Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika detekce tří obilných virů (BYDV, WDV, WSMV) pomocí Multiplex TaqMan RT-qPCR
Jarošová, Jana ; Kumar, Jiban
Čeleď Poaceae je zemědělsky nejdůležitější čeledí rostlin na světě. Čeleď Poaceae je také hostitelem mnoha patogenů včetně více než sta známých druhů virů. Tři nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR jsou virová zakrslost pšenice (WDV), žlutá zakrslost ječmene (BYDV) a čárkovitá mozaika pšenice (WSMV). Tato metodika poskytuje popis způsobu současné detekce a kvantifikace těchto tří virů obilnin a trav v jedné reakci pomocí metody TaqMan RT-qPCR. Metodika může sloužit vědeckým pracovníkům ke studijním účelům i pracovníkům státní správy k monitoringu výskytu jednotlivých virů na území ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus: uplatněná certifikovaná metodika
Polák, Jaroslav ; Kumar, Jiban ; Krška, Boris ; Komínek, Petr ; Jarošová, Jana
Metodika prezentuje metodické postupy a výsledky hodnocení rezistence Biotech švestky klon C-5 (´HoneySweet´). Zcela nové jsou kapitoly hodnocení kvality plodů švestky ´HoneySweet´ (Prof. B. Krška ve spolupráci s Doc. J. Polákem) i hodnocení příznaků PPV na plodech (J. Polák) a hodnocení možného přenosu transgenu do rostlin rodu Prunus (Ing. P. Komínek, Ph.D.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce heterologních proteinů v rostlinách se zaměřením na antigeny odvozené od lidského papillomaviru (HPV 16)
Folwarczna, Jitka ; Čeřovská, Noemi (vedoucí práce) ; Ryšánek, Pavel (oponent) ; Kumar, Jiban (oponent)
6 Abstrakt Infekce lidskými papillomaviry (HPV) je zejména v rozvojových zemích stále velkým problémem. Přestože jsou proti HPV komerčně dostupné profylaktické vakcíny, je jejich využití ekonomicky náročné a neřeší problém již infikovaných osob. Proto se vyvíjí další úsilí vedoucí ke vzniku terapeutických vakcín a zároveň se hledají postupy vedoucí ke snížení produkční ceny profylaktických vakcín. Virové proteiny, jako například E7 onkoprotein a L2 kapsidový protein z HPV typu 16, patří mezi slibné kandidáty pro přípravu experimentálních vakcín proti HPV. V předkládané práci jsme optimalizovali expresi mutovaného E7 onkoproteinu (E7ggg) připojeného k C-konci kapsidového proteinu (CP) Viru tabákové mozaiky (TMV) nebo X viru bramboru (PVX). Byl sledován vliv linkerů spojujících CP a E7ggg na expresi a stabilitu fúzních proteinů. Fúzní proteiny byly nejprve produkovány v bakteriích Escherichia coli (E. coli) MC1061 a poté v netransgenních i transgenních rostlinách Nicotiana benthamiana (N. benthamiana). Protože se fúzní proteiny obsahující TMV CP připravené v E. coli produkovaly v nerozpustné podobě, byl pro zvýšení podílu rozpustných proteinů testován vliv molekulárních chaperonů (Trigger faktoru (TF), DnaK-DnaJ-GrpE, GroEL- GroES). L2108-120 epitop připojený k C-konci PVX CP byl produkován v...
Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem
Kumar, Jiban ; Slavíková, Lucie ; Chalupníková, Jana
Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které nekrotizují a postupně dochází k vysychání od špiček listu. Napadené rostliny vytvářejí menší počet odnoží a často také sterilní klasy. WSMV přenáší roztoč Aceria tosichella a v menší míře, cca do 1,5 % z celkových nákaz, je přenášen osivem. WSMV byl poprvé identifikován v ČR v osmdesátých letech Dr. Vackem. Výskyt tohoto viru v posledních letech narůstá a byl zaznamenán plošný výskyt v několika porostech pšenice na různých místech ČR. Tato metodika shrnuje současné poznatky o WSMV a jeho vektoru, včetně výskytu a možnostech ochranných opatření vůči této chorobě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR
Jarošová, Jana ; Dráb, Tomáš ; Beoni, Eva ; Kumar, Jiban
Čeleď Poaceae je zemědělsky nejdůležitější čeledí rostlin na světě. Čeleď Poaceae je také hostitelem mnoha patogenů včetně více než sta známých druhů virů. Rozložení výskytu jednotlivých druhů virů se liší v závislosti na hostitelích, zeměpisných a jiných podmínkách. Tato metodika poskytuje popis způsobu detekce devíti virů obilnin a trav: virus mozaiky sveřepu (BMV), virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), latentní virus jílku (LoLV), virus nekrotické mozaiky ovsa (ONMV), virus mozaiky jílku (RgMV), půdou přenosný virus mozaiky obilnin (SBCMV), virus skvrnitosti spartiny (SpMV), virus zakrsalosti pšenice (WDV), a virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV) pomocí metody SYBR Green I RT-qPCR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV): metodika pro praxi
Štolcová, Jindra ; Červená, Zuzana ; Bártová, Šárka ; Chrpová, Jana ; Kumar, Jiban
Cílem metodiky je inovovat metody odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus‐BYDV), pro zajištění umělé inokulace obilnin tímto virovým patogenem. Prezentovaná metodika je modifikací pro tento účel doposud používané metodiky. Předností prezentované metody je její nižší časová náročnost, vyšší rychlost dosažení vysoce početné vironosné populace mšic a účinnější možnost ochrany před predátory mšic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika molekulární detekce viru žluté zakrslosti ječmene v jeho vektorech pomocí RT-PCR: Metodika pro Státní rostlinolékařskou správu
Jarošová, Jana ; Jaňourová, Blanka ; Kumar, Jiban
Žlutá zakrslost ječmene (Barley yellow dwarf - BYD) je jednou z nejdůležitějších virových onemocnění obilí jak v ČR, tak i celosvětově. Dokáže způsobit závažné ztráty na výnosech u většiny obilných druhů, jako pšenice, ječmen, rýže, kukuřice, oves a žito. Virus žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) je přenášeno výlučně několika druhy mšic žijících na obilninách. V této metodice uvádíme metody reverzní transkripce polymerázové řetězové reakci (RT-PCR) pro citlivou detekci BYDV v mšicích přenášejících tento virus včetně detailního popisu sběru a manipulace se vzorky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení rezistence transgenní švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky a ke směsným infekcím s dalšími viry: uplatněná certifikovaná metodika
Polák, Jaroslav ; Kumar, Jiban ; Jarošová, Jana
Metodika obsahuje metodický postup založení polního pokusného sadu švestky s transgenní rezistencí k viru šarky švestky (PPV), a vyhodnocení rezistence P. domestica, klon C5 k infekci PPV a kombinacím s dalšími dvěma viry, ACLSV a PDV, způsobujícími pseudošarku.Pomocí ELISA, ISEM, RT-PCR a hodnocením příznaků byla prokázána rezistence P. domestica L., klon C5 s genem kapsidu PPV vůči PPV-Rec a směsným infekcím s dalšími dvěma viry.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika detekce pšeničného a ječného kmene viru zakrslosti pšenice v jejich vektoru křísku polním pomocí PCR - RFLP
Jaňourová, Blanka ; Ripl, Jan ; Kumar, Jiban
Zakrslost pšenice (původce Wheat dwarf virus - WDV) patří mezi nejvýznamnější choroby obilnin v ČR. Na našem území může způsobit velké hospodářské škody na pšenici, ječmeni, tritikále, žitě a ovsu. Jediným dosud známým přenašečem WDV je křísek polní. Jiné přenosy viru nejsou známy. V této metodice jsou uvedeny metody polymerázové řetězové reakce (PCR) pro citlivou detekci viru zakrslosti pšenice v křísku polním a RFLP pro specifickou identifikaci ječného a pšeničného kmene.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.