Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozsah působnosti a pravomoci NKÚ
Votápková, Michaela ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice rozsahu působnosti a pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Téma kontroly vykonávané NKÚ bylo popsáno především v rámci témat popisujících kontrolu vykonávanou orgány státu a kontrolní působnost Úřadu byla popisována jako jedna z nich. Předložená práce se věnuje jen kontrolní působnosti Úřadu a popisuje ji především z ústavně teoretického pohledu. Nemalý prostor je věnován judikatuře soudů, a to nejvíce soudu Ústavního, která byla důležitá pro vymezení osobní působnosti NKÚ a předmětu kontroly. Cílem práce bylo podrobně analyzovat postavení Nejvyššího kontrolního úřadu jako nezávislého orgánu sui generis, jeho pravomoci a působnosti. Diplomová práce je rozdělena na kapitoly, které rozvádějí téma působnosti NKÚ a pomáhají dát do souvislostí informace týkající se samotného tématu. Úvodní kapitoly jsou věnovány historickému přehledu institucí, které předcházely vzniku Nejvyššího kontrolního úřadu a měly nepochybně vliv na současnou podobu Úřadu. Dále je věnována pozornost ústavnímu zakotvení NKÚ, jeho vztahům k ostatním ústavním orgánům a atributům nezávislosti Úřadu. Pozornost je také věnována reálnému výkonu kontrolní působnosti NKÚ a jeho porovnání s kontrolní činností vykonávanou jinými orgány státu. Chronologicky jsou pak popsány snahy zákonodárce rozšířit...
Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu
Horáček, Daniel ; Poulík, Zdeněk (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu dvou inovativních asfaltových směsí typu VMT 22 do podkladních vrstev vozovky. Nově vyrobené směsi obsahují modifikovaná pojiva, jako jsou polymerem modifikované asfaltové pojivo PMB a asfaltové pojivo modifikované pryžovým granulátem CRMB. Teoretická část diplomové práce popisuje dosavadní stav používání R-materiálu do podkladních vrstev vozovek. Dále jsou zde popsány druhy asfaltových směsí do podkladních vrstev, používaných v ČR a v zahraničí. Závěr teoretické části se věnuje popisu R-materiálu, jeho skládkování a zpracování v míchacím centru za horka. Praktická část popisuje návrh a výrobu dvou nových asfaltových směsí typu VMT 22, do kterých je dávkováno 25 % R-materiálu za studena bez přidání jakýchkoliv oživovacích přísad. Tyto asfaltové směsi jsou poté podrobeny funkčním zkouškám (stanovení tuhosti, stanovení odolnosti vůči únavě, stanovení odolnosti vůči účinkům mrazu). Výsledky funkčních zkoušek jsou porovnány s funkčními požadavky v českém předpise TP 151. V závěru diplomové práce je pomocí programu LayEps ověřeno, že vhodným návrhem asfaltové směsi lze výrazně prodloužit životnost vozovky.
Judicial Review of Executive Orders
Slezáková, Monika ; Kudrna, Jan (oponent)
Tématem diplomové práce je soudní přezkum exekutivních nařízení. Práce začíná první kapitulou věnovanou exekutivní normotvorbě se zaměřením na kontext dělby moci. Druhá kapitola pak popisuje exekutivní nařízení jakožto právní akty, pozornost je věnována specifikám jejich právní závaznosti, využití a procesu vydávání. Třetí kapitola rozebírá soudní přezkum těchto aktů, nejdříve vymezuje pravomoc pro přezkum a specifika přezkoumatelnosti, následně analyzuje kontexty přezkumu exekutivních nařízení a nakonec formuluje tzv. směrnici, která má být následována při stanovování platnosti exekutivních nařízení. Poslední kapitola aplikuje tuto směrnici a všechny dosavadní informace na vybrané případy, které jsou analyzovány. Klíčová Slova: Exekutivní nařízení, exekutivní normotvorba, dělba moci, soudní přezkum, pravomoc, doktrína případu práva a spravedlnosti
Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek
Sadil, Dominik ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá používáním sklovláknitých geomříží do souvrství asfaltových vozovek. Tyto prvky se používají jako výztužné materiály v konstrukci vozovek především pro částečnou eliminaci či oddálení tvorby trhlin ve vozovce a pro přenos tahových zatížení, která se roznášejí do podkladních vrstev. V rámci bakalářské práce byly testovány vlastnosti asfaltových souvrství vyztužených geomřížemi pomocí vybraných funkčních zkoušek a bylo také sledováno chování geomříží mezi asfaltovými vrstvami. Tato práce zároveň zkoumá, zda jsou tyto běžně používané funkční zkoušky prakticky použitelné pro asfaltová souvrství se sklovláknitými geomřížemi.
Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu
Spies, Karel ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu s vysokým obsahem R-materiálu (množství 50 %) a použitím asfaltového pojiva modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) bez užití rejuvenátorů či jiných změkčujících přísad. Cílem práce je ověřit předpokládané vlastnosti asfaltové směsi provedením funkčních zkoušek dle normy ČSN EN 12697 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka, a porovnat její vlastnosti s minimálními požadavky na asfaltový beton pro obrusnou vrstvu (ACO 11 +) dle normy ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton. Dalším cílem této práce je poukázat na možnost využití vyšších množství R-materiálu v asfaltových směsích.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Homola, Rostislav ; Kudrna, Josef (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci vlastního návrhu řešení. Na základě zvolených parametrů bude sestaven model sloužící k optimálnímu zhodnocení zákazníků společnosti, na jejímž základě může společnost dále rozhodnout, zda s daným zákazníkem spolupracovat či je pro ni výhodnější tuto spolupráci ukončit. Samotné řešení práce je realizováno za podpory programů Microsoft Excel a MATLAB.
Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu
Dienstbier, Jakub ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jakou úlohu v bezpečnostním systému České republiky hrají jednotlivé ústavní orgány, konkrétně prezident republiky, vláda, Parlament a Bezpečnostní rada státu. Za tímto účelem je nejprve zobrazen ústavní systém České republiky na příkladu postavení prezidenta republiky. Hlavní část práce je věnována analýze postavení prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, neboť této kompetenci nebylo v české vědě ústavního práva dosud věnováno komplexní pozornosti. Z tohoto důvodu jsou shrnuty poznatky z československé ústavní historie, které jsou dále využity pro komparaci se stávající právní úpravou. Práce z ústavněprávního hlediska za použití všech obvyklých právních výkladových metod a poznatků jiných vědních oborů vykládá pojmy "ozbrojené síly" a "vrchní velitel." Na takto provedený výklad navazuje kritika podústavní právní úpravy a stanovení obsahu vrchní velitelské pravomoci. Text dále popisuje další činnosti prezidenta republiky s bezpečnostním rozměrem, zejména odůvodňuje jeho oprávnění ve vztahu ke zpravodajským službám. V druhé kapitole jsou rozebírány dvě zvláštní kompetence vlády a Parlamentu, a sice pravomoc rozhodovat zásadní bezpečnostní otázky a činnost při civilní a demokratické...
Státní imunita na prahu 21. století: Soumrak nebo renesance?
Kudrna, Jaroslav ; Ondřej, Jan (oponent)
1/3 ABSTRAKT STÁTNÍ IMUNITA NA PRAHU 21. STOLETÍ: SOUMRAK NEBO RENESANCE? JAROSLAV KUDRNA, ESQ., LL.M. Státní imunita je jedním ze základů mezinárodního práva veřejného. Imunita států vychází ze základního principu mezinárodního práva, a sice rovnosti států - par in parem non habet imperium. Státní imunita je tak projevem státní suverenity a ostatní státy prokazují respekt suverenitě druhých států tím, že dopřávají před svými soudy druhým státům imunitu. Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem práce je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity pro investory i státy. 20. století je možno hodnotit jako soumrak státní imunity. Pro minulé století byl charakteristický vývoj státní imunity od absolutního k restriktivnímu pojetí. 20. století vidělo její ústup a roztříštěnost. Naopak 21. století se může stát obdobím jejího znovuzrození, renesancí státní imunity, pokud vstoupí Úmluva OSN v platnost a bude ratifikována velkým počtem států. 21. století může tedy být stoletím, ve kterém státní imunita znovu najde svou harmonii a bude harmonizována na...
Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu
Stromecký, Roman ; Musil, Vladimír (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti (VMT) za použití R-materiálu. V teoretické části jsou popsány charakteristiky těchto směsí v ČR a ve Švýcarsku. Dále se tato část zabývá využíváním R-materiálu v ČR a ve vybraných státech světa, a také způsoby recyklací vozovek. Teoretická část se také zabývá použitými zkušebními metodami. V praktické části jsou navrženy dvě nové asfaltové směsi typu VMT s přídavkem 25 % R-materiálu. Jako podklad k návrhu těchto směsí byla použita směs typu VMT, který byla odebraná na obalovně. Byly provedeny zkoušky pojiv a na navržených asfaltových směsích, a taktéž na odebrané směsi z obalovny, byly provedeny vybrané funkční zkoušky (moduly tuhosti, odolnost vůči únavě, nízkoteplotní vlastnosti). Následně byly výsledky porovnány mezi sebou. Závěr práce je věnován modelování konstrukce vozovky pomocí programu LayEps, ve kterém bylo ověřeno, zda by navržené asfaltové směsi dokázaly ušetřit tloušťky konstrukcí vozovek.
Státní imunita na prahu 21. století: Soumrak nebo renesance?
Kudrna, Jaroslav ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent) ; Caban, Pavel (oponent)
1/3 ABSTRAKT STÁTNÍ IMUNITA NA PRAHU 21. STOLETÍ: SOUMRAK NEBO RENESANCE? JAROSLAV KUDRNA, ESQ., LL.M. Státní imunita je jedním ze základů mezinárodního práva veřejného. Imunita států vychází ze základního principu mezinárodního práva, a sice rovnosti států - par in parem non habet imperium. Státní imunita je tak projevem státní suverenity a ostatní státy prokazují respekt suverenitě druhých států tím, že dopřávají před svými soudy druhým státům imunitu. Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem práce je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity pro investory i státy. 20. století je možno hodnotit jako soumrak státní imunity. Pro minulé století byl charakteristický vývoj státní imunity od absolutního k restriktivnímu pojetí. 20. století vidělo její ústup a roztříštěnost. Naopak 21. století se může stát obdobím jejího znovuzrození, renesancí státní imunity, pokud vstoupí Úmluva OSN v platnost a bude ratifikována velkým počtem států. 21. století může tedy být stoletím, ve kterém státní imunita znovu najde svou harmonii a bude harmonizována na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kudrna, Jakub
5 Kudrna, Jan
2 Kudrna, Jaroslav
4 Kudrna, Jiří
1 Kudrna, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.