Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Microscopic nuclear models for open-shell nuclei
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Název práce: Mikroskopické jaderné modely pro jádra s nezaplněnými slupkami Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Jádro je kvantový mnohočásticový systém tvořen konstituenty, kte- rých vzájemná interakce není uspokojivě známá. Proto je nutné použít na popis jádra přibližné metody. Základní přibližné metody v mikroskopické teorii jád- ra jsou Hartree-Fockova teorie, Tamm-Dancoffova aproximace a RPA (random phase approximation). Tyto jsou popsány v první kapitole této práce. Hlavním cílem bylo vyvinout mikroskopické modely pro jádra s nezaplněnými slupkami s dvěmi valečními částicemi nebo dírami. Tyto jsou popsány v druhé kapitole, která obsahuje detailní odvození relevantních vztahu. Tyto metody byli nume- ricky implementovány. Výsledky výpočtu jaderných spekter a pravděpodobností elektromagnetických přechodu jsou uvedeny ve třetí kapitole. Klíčová slova: Tamm-Dancoffova aproximace, RPA, jádra s nezaplněnými slupka- mi, jaderné spektra, pravděpodobnosti elektromagnetických přechodu
Giant monopole resonances in deformed nuclei
Božík, Daniel ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent) ; Knapp, František (oponent)
Název práce: Gigantické monopólové rezonance v deformovaných jádrech Autor: Daniel Božík Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc., ÚČJF, MFF UK Abstrakt: Skúmanie gigantických monopólových rezonancií je dôležité, pretože existuje priama súvislosť medzi nimi a nestlačiteľnosťou jadrovej matérie. Jej význam vzrastá spolu s novými experimentálnymi dátami z experimentov TAMU a RCNP, ktoré sa získali v posledných rokoch. Súčasná práca skúma gigantické monopólové rezonancie v sadách sférických (Pb, Sn, Zr) a deformovaných (Sm, Mo, Cd) jadier. Výpočty boli robené v rámci HFB + SRPA metódy, ktorá bola vyvinutá na MFF UK v spolupráci s JINR v Dubne a Univerzitou v Erlangen. Ako prví sme v rámci mikroskopickej teórie potvrdili double-peak štruktúru GMR silovej funkcie a jej súvislosť s E0-E2 väzbou. Ukázali sme dôležitosť používania silových funkcií pri skúmaní GMR. Klíčová slova: HFB, SRPA, gigantická monopólová rezonancia 1
Theoretical description of nuclear collective excitations
Repko, Anton ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent) ; Mareš, Jiří (oponent)
Teorie funkcionálu hustoty je preferovaná mikroskopická metoda pro výpočet vlastností jader napříč celou tabulkou nuklidů. Vedle vlastností základního stavu, které se počítají Hartreeho-Fockovou metodou, vzbuzené stavy jader se dají popsat pomocí metody Random Phase Approximation (RPA). Hlavním cílem předkládané práce je podat formalismus RPA metody pro sféricky symetrická jádra, s použitím technik skládání momentu hybnosti. Probírají se také různá pomocná témata, jako Hartreeho- Fockova teorie, Coulombův integrál, těžišťové korekce a párování. Metoda RPA je odvozená rovněž pro axiálně deformovaná jádra. Odvozené vzorce byly zabudovány do počítačových programů a použity pro výpočet některých fyzikálních výsledků. Po zevrubném prozkoumání výpočtů z hlediska numerické přesnosti byla probrána tyto témata: toroidální povaha nízko-ležící části E1 rezonance ("pygmy"), gigantické rezonance různé multipolarity v deformovaném jádře 154Sm a magnetické dipólové (M1) přechody v deformovaném 50Cr. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Microscopic calculations of nuclear properties with realistic nucleon-nucleon interaction
Herko, Jakub ; Knapp, František (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
Názov práce: Mikroskopické výpočty vlastností jader s realistickou nukleon-nukleonovou interakcí Autor: Jakub Herko Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. František Knapp, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Podstatným problémom jadrovej fyziky je fakt, že jadro je kvantový mnohočasticový systém pozostávajúci z konštituentov, ktorých vzájomná interak- cia nie je známa. Preto je nutné používať pri popise jadra aproximatívne metódy. V mikroskopickej teórii jadra sa často používa aproximácia stredného poľa, v kto- rej uvažujeme neinteragujúce nukleóny pohybujúce sa vo vonkajšom poli. Jedna možnosť ako získať optimálne stredné pole je Hartree-Fockova metóda. Prvá časť práce je teoretická a venuje sa popisu metód mikroskopickej teórie jadra, najmä Hartree-Fockovej metódy, pričom dôraz je kladený na formalizmus druhého kvan- tovania. V druhej časti je popísaná praktická implementácia Hartree-Fockovej me- tódy vo výpočtoch niektorých vlastností jadier a výpočty, ktoré presahujú rámec tejto metódy a započítavajú zbytkovú interakciu v poruchovej teórii. Kľúčové slová: Hartree-Fockova metóda, väzbové energie jadier, jednočasticové spektrá, mnohočasticová poruchová teória
Photon strength functions in Gd isotopes studied from resonance neutron capture
Kroll, Jiří ; Krtička, Milan (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent) ; Granja, Carlos (oponent)
Název práce: Fotonové silové funkce v izotopech Gd studované rezonančním záchytem neutronů Autor: RNDr. Jiří Kroll Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: Studium fotonových silových funkcí probíhá již více než šedesát let. Za tuto dobu byla vytvořena celá řada teoretických modelů, které se pokoušejí objasnit experimentální výsledky. Korektnost těchto modelů je však stále velice diskutabilní a její ověření je v současné době předmětem intenzivní experimentální i teoretické činnosti. V předkládané práci studujeme fotonové silové funkce na základě analýzy spekter γ-záření doprovázejícího radiační záchyt neutronů na izolovaných neutronových rezonancních jader 152,154−158 Gd. Experimentální data byla nameřena pomocí segmentovaného kalorimetru DANCE, který je instalován v Los Alamos Neutron Scattering Center v Novém Mexiku, USA. Experimentální spektra jsou následně porovnána s výstupy Monte Carlo simulace elektromagnet- ického rozpadu jader DICEBOX, založené na předpokladu platnosti tzv. Ex- trémního Statistického Modelu. Odezva detektoru na vygenerované γ-kaskády je následně vypočtena pomocí...
Analysis of dijet events in diffractive ep interactions with tagged leading proton at the H1 experiment
Polifka, Richard ; Kvasil, Jan (vedoucí práce)
Název práce: Analýza dvoujetových případů v difrakčních ep interakcích s detekovaným protonem na experimentu H1 Autor: Richard Polifka Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí dizertační práce: RNDr. Alice Valkárová, DrSc. e-mail vedoucího: avalkar@mail.desy.de Abstrakt: V této práci jsou měřeny inkluzivní dvoujetové koncové stavy v nepružných difrakčních případech s detekovaným rozptýleným protonem. Tento proton je měřen v dopředném detektoru Forward Proton Spectrometer. Vysoká statistika těchto případů v období HERA II s integrovanou celkovou luminositou 156.7 pb−1 umožňuje první měření tohoto druhu za celou dobu provozu experimentu HERA. Data pokrývají kinematickou oblast xIP < 0.1, |t| ≤ 1.0 GeV2 a 4 ≤ Q2 ≤ 110 GeV2 . Naměřená dvoujetová data jsou porovnána s předpovědmi poruchové kvantové chromodynamiky ve druhém řádu rozvoje vazbové konstanty αs. Tyto předpovědi jsou založené na difrakčních partonových distribučních funkcích získaných z předchozích měření inkluzivních difrakčních případů. Fázový prostor pro případy s difrakčními dijety byl rozšířen oproti předchozím měřením třikrát. Případy, kdy jeden z jetů směřuje do přední oblasti detektoru H1 by měly...
Gigantické rezonance v atomových jádrech
Repko, Anton ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Knapp, František (oponent)
Skyrme funkcionál je často používán k popisu základních stavů i dynamických vlastností atomových jader. V této práci byla pro mikroskopický self-konzistentní popis dynamických vlastností použita separabilní Random Phase Approximation (SRPA) metoda vycházející ze Skyrme funkcionálu. Tato práce popisuje teorii Skyrme Hartree-Fock a SRPA a předkládá numerické výpočty E1 a M1 gigantických rezonancí provedené pro sérii sférických jader Ca-40 - Fe-56. Pro jádro Fe-56 existují náznaky jeho nenulové deformace v základním stavu, proto byly výpočty provedeny i pro tento případ. Výsledky získané pro vybrané parametrizace jsou porovnány s experimentálními daty.
Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Božík, Daniel ; Kvasil, Jan (vedoucí práce) ; Cejnar, Pavel (oponent)
Název práce: Teorie založené na energetických funkcionálech v jaderné fyzice Autor: Daniel Božík Katedra (ústav): Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. e-mail vedoucího: kvasil@ipnp.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: Táto diplomová práca skúma gigantické rezonancie série even-even jadier samária 144−154 Sm. Numerické výpočty sú prevádzané pomocou počítačových programov. Stredné pole sa počíta pomocou HFB metódy pre Skyrme funcionál a zvyšková reakcia sa započítava pomocou separabilnej RPA metódy, ktorá bola vyvinutá na ÚČJF MFF UK a JINR v Dubne. Skúmané rezonancie sú E1, E2 a M1. Špeciálne boli skúmané pygmy a scissor módy. Skúmali sme závislosť pygmy módov na deformácii jadier. Takisto sme v rámci nášho mikroskopického modelu overili kvadratickú závislosť integrálnej sily scissor módov na deformácii jadier. Klíčová slova: Skyrme funkcionál, separabilná RPA, elektrické a magnetické gigantické rezonancie
Photon strength functuins in 177Lu from two-step gamma cascade measurement
Valenta, Stanislav ; Krtička, Milan (vedoucí práce) ; Kvasil, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme fotonové silové funkce, jejichž studium probíhá již více než padesát let. V průběhu této doby byla vytvořena celá řada modelů bud na základě čistě teoretických, či fenomenologických přístupu, které se pokoušejí popsat experimentální výsledky. Korektnost těchto modelů je stále diskutabilní a její ověření je v současnosti předmětem intenzivní experimentální i teoretické činnosti. Výsledky analýzy měření dvoukrokových kaskád doprovázejících záchyt tepelného neutronu na jádru 176Lu jsou porovnány s výstupy Monte Carlo simulace založené na předpokladu platnosti tzv. Extrémního Statistického Modelu. Porovnání výsledků zpracování experimentálních dat s výsledky získanými pomocí počítačových simulací se stává základním nástrojem studia korektnosti teoretických modelů. Námi analyzovaný experiment poskytuje informace zejména o E1 a M1 fotonové silové funkci, především pak o tzv. nůžkové rezonanci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.