
Vývoj postavení hendikepovaných lidí ve společnosti od procesu modernizace po současnost
Šebová, Magda ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
This work is focus on problematical situation of handicap people in society that was and in influenced by the view of conception of care about handicap persons and development of nursing institutions. My work contents history of the handicap, while the biggest attention is devoted to problems of handicap person from the very beginning of modern changes to the present's time. Further this work includes empiric-historical part, whose goal is to analyze the development of nursing institution for the handicapped personality since early beginning social changes from the traditional types to the modern one, at the present time. As the research method there was used analysis of documents. These research confirmed research hypotheses. Firstly it was witness that by spreading of enlightening ideals in the context of modern processes in the society brought the change in conception of handicap person care. Secondly it was validated that modern changes, that happened in society of the 20th century were influenced above all in positive sense by institutional organization handicap person's treatment. Key words: handicap, handicapped persons, position in society, development, modernization, nursing institution, development of nursing institution
"Bělorusizační epizoda" v procesu formování běloruského národa
Marková, Alena ; Hroch, Miroslav (vedoucí práce) ; Pullmann, Michal (oponent) ; Veber, Václav (oponent)
disertační práce "Bělorusizační epizoda" v procesu formování běloruského národa Alena Marková Tématem této studie je fenomén tzv. bělorusizace na území Běloruské sovětské socialistické republiky ve 20. letech 20. století. Jde o jedinečný dějinný proces, v rámci něhož byly celosvazovou komunistickou vládou podpořeny národní iniciativy (a to především rozvoj národního jazyka a jiné) a současně byla prosazovaná politika "korenizace" čili dosazování etnicky lokálních kádrů do úřadů neruských republik Sovětského svazu. Práce se zabývá rozborem důvodů zahájení politiky bělorusizace, jejíž provedení mělo upevnit nejistou stabilitu nově ustavené sovětské vlády a sovětského státu, a to za cenu řady ústupků (spočívajících de facto v podpoře narůstajícího národního hnutí) vůči jednotlivým republikám a národní inteligenci, jež v běloruských podmínkách hrála obzvláště velkou úlohu. Práce se proto věnuje roli a postavení běloruské inteligence, jež, jakkoli nebyla ve své většině v komunistické straně, přesto byla hlavní silou prosazující bělorusizaci. Spolupráce s běloruskou národní inteligencí, již jí nabídla samotná komunistická strana, byla dána nedostatkem komunistických kádrů, kteří by mohli nezřídka sociálně demokratickou či nestranickou inteligenci zastoupit. Odsud je možno vidět kořeny dlouhodobého...
Běloruská dělnicko-rolnická hramada.
Marková, Alena ; Hroch, Miroslav (vedoucí práce) ; Pullmann, Michal (oponent)
Magisterská práce Běloruská rolnicko-dělnická hramada je věnována rozboru činnosti stejnojmenné politické organizace, která působila v letech 1925-1927 na území západního Běloruska a představovala nejmasovější organizaci v dějinách běloruského národního hnutí. V práce se zkoumají důvody vzniku a následné úspěšnosti Běloruské rolnicko-dělnické hramady v prostředí běloruského rolnictva s zasazením této problematiky do širšího kontextu dobových hospodářsko-sociálních poměrů.
Využití bazální stimulace na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
MARKOVÁ, Alena
Téma využití bazální stimulace na ARO bylo zvoleno pro zmapování využití této ošetřovatelské metody sestrami a personálem, se kterými spolupracují. Teoretická část se zabývá prostředím ARO, kde je bazální stimulace využívána a specifiky ošetřovatelské péče. Dále se zabývá monitorováním pacientů, příčinami vzniku poruch vědomí a druhy metod bazální stimulace a jejich významem pro nemocné. Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Problematika využívání bazální stimulace na ARO spočívá v dovednostech a znalostech sestry a její včasné aplikaci, která nemusí být omezena jen na pacienty s apalickým syndromem. Bazální stimulaci lze aplikovat v ošetřovatelském procesu i na pacienty s jakýmkoli stupněm poškození vědomí hospitalizovaných na ARO a tím dosáhnout kvalitnější orientace pacienta, který se probouzí z bezvědomí v prostředí, ve kterém se nachází. Toto prostředí bývá pro pacienta často stresujícím. Lze ji provádět nejen u dospělých, ale i u dětí. V současné době se využívá bazální stimulace převážně u pacientů s apalickým syndromem. Cílem této bakalářské práce je zmapování využití bazální stimulace u pacientů s poruchou vědomí na ARO z pohledu sestry. Pro praktickou část byly stanoveny tři výzkumné otázky. VO č.1 Jak sestry vnímají využití bazální stimulace u pacientů s poruchou vědomí hospitalizovaných na ARO?, VO č.2 Jak sestry využívají bazální stimulaci u pacientů s poruchou vědomí hospitalizovaných na ARO? A VO č.3 Jaké znalosti mají sestry pracující na ARO o bazální stimulaci? Stanovený cíl práce byl splněn, otázky byly zodpovězeny. Ve výzkumné části bakalářské práce byla zjištěna snaha sester o aplikaci stimulace na pacienty nejen s apalickým syndromem, ale i s poruchami vědomí z jiných příčin. Poukazuje na nedostatky v teoretických znalostech a tím i praktických dovednostech sester v oblasti aplikace bazální stimulace. Výchozí prací z praktické části bude ošetřovatelský standard zaměřený na poskytování bazální stimulace sestrami na ARO. Tento standard bude k dispozici hlavním sestrám v Nemocnici Písek, a.s. a Nemocnici Strakonice, a.s. Může být vhodnou pomůckou pro sestry, které pečují o závažně nemocné a zkvalitnit tak ošetřovatelskou péči, kterou poskytují.
Stav jazykových kompetencí u dětí v předškolní třídě mateřské školy
MARKOVÁ, Alena
Práce se zabývá analýzou stavu jazykových kompetencí u dětí ve věku 5 {--} 7 let, navštěvujících předškolní třídu mateřské školy. Sleduje úroveň osvojení jednotlivých jazykových rovin a opírá se o dotazník určený rodičům těchto dětí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   začátekpředchozí18 - 27  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 MARKOVÁ, Alena
10 MARKOVÁ, Aneta
1 MARKOVÁ, Anežka
6 Marková, Adéla
2 Marková, Agáta
1 Marková, Andrea
10 Marková, Aneta
8 Marková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.