Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině
Kavka, P. ; Müller, Miloslav ; Strouhal, L. ; Kašpar, Marek ; Bližňák, Vojtěch ; Landa, M. ; Weyskrabová, L. ; Pavel, M. ; Dostál, T.
Cílem této metodiky je doplnění současného znalostního deficitu v oblasti variability krátkodobých dešťů a jejich využití pro potřeby hydrologického modelování, navrhování staveb na drobných vodních tocích a úprav v ploše povodí. Metodika definuje 6 typizovaných scénářů krátkodobých dešťů lišících se vnitřním rozdělením intenzit. Dále popisuje jejich variabilitu s ohledem na četnost jejich výskytu a prostorové rozložení na území ČR. Tyto scénáře byly odvozeny z desetileté řady radarových dat adjustovaných dle měření pozemních pozorovacích stanic. Doposud byla v oblasti krátkodobých návrhových dešťů využívána data z relativně starých zdrojů Trupl (1958), Šamaj (1985), Hrádek (1994). Tato metodika rozšiřuje a doplňuje výše zmíněné zdroje s cílem zpřesnit a zefektivnit hydrologické modelování a navazující navrhování staveb především v ploše povodí a na drobných vodních tocích. Podobná opatření jsou navrhována k ochraně půdního fondu a rozvoje hospodaření např. v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) nebo při návrhu protierozních opatření (PEO), protipovodňových opatření (PPO) nebo opatření sloužících k zadržení vody v krajině. Realizace těchto opatření je podporována řadou dotačních titulů (MZe, MŽP, AOPK, atp.) a lze tedy předpokládat široké uplatnění této metodiky v praxi.
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Landa, Michal (oponent) ; Šiška, Filip (oponent)
Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. Slitina Mg + 1hm.% Zr byla použita pro výzkum asymetrického chování při tahové a tlakové deformaci. Pokročilá analýza dat akustické emise a neutronové difrakce odhalila aktivaci různých skluzových systémů během deformace. Rovněž bylo vysvětleno rozdílný vývoj dvojčatění. Stejné metody byly použity pro výzkum vlivu hliníkových příměsí na deformační vlastnosti. Bylo zjištěno vytvrzování bazální roviny, vyšší napětí nutné pro nukleaci dvojčat a výraznější aktivita prismatického skluzu s rostoucím obsahem hliníku.
Study of cooperative dislocation phenomena in solids by the acoustic emission technique
Knapek, Michal ; Chmelík, František (vedoucí práce) ; Haušild, Petr (oponent) ; Landa, Michal (oponent)
Názov práce: Štúdium kooperatívnych dislokačných javov v pevných látkach me- tódou akustickej emisie Autor: Michal KNAPEK Katedra: Katedra fyziky materiálů Školitel': doc. RNDr. František Chmelík, CSc., Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Plastická deformácia kryštalických látok v ráde mikrometrov sa značne líši od správania makroskopických vzoriek, ked'že deformácia mikrovzoriek je charakterizovaná náhodnými skokmi na deformačných krivkách. V práci boli skúmané tri typy kryštalických materiálov, a to: medené vzorky typu "micro- pillar" s rôznymi rozmermi, hliníkové mikrovlákna a hliníkové a hliník-horčíkové peny vyrobené metódou replikácie kompaktovaných sol'ných foriem. Vyvinuté boli precízne metódy výroby vzoriek a vysokocitlivé meracie zariadenia pozostávajúce z jednoosích tlakových a t'ahových skúšok so súčasným záznamom akustickej emisie (AE), ktoré boli použité na skúmanie efektov spojených s plastickou de- formáciou v mikrometrických škálach (dynamika dislokačných procesov v súvis- losti s nespojitost'ami plastickej deformácie). V mikrovzorkách bol objavený bol tzv. vel'kostný jav v plastickej deformácii, ako aj priame korelácie medzi skokmi na deformačných krivkách s udalost'ami AE. Tento výsledok priamo...
Občanské vzdělávání dospělých v Německu a jeho specifika v nových spolkových zemích
Landa, Martin ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá systém německého občanského vzdělávání dospělých a jeho specifika v nových spolkových zemích. Autor nejprve představuje koncept občanského vzdělávání dospělých (z německého výrazu politische Bildung), popisuje vývoj občanského vzdělávání a vysvětluje, jaké jsou cíle moderního občanského vzdělávání a jak se liší od indoktrinace či propagandy. Následně se práce zaměřuje přímo na Spolkovou republiku Německo. Nejprve vysvětluje unikátní historickou zkušenost, z níž německé občanské vzdělávání vychází, a dále sleduje jeho vývoj. Autor poté vymezuje stávající stav oboru, přičemž se zaměřuje zejména na veřejné organizace vystihující univerzální koncept občanského vzdělávání: Spolkovou centrálu pro občanské vzdělávání a zemské centrály. Následuje přehled aktuálních rizik a výzev občanského vzdělávání. Další část práce se zaměřuje na nové spolkové země. Vykresluje základní kontext bývalé Německé demokratické republiky, poté studuje, jak občanské vzdělávání reagovalo po sjednocení v roce 1990, a to v rovině organizační, i z hlediska cílů, obsahu a forem. LANDA, Martin. Občanské vzdělávání dospělých v Německu a jeho specifika v nových spolkových zemích. Praha, 2016. 73 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra...
Effect of composition and microstructure on mechanical and corrosion properties in magnesium alloys with a potential for medical applications.
Minárik, Peter ; Král, Robert (vedoucí práce) ; Chráska, Pavel (oponent) ; Landa, Michal (oponent)
Názov práce: Vplyv zloženia a mikroštruktúry na mechanické a korózne charakteristiky v horčíkových zliatinách s potenciálom pre medicínske aplikácie. Autor: RNDr. Peter MINÁRIK Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedúci doktorskej práce: Doc. Dr. rer. nat. Robert Král, PhD., Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Dizertačná práca je zameraná na štúdium vplyvu termomechanického spracovania pomocou zápustky ECAP na mikroštruktúru, mechanické vlastnosti a korózne vlastnosti. Tento vplyv bol skúmaný na extrudovaných horčíkových zliatinách AE21, AE42 a LAE442, ktoré boli vybrané kvôli ich potenciálnemu použitiu v medicíne. Vývoj mikroštruktúry bol podrobne charakterizovaný skenovacou elektrónovou mikroskopiou, vrátane detekcie spätne odrazených elektrónov, transmisnou elektónovou mikroskopiou a pozitrónovou anihilačnou spektroskopiou. Vývoj mechanických vlastností bol charakterizovaný ťahovými a tlakovými deformačnými skúškami a meraní mikrotvrdosti. Korózna odolnosť bola charakterizovaná lineárnou polarizačnou metódou. Termomechanickým spracovaním bola dosiahnutá jemnozrnná štruktúra s hranicami s vysokou uhlovou misorientáciou. Priemerná konečná veľkosť zrna bola ~1.5 µm u všetkých troch zliatin. Spracovanie viedlo...
Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys
Illková, Kseniya ; Chmelík, František (vedoucí práce) ; Karlík, Miroslav (oponent) ; Landa, Michal (oponent)
Název práce: Fyzikální a mechanické vlastnosti nových slitin na bázi Mg, vliv příměsí Autor: Mgr. Kseniya ILLKOVÁ Katedra / Ústav: katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedoucí doktorské práce: Doc.RNDr.František Chmelík, CSc., katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Mg-1 hm.% Mn slitiny obsahující přibližně 1 hm.% vápníku (MX10), hliníku (AM11), ceru (ME11), yttria (MW11), neodymu (MN11) a 8 hm.% hliníku (AM81) byly nepřímo extrudovány dvěma různými rychlostmi. Mikrostruktura a její změny způsobené plastickou deformací byly studovány rentgenovou difrakcí, mikroskopií a metodou difrakce zpětně odražených elektronů. Částečně rekrystalizovaná mikrostruktura s bimodálním rozdělením velikosti zrn byla nalezena u MX10, AM11, ME11 a MW11 po pomalé extruzi. Pouze v případě AM81 a MN11 byla nalezena plně rekrystalizovaná mikrostruktura, a to v důsledku odlišné rychlosti nukleace zrn během rekrystalizace. Tyto slitiny ukázaly nejslabší texturu a nejnižší asymetrii mechanických vlastností. Akustická emise byla použita k identifikaci dislokačních procesů a dvojčatění v oblastech s různou texturou v průběhu tahových a tlakových zkoušek. Byla zjištěna přímá souvislost mezi akustickou emisí během deformačních zkoušek a mikrostrukturou, texturou a...
Proměny jaderné politiky CDU/CSU: cesta k "fukušimskému obratu"
Landa, Martin ; Mynaříková, Romana (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Fukušimská havárie vyvolala další pokračování dlouhodobé německé debaty o budoucnosti jaderné energie a předznamenala významnou proměnu energetického hospodářství země. Rozhodnutí o opuštění jaderné energie z roku 2011 nicméně následovalo jen s odstupem několika měsíců od oznámení o prodloužení životnosti elektráren. Cílem práce je prověřit, zda je post-fukušimský postup CDU/CSU odrazem dlouhodobějšího vývoje stranické politiky. Autor zkoumá, jakými proměnami procházela jaderná politika křesťanských stran od období technologického výzkumu v padesátých letech do nehody ve Fukušimě v březnu 2011. Práce vysvětluje změny stranické politiky v obecném kontextu německého energetického hospodářství. Práce poskytuje celkový přehled přístupu CDU/CSU k otázkám využití jaderné energie a přispívá k porozumění dlouhodobých trendů, které vyústily ve "fukušimský obrat."
Návrh manažerského účetnictví
Kubitová, Tereza ; Landa, Martin (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou manažerského účetnictví. Analyzuje současnou finanční situaci a způsob řízení nákladů v konkrétní firmě. Obsahuje návrh implementace jednoduchého systému manažerského účetnictví s cílem zefektivnit řízení a hospodaření jednotlivých oddělení a zároveň umožnit plánovat a kontrolovat náklady.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Švanda, Martin ; JUDr. Martin. Landa (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění stavu a finančního zdraví firmy ZEPELIN CZ, s.r.o. Ve své první části stanoví metody finanční analýzy, kterých bude použito v části druhé. Z této druhé části pak vzejdou výsledky, které budou interpretovány a na jejich základě budou navrženy možné postupy a řešení, vedoucí ke zlepšení celkové finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Landa, M.
3 Landa, Martin
22 Landa, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.