Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teoretické znalosti první pomoci u žáků se sluchovým postižením vzdělávaných různými komunikačními přístupy
Přibylová, Eliška ; Prokešová, Eva (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
N e : Te e ick znalosti pomoci u k se ch i e d a ch i k ika i . C e: C e di ce je porovnat e e e ick ch a kaj c ch se k pomoci u k k l pro ch i e v i i na e a j c k ika ve ce. C e d je porovnat, zda i bjek i h d ce a pomoci a schopnosti pomoc poskytnout souviset s e e ick i znalostmi pomoci k . Metody: Pro ji a k byla i a baterie b ah j c 14 ek. Byla d a ve ech k ad ch k ch pro ch i e k . C skupinou byli ci 9. a 10. d. V k mu se celkem a i 18 e de ze 3 k ad ch k (X, Y a Z). Ve k ch X a Y bylo ve d ch h d po 5 c ch a b k a bi i g b komunikace jako h a d ac metodu, anketa jim byla e e a do ak h jazyka. Ve k e Z bylo k 8 a byli d i metodou. Data byla e ede a do e ek ick formy a graficky ac a v programu Numbers. V edk : ci d a ve k e efe j c k ika d h i v ce k h d ce a pr pomoci o 12% e ch edk , e ci d i bi i g be . Nebyla nalezena souvislost mezi bjek i h d ce a a znalostmi a i. K slova: e a , i e , komunikace, d
Vzdělávání pedagogů základních a středních škol v první pomoci a jejich hodnocení této problematiky
Zíková, Kateřina ; Prokešová, Eva (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Vzdělávání pedagogů základních a středních škol první pomoci a jejich hodnocené této problematiky Cíle: Cílem práce jak pedagogové základních a středních škol hodnotí obs a formu vzdělávání v oblasti první pomoci Dílčím cílem bylo zjistit, jak hodnotí své schopnosti poskytnout první pomoc a správně situacích, ohrožujících zdraví žáků Jedná se o kva itativní výzkum. Byla použita empirická metoda dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 34 pedagogů základních a středních škol v České Ke sběru odpovědí byla sestavena testová baterie 24 otázek a její distribuce byla realizována prostřednictvím Výsledky: Výsledky studie naznačily, že pedagogové základních a středních škol považují vzdělávání v problematice první pomoci důležité, preferují ale vzdělávání takovém rozsahu, který ve své pedagogické praxi mohou využít Většina pedagogů, kteří pracují v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu, hodnotí postoj školy této problematice jako nedostačující a ocenili by lepší podmínky pro osvojení postupů při poskytování první pomoci aopak pedagogové, kteří vyučují pouze teoretické předměty hodnotili své schopnosti v poskytování první pomoci jako stačující Pedagogové, kteří se se situacemi, ohrožující zdraví žáků příliš nesetkávají, by dle svého názoru ve většině příkladů, uvedených v testové baterii nevěděli, jak...
Signální psi a jejich využití u osob s diabetes mellitus
Zemanova, Monika ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá signálními psy pro diabetiky, kteří ovlivňují kompenzaci diabetes mellitus I. a II. typu. Na základě ankety porovnává rozdíly v informovanosti mezi Českou republikou a USA. Součástí diplomové práce je i krátká anketa pro poslance České republiky na dané téma. Cílem práce je rozšířit informace o problematice signálních psů pro osoby s diabetes mellitus v České republice. Porovnat informovanost v dané problematice mezi Českou republikou a USA. Porovnat četnost vlastnictví signálních psů pro diabetiky v České republice a USA. Metody pro získání údajů byla anketa k dané problematice. Otázky ankety směřovaly k osobám s diagnózou diabetes mellitus v České republice a USA. Druhá anonymní anketa byla vytvořena pro poslance České republiky a jejich povědomí o této problematice. Strukturované rozhovory s diabetiky byly provedeny pouze pro doplnění mých informací a pro ucelení mého názoru na dané téma, měly tedy spíše podpůrný charakter. Klíčová slova signální psi, diabetes mellitus, asistenční psi, kompenzační pomůcka
První pomoc v mateřské škole
Kašová, Michaela ; Malá, Michaela (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: První pomoc v mateřské škole Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci učitelek v mateřské škole a bylo zde porovnáváno, o kolik se jejich znalosti zlepší, pokud absolvují kurz první pomoci. Metody: V naší práci jsme použili metodu anonymní anketní šetření. Anketní šetření se skládalo ze dvou částí, z částí zjišťovací, která obsahovala 12 otázek a z části testové, která obsahovala 20 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 23 respondentů, učitelek, v průměrném věku 37 let. Anketní šetření proběhlo ve spolupráci s Mateřskou školou Vodňany a získaná data byla zobrazena pomocí grafů. Výsledky: Na základě anketního šetření bylo zjištěno, že učitelky v MŠ mají zkušenosti s poskytováním první pomoci v MŠ. Nejčastěji se setkávají s drobnými oděrkami, odřeninami, úrazy hlavy a bolestí břicha. Nejméně chybovaly při odpovídání na otázky týkající se úrazových a život ohrožujících stavů. Po absolvování kurzu/ školení první pomoci, se jejich chyby v odpovědích snížily průměrně o 2 chyby na učitelku. Klíčová slova: předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, statistika úrazů
Změny v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program
Štefánková, Gabriela ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Změna v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program. Cíle: Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok skupinové práce pod vedením lektora. Metody: Data budou sbírána formou dotazníku SF36. V první fázi projektu vyplní účastníce kurzu dotazník, který jim bude podán ještě před startem redukčního programu. Ve druhé části projektu účastníce vyplní ten stejný dotazník po absolvování kurzu. Následně budu tyto výsledky analyzovat a vyhodnotím úspěšnost programu. Metoda - dotazníkové šetření. Výsledky: Po absolvování tříměsíčního redukčního programu došlo k pozitivním změnám v oblasti kvality života. Účinnost vlivu tříměsíčního redukčního programu, vidíme především ve zlepšení psychické stránky jedince. Nedostatek této studie shledávám v malém souboru probandů, tudíž výsledky nelze zobecňovat. Klíčová slova: Obezita, pohybová aktivita, BMI, redukce hmotnosti, metody léčby obezity
Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců
Smutná, Kateřina ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců. Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, zda úroveň pohybové aktivity u seniorek přetrvává i po skončení organizovaného pohybového programu v rámci studie EXODYA. Dalším cílem je zjistit přínos dvou cvičebních programů během jednoho roku ve vybraných oblastech. Posledním cílem je zjistit, zda bude mít tříměsíční pohybový program pozitivní dopad na fyzický a psychický stav seniorek. Metody: Jedná se o empiricko-teoretickou práci. Smíšeného kvalitativně-kvantitativního výzkumu se zúčastnily 3 soubory. U výzkumného souboru I. (N=7) byla měřena svalová síla, flexibilita, úroveň depresivních příznaků a stav krátkodobé paměti před a po absolvování organizovaného tříměsíčního pohybového programu. Měření výzkumného souboru II. (N=4) probíhalo v průběhu celého roku (2018) v rámci dvou pohybových programů a bylo rozšířeno o měření kardiorespirační zdatnosti a tělesné hmotnosti. Výzkumný soubor III. (N=31) tvořily absolventky studie EXODYA, které se zúčastnily anketního šetření vlastní konstrukce dotazující se úroveň pohybové aktivity v současné době. Výsledky: Během tříměsíčního cvičebního programu byly zaznamenány pozitivní výsledky. Průměrné hodnoty jednotlivých měření se dle očekávání zlepšily nebo zůstaly neměnné....
Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem
Průdková, Barbora ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Sportovní diagnostika paralympioniků s tělesným hendikepem Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda paralympionici pravidelně podstupují zátěžové vyšetření, co je součástí tohoto vyšetření a zda se sportovci výsledky vyšetření následně řídí, případně výsledky konzultují s trenérem. Metody: Práce je založena na kvalitativním výzkumu. Informace jsou získány pomocí dotazovací metody. Jako metody sběru dat byly použity názorová anketa vlastní konstrukce a neformální rozhovor. Ankety se zúčastnilo deset paralympioniků s průměrným věkem třiceti let, z nichž šest trpí vrozenou vadou ve formě DMO, další čtyři paralympionici jsou po traumatu způsobené nehodou. Z toho dva mají amputaci končetiny, dva míšní lézi a jeden roztroušenou sklerózu. Rozhovor byl realizován s reprezentačním trenérem, tělovýchovným lékařem a dvěma vrcholovými sportovci s tělesným hendikepem. Výsledky: Na základě názorové ankety a neformálního rozhovoru jsem zjistila, že jen 2 z 10 paralympioniků pravidelně dochází na zátěžové vyšetření a sportovní prohlídky. Zbylých 8 pak dochází nepravidelně. Po vyšetření se 80 % respondentů řídí radami a doporučením tělovýchovného lékaře a 20 % z nich se výsledkem neřídí. Na základě rozhovoru lze říci, že v současném paralympijském sportu existuje povědomí o přínosu systematického...
Vztah aerobní zdatnosti a silové vytrvalosti seniorek k vybraným antropometrickým parametrům
Toman Hrušková, Zdeňka ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Vztah aerobní zdatnosti a silové vytrvalosti seniorek k vybraným antropometrickým parametrům. Cíl práce: Cílem této studie bylo analyzovat vztah aerobní zdatnosti chodeckým testem na 2 km a silové vytrvalosti v podobě podporu ležmo seniorek studujících U3V na UK FTVS a prověřit, zda existuje jejich souvislost s vybranými antropometrickými parametry. Použité metody: Výzkumu se účastnilo 48 seniorek (věk 66,1 ±2,35, tělesná výška 1,67±0,064cm, váha 69,80±10,42kg, obvod pasu 88,82±10,64cm, BMI 25,10±3,62), které v době výzkumu studovaly Univerzitu 3. věku UK FTVS. Původní soubor čítal 86 seniorů, ale byli vyloučeni senioři nad 70 let věku a senioři užívající léky ovlivňující srdeční frekvenci. Pro homogenitu souboru byli vyloučeni muži senioři. Měření aerobní zdatnosti bylo realizováno chodeckým testem na 2 km na atletickém stadionu UK FTVS dle Stejskala. Čas a srdeční frekvence byly snímány sporttestery (Polar S610i). K měření silové vytrvalosti byla použita metoda izometrická, podpor ležmo. Prověřovali jsme vztah vybraných antropometrických parametrů k aerobní zdatnosti a silové vytrvalosti. Všechny statistické výpočty byly provedeny v programu SPSS Statistics 22. Výsledky: Výsledky ukázaly, že námi vybraný soubor spadá do kategorie průměrných seniorů. Výsledky chodeckého testu pozitivně...
Nejčastější úrazy na vybraných vodních plochách v České republice
Šonková, Jana ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Nejčastější úrazy na vybraných vodních plochách v České republice. Cíle: Cílem této práce je zmapování nejčastějších úrazů ošetřovaných vodní záchrannou službou (VZS) na vodních nádržích Lipno, Orlík a Slapy. Metody: V této práci jsem použila kvantitativní metodu sběru dat. Na základě dokumentace z webového portálu VZS (vodní záchranné služby) pro vyplňování zásahových listů, jsem ze tří pracovišť VZS retrospektivně získávala celkový počet zásahů, počet a druhy úrazů a příčiny úrazů na vybraných vodních plochách, a to v roce 2017. Tyto jsem následně vizualizovala v přehledných tabulkách a grafech. Výsledky: Zjistila jsem, že ve sledovaném období bylo zaevidováno celkem 66 úrazů. Častěji jsou zraněni muži. Dále jsem zjistila, že nejčastějšími druhy úrazů jsou rány. Také se potvrdil fakt, že děti jsou riziková skupina u vodní plochy, z hlediska možného tonutí a utonutí. V červenci je největší úrazovost kvůli velkému množství rekreantů na vodních přehradách a toto číslo s koncem prázdnin pozvolna klesá. Klíčová slova: úrazy, vodní záchranná služba Českého červeného kříže, vodní záchrana, první pomoc
Vliv využití masáží na psychický stav těhotných žen
Kačerová, Kateřina ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Vliv využití masáží na psychický stav těhotných žen Cíl: Cílem šetření v této bakalářské práci bylo sledovat vliv pravidelných masáží šíje, prováděných po dobu tří měsíců, na psychiku těhotných žen a na bolest a svalové napětí v oblasti šíje. Metody: Sledovaný soubor v této bakalářské práci tvořilo 12 zdravých žen ve druhém trimestru těhotenství, ve věku 22 - 38 let, z toho šest ve výzkumné skupině s intervencí a šest v kontrolní skupině bez intervence. Intervence spočívala v sérii 6 lehkých 20 minutových masáží, jednou za dva týdny, po dobu 3 měsíců. Efekt intervence byl sledován pomocí vizuální analogové škály (VAS) před masáží, bezprostředně po masáži a s odstupem jednoho dne, dotazníku POMS na začátku a konci výzkumu, a písemné reflexe formou ankety s otevřenými otázkami po ukončení výzkumu. Výsledky: Výsledky hodnocení bolesti pomocí VAS u probandek výzkumné skupiny prokázaly snížení bolesti v oblasti šíje po masáži (před masáží průměrná hodnota 3,04, ihned po masáži 2,05, po 1 dni 1,95). Výsledky hodnocení svalového napětí pomocí VAS u probandek výzkumné skupiny prokázaly snížení svalového napětí v oblasti šíje po masáži (před masáží průměrná hodnota 2,59, ihned po masáži 1,86, po 1 dni 1,71). U faktoru Psychického napětí dotazníku POMS došlo ke snížení u výzkumné skupiny (z 1,25 na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.