Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady smlouvy NAFTA na mexický zemědělský sektor
Moravcová, Markéta ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je zhodnotit dopady Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) na mexický zemědělský průmysl. Smlouva NAFTA byla velkým liberalizačním faktorem Mexika a zemědělství během prvních patnácti let smlouvy postupně zrušilo veškeré bariéry na export do členských zemí. Práce bude tento problém řešit ze čtyř hlavních aspektů. Prvním z nich jsou dotace, a to jak dotace, které platí mexická vláda na podporu venkova, tak mnohem vyšší dotace, které platí Spojené státy americké svým zemědělcům. Druhým aspektem jsou dopady smlouvy na pěstování jednotlivých plodin. A to především změna struktury pěstování základních plodin z těch strategických na suroviny výnosné, především ovoce a zelenina. Třetí aspekt zkoumá zaměstnanost a chudobu na venkově a její spojitost s podepsáním smlouvy. Poslední aspekt uvádí hlavní dopady smlouvy na životní prostředí v Mexiku. Práce dochází k závěru, že smlouva vytvořila v mexickém zemědělském sektoru více "poražených" než "vítězů" a "vítězové" nejsou schopni pojmout všechny "poražené".
Hodnocení kvality života žen po menopauze
Moravcová, Markéta ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Koukola, Bohumil (oponent) ; Šulová, Lenka (oponent)
SOUHRN Hodnocení kvality života žen po menopauze Úvod: Kvalita života jedince a její hodnocení nabývá v klinické praxi neustále na svém významu. Konkrétně ženy v období souvisejícím s menopauzou často trpí symptomy, které je přímo neohrožují na zdraví, resp. životě, ale mohou snižovat jejich kvalitu života. Vzhledem k obecnému stárnutí naší populace se zvyšuje počet žen v uvedeném věkovém období. Poskytovaná péče ženám v období postmenopauzy musí být komplexní a zaměřená i na jejich subjektivní vnímání kvality života. Klinická praxe v České republice k hodnocení závažnosti příznaků menopauzy z pohledu žen a vlivu obtíží na kvalitu života konkrétních žen potřebuje kvalitní nástroj. V České republice vhodný dotazník zatím neexistoval. Proto autoři vytvořili a ověřili české standardizované verze dvou specifických dotazníků pro hodnocení kvality života související se zdravím (HRQL) u žen v postmenopauze: Menopause Rating Scale (MRS) a Utian Quality of Life Scale (UQOL). Cíle: V teoretické rovině bylo cílem práce popsat období související s menopauzou, charakterizovat kvalitu života a metody jejího hodnocení a zároveň podat přehled hodnotících nástrojů kvality života u žen v období souvisejícím s menopauzou. Zmapovali jsme situaci v diagnostice, léčbě a vyhledávání a následném řešení symptomů estrogenního...
Vliv některých rodinných okolností na využití volného času dítěte
MORAVCOVÁ, Markéta
Diplomová práce se soustředí na vymezení určitých charakteristik rodiny a jejich vliv na využívání volného času dítěte. Mezi tyto aspekty patří úplnost rodiny, postavení dítěte mezi sourozenci, vzdělání rodičů a sociální třídy rodičů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním okruhu teoretické části se zabývám otázkou rodiny, složením rodiny podle počtu členů, popisuji rodiny z různých hledisek. Druhý okruh teoretické části práce pojednává o volném čase a výchově dětí mimo vyučování. Na teoretické poznatky navazuje praktická část mé práce, ve které jsem provedla výzkumné šetření. Zabývám se v něm otázkou, zda mohou mít uvedené aspekty rodiny vliv na způsob využívání volného času dítěte. Výsledky výzkumné sondy jsem demonstrovala pomocí grafů a tabulek v závěru práce.
Publicistika na internetu
MORAVCOVÁ, Markéta
Diplomová práce na téma Publicistika na internetu se zabývá užitím jazykových prostředků, zejména v rovině lexikální a syntaktické, v internetových denících. Vychází z analýzy deníků Neviditelný pes.zprávy.cz, Novinky.cz, Ihned.cz a Politikon.cz. z období květen 2006 až říjen 2006. Práce není členěna na část teoretickou a praktickou, ale praktická část následuje bezprostředně po teoretickém tvrzení. Práce se tak stává přehlednější a lépe pochopitelná. K vlastnímu členění je využito kapitol. V úvodu je podána obecná charakteristika jednotlivých deníků, publicistického stylu a charakteristika komentáře jako útvaru publicistiky. Podstatnou část práce tvoří kapitoly, v nichž jsou rozebírány konkrétní příklady užití jazykových prostředků v internetové publicistice (Frazeologická spojení, Nepřímá pojmenování, Módní výrazy, Expresivní výrazy aj.) V závěru jsou v příloze uvedené příklady některých komentářů jednotlivých deníků.

Viz též: podobná jména autorů
2 MORAVCOVÁ, Marta
5 MORAVCOVÁ, Martina
3 MORAVCOVÁ, Michaela
1 MORAVCOVÁ, Miluše
2 Moravcová, Magdaléna
3 Moravcová, Marie
6 Moravcová, Markéta
5 Moravcová, Martina
3 Moravcová, Michaela
1 Moravcová, Michala
1 Moravcová, Miroslava
4 Moravcová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.