Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Každodennost žen-matek za normalizace z hlediska výchovy dětí a péče o rodinu
Kotasová, Eva ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediálním obrazem každodenností žen v období socialismu. Zaměřuje se na časový úsek let 1970 - 1975, tedy na tzv. ranou normalizaci v ČSSR. Cílem práce je zjistit, jak tuto každodennost v uvedeném období interpretoval dobový časopis Vlasta. Tato analýza je přínosná především proto, že vypovídá o do jisté míry idealistické prezentaci životního způsobu socialistických žen, o jejich každodenních starostech a problémech. V rámci analýzy budou zkoumány články, které pojednávají o péči o rodinu a domácnost, o výchově dětí v rodině a institucionálních zařízeních, o roli muže v rodině, psychickém a fyzickém zdraví, kosmetice, módě atd., tzn. o veškerých aspektech, které ke každodennosti patří a které ji formují. Prostřednictvím těchto témat, která ženy zajímají, časopis současně nenápadně formoval ideál socialistické ženy. Ve sděleních, která se týkají každodenního života, předával ženám hodnoty, stereotypy a dokonce ideologické principy tehdejší socialistické společnosti. Hlavním cílem analýzy je vytvořit komplexní obraz této každodenní praxe v časopise Vlasta. Klíčová slova Každodennost, žena, socialismus, normalizace, časopis Vlasta, péče o rodinu, domácnost, děti
Tuzex a jeho působení na socialistickou společnost
Tomková, Johana ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Štemberk, Jan (oponent)
Tématem této diplomové práce je Tuzex podnik zahraničního obchodu jako fenomén doby v období socialismu v Československu. V této práci je popsána struktura, způsob fungování Podniku zahraničního obchodu pro tuzemský export - Tuzex, jeho vývoj do roku 1992, se zaměřením na významnou roli Tuzexu v obchodní sféře ČSSR a zahraničního obchodu a také existence jeho vlivu na socialistickou společnost. To vše v kontrastu v dobové společnosti, kdy komunistická strana ostře kritizovala západní způsob života a jeho produkty, ale na druhou stranu provozovala elitní obchod se zahraničním zbožím. 4
Formování tržních institucí v Rusku na přelomu 19. a 20. století.
Zhereb, Alexandra ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Diplomová práce "Formováni tržních institucí v Rusku na přelomu 19. a 20. Století" pojednává o utváření moderní kapitalistické ekonomiky a tržního hospodářství v Rusku v 19. století. Zvolené období bezpochyby změnilo nejen sociální a ekonomický systém, ale celkový stav Ruska. V této studii má hlavní úlohu analýza tržních institucí, které jsou velmi důležité při formování moderního ekonomického systému a také analýza sociálního, ekonomického a komunitního rozvoje, geografických zvláštnosti, mezinárodních vztahů, úrovní industrializace předrevoluční společnosti. Cílem práce je zkoumání příčin, průběhu a výsledků formování tržních institucí v Rusku, jako jedno z kritérií přechodu od tradiční k moderní společnosti. Součástí práce je také porovnání ruské zkušenosti se zkušenostmi z jiných evropských zemí.
Přestupové hnutí v Mělníku roku 1921
Novák, Jiří ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Štemberk, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá "přestupovým hnutím" v Mělníku v roce 1921. Řečený pojem odkazuje na kampaň, která se snažila přesvědčit obyvatelstvo, aby před sčítáním lidu konaném v únoru 1921 vystoupilo z římskokatolické církve, a aby tak vyjádřilo emancipaci našeho národa od církve. Vůdčí ideou přestupového hnutí bylo přesvědčení, že Řím vždy byl naším nepřítelem, že protestantismus je vlastní podsta- tou naší národní identity a že katolická církev byla spojencem Habsburků. Předkládaná práce se snaží prozkoumat roli vedoucích skupin přestupového hnutí (Církev československá, Českobratrská církev evangelická, Volná myšlenka) v Mělníku, roli místního tisku i reakci duchovní správy. Výzkumné jádro práce je za- loženo hlavně na pramenech, a to jak archivních, tak i vydaných. Bylo zjištěno, že přestupové hnutí bylo v Mělníku poměrně úspěšné. Nebyly za- znamenány žádné násilné střety. Místní tisk hrál významnou roli a přestupové hnutí podporoval. Klíčová slova: přestupové hnutí, Mělník, Církev československá, Českobratrská církev evangelická, Volná myšlenka, diskursivní analýza
Radotínská atletika v lokálním a širším kontextu (v historickosociologické perspektivě)
Pěkný, Martin ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak funguje, jak působí a jak se proměňuje atletický oddíl v Radotíně, především v období 1963 až 2010. Diplomová práce poskytuje detailnější poznatky o vztahu lokálních a celostátních trendů ve sportu jakož i o institucionálním rámci sportu v ČSSR a ČR. Pro přesnější vymezení jinak velmi široké problematiky bylo definováno devět výzkumných otázek: Existuje nějaká podobnost vývoje atletiky na lokální a celostátní úrovni? Jak se proměňuje výkonnost atletů v atletickém oddíle? Jak se proměňuje obsah zapisovaných dat do tréninkových deníků? Jak se proměňuje spádová oblast pro atletický oddíl? Jak se proměňuje konkurence jiných sportovních oddílů či zájmových volnočasových spolků ve vztahu k atletickému oddílu? Jak se proměňuje zázemí a vybavení atletického oddílu? Jak se proměňuje přístup škol ve spádové oblasti atletického oddílu? Jak se proměnil institucionální rámec přístupu ke sportu (atletice) po roce 1989? Otázky byly zodpovězeny pomocí kvantitativních i kvalitativních dat. Bylo zjištěno, že na atletický oddíl v Radotíně měl vliv mix makro a mikrofaktorů, jako například stavba nového stadionu, dobrovolníci ochotní pracovat jako organizátoři, trenéři a rozhodčí v oddíle, institucionální změna v roce 1989, suburbanizace atd. Klíčová slova: atletický oddíl,...
Vývoj postavení hendikepovaných lidí ve společnosti od procesu modernizace po současnost
Šebová, Magda ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
This work is focus on problematical situation of handicap people in society that was and in influenced by the view of conception of care about handicap persons and development of nursing institutions. My work contents history of the handicap, while the biggest attention is devoted to problems of handicap person from the very beginning of modern changes to the present's time. Further this work includes empiric-historical part, whose goal is to analyze the development of nursing institution for the handicapped personality since early beginning social changes from the traditional types to the modern one, at the present time. As the research method there was used analysis of documents. These research confirmed research hypotheses. Firstly it was witness that by spreading of enlightening ideals in the context of modern processes in the society brought the change in conception of handicap person care. Secondly it was validated that modern changes, that happened in society of the 20th century were influenced above all in positive sense by institutional organization handicap person's treatment. Key words: handicap, handicapped persons, position in society, development, modernization, nursing institution, development of nursing institution

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 MARKOVÁ, Alena
10 MARKOVÁ, Aneta
1 MARKOVÁ, Anežka
6 Marková, Adéla
2 Marková, Agáta
1 Marková, Andrea
10 Marková, Aneta
8 Marková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.