Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv liberalizace e-komunikací na hospodářskou soutěž ve vybraných zemích EU mezi roky 1990 - 2013
Mračková, Lenka ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit vliv liberalizace na hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací ve vybraných zemích Evropské unie (ve Spojeném království, Dánsku, Finsku, Itálii, České a Slovenské republice). Teoretická část poskytuje přehled základních pojmů a charakteristik trhu elektronických komunikací a vybraných regulatorních opatření, která mají za cíl trh postupně liberalizovat (tzv. regulací k deregulaci). Praktická část sleduje rostoucí počet mobilních virtuálních operátorů v jednotlivých zemích a hodnotí, jaký je jejich vliv na zkoumané ukazatele (průměrná cena za minutu hovoru, průměrné výnosy mobilních operátorů na zákazníka, počet provolaných minut). Nakonec práce shrnuje výsledky v jednotlivých zemích a dochází k závěru, že země s mobilními virtuálními operátory na trhu dosahují ve zkoumaných ukazatelích v průměru lepších výsledků (pro koncové zákazníky) než země bez virtuálních operátorů.
Obraz pravoslaví v románu Vzkříšení L. N. Tolstého
MRÁČKOVÁ, Lenka
Tématem bakalářské práce je Obraz pravoslaví v románu Vzkříšení L. N. Tolstého. Právě tento román je stavebním kamenem práce a předlouhou pro zpracování daného tématu, které si autorka zvolila na základě vlastní četby. Román Vzkříšení je dílem osudovým, a to hned z několika důvodů. Stal se otevřenou výpovědí o carském absolutismu 2. poloviny 19. stol., mistrovským způsobem syntetizoval autorovu celoživotní filozofii, stal se příčinou jeho vyloučení z církve a byl také posledním románem před jeho smrtí. Práce je rozdělena do dvou větších kapitol, první shrnuje biografická data a životní události autora, přibližuje jeho prozaickou tvorbu, jeho vztah k víře a církvi, zabývá se také jeho nejdůležitějšími filozofickými postoji a shrnuje důležitá fakta o postavení pravoslavné církve v Rusku v 2. pol. 19. stol. Druhá kapitola je pak věnována podrobné analýze románu Vzkříšení podle zadaného tématu.
Integrace žáků se zdravotním postižením na 1. stupeň ZŠ očima učitelů
MRÁČKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce se zabývá integrací zdravotně postižených žáků na 1. stupeň základní školy v regionu jižních Čech, a to z pohledu učitelů, kteří s těmito žáky v rámci běžné třídy pracují. Práce se zabývá specifickými charakteristikami jednotlivých typů zdravotního znevýhodnění a na jejich projevy v procesu integrace. Cílem práce je zjistit, jak se učitelé na proces integrace, jehož jsou přímými účastníky, dívají, s jakými problémy se potýkají, v čem vidí klady a zápory tohoto procesu, a dále se pokouší navrhnout kroky, které by učitelům na 1. stupni základní školy v tomto procesu napomohly. Zkoumaný soubor tvoří učitelé 1. stupně základních škol, kteří mají aktuálně konkrétní zkušenost s integrací zdravotně postiženého žáka v běžné třídě, učitelé, kteří měli tuto zkušenost v minulosti a mají nad ní určitý zpětný náhled, a učitelé, kteří se s integrovaným žákem ve své praxi dosud nikdy nesetkali.

Viz též: podobná jména autorů
3 Mračková, Lenka
2 Mračková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.