Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Animace na periférii
Hanáková, Veronika ; Czesany Dvořáková, Tereza (vedoucí práce) ; Kubíček, Jiří (oponent)
Práce se snaží vykreslit podobu dobové výroby animovaných děl v kontextu státně-socialistického modu produkce. Skrze otázkou zdánlivé autonomie odvětví kresleného a loutkového filmu v období ředitele Krátkého filmu Kamila Pixy (1969-1985) se pokusíme přesněji naznačit pozici uvnitř re- centralizované organizačně-dramaturgické struktuře státního filmového podniku, k níž dochází počátkem takzvané normalizace. Animovaný film měl odlišnou pozici a funkci oproti hrané tvorbě uvnitř československého filmu, tudíž se jako pomyslná autonomie můžou jevit i promyšlené kroky vedení úpravy systému výroby. Na příkladu ateliéru v Čiklově ulici načrtneme mód výroby loutkového filmu, který se podobal spíše řemeslné dílně a udržovala si pomyslnou autonomie, dokud měla svůj vlastní prostor.
Vliv svařovacích parametrů na kvalitu a mechanické vlastnosti svarového spoje
Vlach, Jan ; Stejskal, Ondřej (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností MAG svařování uhlíkové oceli 1.1221 (C60E) bez použití předehřevu. Zkoumá se vliv základních parametrů svařování na výsledné charakteristiky svaru s cílem dosáhnout spoj prostý defektů, aniž by byl aplikován předehřev.
Renovace lopatek rotoru roztřískovače
Soldán, Jan ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá renovací lopatek rotoru roztřískovače metodou navařování. V literární rešerši byly popsány možnosti navařování včetně přídavných materiálů. Následně byl proveden experiment s cílem porovnat, zhodnotit a zjistit která z dvojice tvrdokovových plněných elektrod je pro danou renovaci vhodnější a vytvořit pro tuto plněnou elektrodu certifikaci postupu navařování. Dvojice plněných elektrod byla porovnána z hlediska vneseného tepla, ceny, mikro/makro struktury a výsledné tvrdosti návaru. Závěrem porovnání bylo rozhodnuto, že se na renovaci lopatek rotoru roztřískovače, díky velké tvrdosti výsledného návaru, hodí plněná elektroda s označením Megafil A760M. Závěrem práce byla pro vybranou plněnou elektrodu vypracována specifikace svařovacího postupu dle EN ISO 15 609-1.
Aplikace tvrdého pájení WC zrn
Izák, Josef ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Sigmund, Marián (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu pájení součásti odkorňovacího nože. Pájka obsahující zrna WC je nanášena na ZM z důvodu zvýšení tvrdosti nože. Nanášená pájka se zrny nenavyšuje jen tvrdost, ale také několikanásobně zvyšuje životnost těchto nožů. Využívaná technologie pájení pro nanesení vrstvy pájky s WC zrny je kyslíko - acetylenový plamen. Budou zkoumány dvě nanášené vrstvy. Pro vyhodnocení nanášeného spoje byly navrženy experimentální ověření. Nejprve se provede vizuální zkouška a následně destruktivní zkoušky („mikrotvrdost“, makrostruktura, mikrostruktura, SEM a EDS analýza). Nakonec byla navržena dle normy kvalifikace páječe a zkoušky pájeného spoje.
Svařování trubek z CrMo oceli
Matějek, Martin ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je porovnání mechanických vlastností svarových spojů na vzorcích z trubek 32x2 mm z oceli 25CrMo4, která je používána k výrobě podvozků závodních motokár. Ocel se vyznačuje pevností v tahu Rm=800 MPa a po zušlechtění až 1200 MPa. Ke svaření vzorků jsou použity technologie MAG a TIG.
Aplikace CMT Advanced v průmyslové praxi
Šoulák, Petr ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
V diplomové práci je zpracována problematika svařování ocelí s vyšší pevností. Práce také popisuje metodu obloukového svařování v ochranné atmosféře CMT Advanced. V experimentální části této práce je porovnávána metoda CMT Advanced s konvenční metodou obloukového svařování v ochranné atmosféře ve zkratovém režimu při svařování ocelí Hardox 450 a Weldox 700 E. Porovnávány jsou mechanické vlastnosti svaru získané pomocí příčné zkoušky tahem a měřením mikrotvrdosti. Hodnocena byla makrostruktura a mikrostruktura. V poslední části práce je stručné ekonomické srovnání obou metod.
Optimalizace výroby rotační součásti
Kubíček, Jiří ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je rozbor a následná optimalizace výrobního postupu součásti „Pouzdro“, které je soustruženo na CNC soustruhu Hardinge Talent 8/52 a následně frézováno Kovosvit MAS MCV 750. Cílem práce je návrh způsobu výroby, při kterém bude použit pouze stroj Doosan Puma 2100SY, volba vhodných nástrojů a následné porovnání těchto způsobů výroby s ohledem především na přípravný a strojní čas výroby, životnost nástrojů a ekonomiku výroby
Svařování obalenou elektrodou uhlíkové a vysokolegované oceli
Hendrych, Marek ; Vaněk, Mojmír (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem technologie ručního obloukového svařování neboli metody 111. V rešeršní části práce je pojednáno o principu této metody, svařovacích zdrojích a přídavném materiálu, tedy obalovaných elektrodách. Dále se zaměřuje na svařitelnost ocelí, především tedy uhlíkových a korozivzdorných austenitických ocelí. V experimentální části bylo provedeno měření výkonových vlastností elektrod. Měření bylo provedeno na vzorcích uhlíkové oceli S235JR podle ČSN EN a korozivzdorné austenitické oceli X5CrNi18-10 podle ČSN EN. Zhodnocení zahrnuje porovnání výsledků a jejich zdůvodnění.
Porovnání produktivity technologie svařování MAG a FCAW
Kutil, Petr ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na obloukové svařování metodami MAG a FCAW. První část obsahuje stručný popis těchto technologií. Důraz je kladen na princip obloukového svařování v aktivním ochranném plynu a na přídavné materiály, zejména na plné a plněné svařovací dráty. Druhá, experimentální část, je zaměřena na porovnání metod MAG (135) a FCAW (136 a 138) z hlediska produktivity, nákladnosti a v neposlední řadě i kvality koutových svarů zhotovených v poloze svařování PF. Na základě vypočtených a naměřených hodnot získaných z experimentu byla vybrána nejvhodnější metoda pro danou polohu svařování.
Metodologie Six Sigma v průmyslu
Kubíček, Jan ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu DMAIC společně s nástroji, které se v jednotlivých fázích mohou vyskytnout. V práci je pojednáno o programu Six Sigma ve společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
20 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
20 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.