Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Makroekonomická analýza s využitím postupů prostorové ekonometrie
Macková, Simona ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Tomanová, Petra (oponent)
Prostorová ekonometrie může přinést užitečný přístup k makroekonomické analýze regionálních dat. Tato diplomová práce nastiňuje vhodné modely průřezových dat zohledňující jejich geografickou polohu. Pro analýzu je využívána relace sousednosti. Vztah sousedství mezi regiony je vyjádřen pomocí matice prostorových vah. Zaměřujeme se na testy prostorové autokorelace a uvádíme postupy hledání vhodného prostorového modelu. Dále popisujeme odhady regresních koeficientů i koeficientů prostorové závislosti zejména metodou maximální věrohodnosti. Vedle ilustrativních příkladů aplikujeme vybrané základní prostorové modely na reálná makroekonomická data. Prověřujeme, jak popisují vztah mezi příjmy domácnosti, HDP a mírou nezaměstnanosti v západní Evropě. Výsledky jsou porovnány s lineárním regresním modelem.
Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích
Macková, Simona ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích Autor: Simona Macková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce pojednává o rozšířených modelech analýzy obalu dat a jejich aplikaci ve financích. Tato metoda umožňuje hodnotit efektivitu vybraných pro- dukčních jednotek na základě vícero vstupů a výstupů. Při aplikaci ve financích můžeme využít jako vstupy například správní poplatky nebo míry rizika a jako výstupy očekávané výnosy sledovaných aktiv. Ukážeme základní klasické modely ve formě primárních i duálních úloh lineárního programování a později porovnáme s modely diverzifikačními. Pro využití ve financích a aplikaci na investiční ak- tiva je vhodné se diverzifikací, vzájemnými závislostmi aktiv, zabývat. Zde se již dostaneme do sféry nelineárního programování, a proto zavedeme vhodné míry vstupů a výstupů tak, aby úloha byla řešitelná. Především se zaměříme na podmíněnou hodnotu v riziku. Následně zavedeme model, který bude uvažovat diverzifikaci. Ten dále použijeme na reálná data vybraných podílových fondů. Klíčová slova: analýza obalu dat,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.