Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek
Sadil, Dominik ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá používáním sklovláknitých geomříží do souvrství asfaltových vozovek. Tyto prvky se používají jako výztužné materiály v konstrukci vozovek především pro částečnou eliminaci či oddálení tvorby trhlin ve vozovce a pro přenos tahových zatížení, která se roznášejí do podkladních vrstev. V rámci bakalářské práce byly testovány vlastnosti asfaltových souvrství vyztužených geomřížemi pomocí vybraných funkčních zkoušek a bylo také sledováno chování geomříží mezi asfaltovými vrstvami. Tato práce zároveň zkoumá, zda jsou tyto běžně používané funkční zkoušky prakticky použitelné pro asfaltová souvrství se sklovláknitými geomřížemi.
Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu
Spies, Karel ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu s vysokým obsahem R-materiálu (množství 50 %) a použitím asfaltového pojiva modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) bez užití rejuvenátorů či jiných změkčujících přísad. Cílem práce je ověřit předpokládané vlastnosti asfaltové směsi provedením funkčních zkoušek dle normy ČSN EN 12697 (736160) Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka, a porovnat její vlastnosti s minimálními požadavky na asfaltový beton pro obrusnou vrstvu (ACO 11 +) dle normy ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton. Dalším cílem této práce je poukázat na možnost využití vyšších množství R-materiálu v asfaltových směsích.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Homola, Rostislav ; Kudrna, Josef (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci vlastního návrhu řešení. Na základě zvolených parametrů bude sestaven model sloužící k optimálnímu zhodnocení zákazníků společnosti, na jejímž základě může společnost dále rozhodnout, zda s daným zákazníkem spolupracovat či je pro ni výhodnější tuto spolupráci ukončit. Samotné řešení práce je realizováno za podpory programů Microsoft Excel a MATLAB.
Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu
Dienstbier, Jakub ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Hřebejk, Jiří (oponent)
Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jakou úlohu v bezpečnostním systému České republiky hrají jednotlivé ústavní orgány, konkrétně prezident republiky, vláda, Parlament a Bezpečnostní rada státu. Za tímto účelem je nejprve zobrazen ústavní systém České republiky na příkladu postavení prezidenta republiky. Hlavní část práce je věnována analýze postavení prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, neboť této kompetenci nebylo v české vědě ústavního práva dosud věnováno komplexní pozornosti. Z tohoto důvodu jsou shrnuty poznatky z československé ústavní historie, které jsou dále využity pro komparaci se stávající právní úpravou. Práce z ústavněprávního hlediska za použití všech obvyklých právních výkladových metod a poznatků jiných vědních oborů vykládá pojmy "ozbrojené síly" a "vrchní velitel." Na takto provedený výklad navazuje kritika podústavní právní úpravy a stanovení obsahu vrchní velitelské pravomoci. Text dále popisuje další činnosti prezidenta republiky s bezpečnostním rozměrem, zejména odůvodňuje jeho oprávnění ve vztahu ke zpravodajským službám. V druhé kapitole jsou rozebírány dvě zvláštní kompetence vlády a Parlamentu, a sice pravomoc rozhodovat zásadní bezpečnostní otázky a činnost při civilní a demokratické...
Státní imunita na prahu 21. století: Soumrak nebo renesance?
Kudrna, Jaroslav ; Ondřej, Jan (oponent)
1/3 ABSTRAKT STÁTNÍ IMUNITA NA PRAHU 21. STOLETÍ: SOUMRAK NEBO RENESANCE? JAROSLAV KUDRNA, ESQ., LL.M. Státní imunita je jedním ze základů mezinárodního práva veřejného. Imunita států vychází ze základního principu mezinárodního práva, a sice rovnosti států - par in parem non habet imperium. Státní imunita je tak projevem státní suverenity a ostatní státy prokazují respekt suverenitě druhých států tím, že dopřávají před svými soudy druhým státům imunitu. Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem práce je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity pro investory i státy. 20. století je možno hodnotit jako soumrak státní imunity. Pro minulé století byl charakteristický vývoj státní imunity od absolutního k restriktivnímu pojetí. 20. století vidělo její ústup a roztříštěnost. Naopak 21. století se může stát obdobím jejího znovuzrození, renesancí státní imunity, pokud vstoupí Úmluva OSN v platnost a bude ratifikována velkým počtem států. 21. století může tedy být stoletím, ve kterém státní imunita znovu najde svou harmonii a bude harmonizována na...
Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu
Stromecký, Roman ; Musil, Vladimír (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti (VMT) za použití R-materiálu. V teoretické části jsou popsány charakteristiky těchto směsí v ČR a ve Švýcarsku. Dále se tato část zabývá využíváním R-materiálu v ČR a ve vybraných státech světa, a také způsoby recyklací vozovek. Teoretická část se také zabývá použitými zkušebními metodami. V praktické části jsou navrženy dvě nové asfaltové směsi typu VMT s přídavkem 25 % R-materiálu. Jako podklad k návrhu těchto směsí byla použita směs typu VMT, který byla odebraná na obalovně. Byly provedeny zkoušky pojiv a na navržených asfaltových směsích, a taktéž na odebrané směsi z obalovny, byly provedeny vybrané funkční zkoušky (moduly tuhosti, odolnost vůči únavě, nízkoteplotní vlastnosti). Následně byly výsledky porovnány mezi sebou. Závěr práce je věnován modelování konstrukce vozovky pomocí programu LayEps, ve kterém bylo ověřeno, zda by navržené asfaltové směsi dokázaly ušetřit tloušťky konstrukcí vozovek.
Státní imunita na prahu 21. století: Soumrak nebo renesance?
Kudrna, Jaroslav ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent) ; Caban, Pavel (oponent)
1/3 ABSTRAKT STÁTNÍ IMUNITA NA PRAHU 21. STOLETÍ: SOUMRAK NEBO RENESANCE? JAROSLAV KUDRNA, ESQ., LL.M. Státní imunita je jedním ze základů mezinárodního práva veřejného. Imunita států vychází ze základního principu mezinárodního práva, a sice rovnosti států - par in parem non habet imperium. Státní imunita je tak projevem státní suverenity a ostatní státy prokazují respekt suverenitě druhých států tím, že dopřávají před svými soudy druhým státům imunitu. Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem práce je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity pro investory i státy. 20. století je možno hodnotit jako soumrak státní imunity. Pro minulé století byl charakteristický vývoj státní imunity od absolutního k restriktivnímu pojetí. 20. století vidělo její ústup a roztříštěnost. Naopak 21. století se může stát obdobím jejího znovuzrození, renesancí státní imunity, pokud vstoupí Úmluva OSN v platnost a bude ratifikována velkým počtem států. 21. století může tedy být stoletím, ve kterém státní imunita znovu najde svou harmonii a bude harmonizována na...
Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami
Horáček, Daniel ; Šperka, Pavel (oponent) ; Kudrna, Jan (vedoucí práce)
Cílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším dopravním zatížením. Hlavní myšlenkou této bakalářské práce je návrh takové asfaltové směsi, která bude složena z přírodních kameniv, recyklovaných asfaltových směsí a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, a přesto si zachová dobré vlastnosti pro použití ve vozovce. Použití recyklovatelných asfaltových směsí umožní znovupoužít vybourané nebo vyfrézované asfaltové vrstvy, kterých je v současnosti vysoký přebytek a umožní snížit celkové náklady na stavbu nových asfaltových vrstev s vysokou kvalitou. V bakalářské práci je popis provedených empirických a funkčních zkoušek, podle nichž byla výsledná asfaltová směs navržena, a výsledky porovnány s TP151 - Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT).
Úprava imunit v ústavním systému ČR
Malcová, Barbora ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Úprava imunit v ústavním systému ČR Diplomová práce Úprava imunit v ústavním systému ČR se zabývá zakotvením imunity některých veřejných činitelů v tuzemském právním řádu. Popisuje objektivní právní stavy, ale i vývoj přijetí tohoto institutu akademiky i samotnými osobami, jimž výhody imunity svědčí. Po krátkém úvodu, jehož účelem je nastínit některé možné pohledy na institut a obecně rozšířené polopravdy o něm, pak práce vykládá termíny, jež se s tímto ústavním institutem pojí - pojmy jako indemnita, imunita hmotněprávní/procesněprávní, exempce. Hlavní část práce se pak podrobně věnuje jednotlivým typům imunit. První kapitola rozebírá imunitu poslanců a senátorů. Nastiňuje vývoj jejích ústavních základů, prezentuje aktuální úpravu s řadou konkrétních případů, kdy došlo ke zbavení imunity poslance či senátora, a zaobírá se vztahem ústavní úpravy s jednacími řády obou komor. Práce popisuje i vybrané problematické aspekty institutu, a k některým z nich dodává historickou i aktuální judikaturu. Druhá kapitola je věnována imunitě prezidenta republiky. Rozděluje odpovědnost nejvyššího představitele výkonné moci ve státě do několika kategorií, sumarizuje historii právní úpravy v rámci nejvýznamnějších ústavních změn, dopodrobna rozebírá proces podávání ústavní žaloby a ke sporným aspektům dokládá řádu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kudrna, Jakub
5 Kudrna, Jan
2 Kudrna, Jaroslav
4 Kudrna, Jiří
1 Kudrna, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.