Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení environmentální zátěže u strojírenských výrobků/procesů
Navrátilová, Jana ; Rozehnalová, Jana (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení environmentální zátěže korunkového uzávěru láhví. V teoretické části jsou popsány současné globální problémy životního prostředí a~vybraná ekologická legislativa, která se může týkat i strojírenských podniků. Součástí je i~uvedení různých metodik hodnocení zátěže životního prostředí, ze kterých byla k řešení vybrána metoda LCA (hodnocení životního cyklu výrobku). Práce popisuje korunkový uzávěr a jeho výrobu. V praktické části je provedeno posouzení environmentální zátěže životního cyklu tohoto výrobku. Jsou vybrány tři varianty korunkového uzávěru, jejichž životní cykly jsou modelovány a posouzeny. Výsledky jednotlivých variant jsou následně porovnány.
Funkční analýza konstrukce a vhodnosti použitého materiálu tepelného štítu turbodmychadla z hlediska spolehlivosti v podmínkách provozu běžného silničního motorového vozidla
Dvořáková, Tereza ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá řešením problému s tepelným štítem turbodmychadla pro těžké nákladní automobily. V práci je zahrnut popis prvotního původu problému se zaměřením na ekologické normy a z nich plynoucí nutnost změn v konstrukci turbodmychadla. Dále je krok po kroku popsán postup při hledání příčin selhání součásti s využitím výsledků zátěžových testů a provedených analýz. Převážná část praktické části je zaměřena na použití vybraných nástrojů kvality pro nalezení kořenových příčin selhání tepelného štítu a také na pokročilé materiálové analýzy ověřující výsledky provedených kvalitativních analýz. V závěru práce jsou uvedena navrhovaná a přijatá opatření pro eliminaci opětovného vzniku podobného selhání a doporučení pro další vývoj.
Zavedení vybraných prvků systému environmentálního managementu podle ISO 14001 v podniku
Bartolšic, Jan ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvářením systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2016 ve výrobním podniku. V rámci teoretické části diplomové práce je popsán vývoj ekologie v celosvětovém měřítku včetně vztahu k průmyslu, povinné legislativní požadavky kladené na podnik v rámci ochrany životního prostředí, popis systému EMAS a ISO 14001:2016 a porovnání jejich požadavků. Závěrem teoretické části je představení společnosti, ve které byla praktická část práce realizována. V praktické části diplomové práce jsou popsány požadavky jednotlivých kapitol normy ISO 14001:2016 a jsou porovnány se skutečným stavem ve společnosti. Následně je autorem diplomové práce vytvořena všechna vyžadována dokumentace pro chybějící části normy (např. Environmentální politika, environmentální aspekty, závazné povinnosti společnosti a další). Tuto vytvořenou dokumentaci by měl podnik prakticky implementovat ve všech svých odděleních pro úspěšnou certifikaci podle normy ISO 14001:2016.
Prevence rizik ve výrobě barevných koncentrátů
Slovák, Tomáš ; Krbalová, Maria (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá prevencí rizik ve výrobě barevných koncentrátů ve společnosti Lifocolor, s.r.o. Teoretická část je zaměřena na celkový proces managementu rizik, blíže pak specifikuje jednotlivé metody analýzy rizik. Následuje přiblížení procesu výroby barevných koncentrátů. Praktická část práce se zabývá analýzou historie neshod, aplikováním metod popsaných v teoretické části, jejich vyhodnocením a navržením příslušných nápravných a preventivních opatření.
Uvádění strojírenských výrobků na trh v Evropské unii
Vývodová, Veronika ; Opočenská, Hana (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá uváděním strojírenských výrobků na trh v Evropské unii. V práci jsou shrnuty kroky nezbytné pro uvedení výrobku na evropský trh. Teoretická část shrnuje legislativní požadavky Evropské unie, resp. České republiky, kterými se výrobci musí řídit. Praktická část aplikuje zjištěné poznatky na konkrétní strojírenský výrobek, převážná část je zaměřena na identifikaci nebezpečí a systémovou analýzu rizik stolní vrtačky. Součástí praktické části je také vypracování prohlášení o shodě.
Rozvoj procesu neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti
Zvolánková, Kateřina ; Krbalová, Maria (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem neustálého zlepšování v obchodně-výrobní společnosti Bosch Rexroth v Brně a návrhem na jeho zdokonalení. První část je věnována popisu současné situace a jednotlivých nástrojů, které jsou k realizaci neustálého zlepšování nejčastěji používány, a to včetně vyhodnocení jejich kladů a záporů. Druhá část je zaměřena na návrh a popis nástrojů, jež reagují na podstatná negativní zjištění. Vybrané nástroje jsou do procesu neustálého zlepšování následně implementovány.
FMECA analýza svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby
Kontšek, Marián ; Krbalová, Maria (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rešerši legislativy EU a mapováním svařovacího procesu jednoduché tlakové nádoby, vypracováním FMECA analýzy tohoto procesu s následným navrhnutím preventivních opatření u kritických míst tohoto procesu, vyplývající z této analýzy.
Posouzení environmentální zátěže technologií práškového lakování
Havlíček, Lukáš ; Mukhametzianova, Leisan (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Předložena diplomová práce se zabývá posouzením zátěže na životní prostředí technologií práškového lakování metodou LCA. V první částí diplomové práce jsou popsány technologie povrchových úprav kovů. Následně byla provedena analýza technologie práškového lakování a vypracování technologického postupu této technologie. Součástí teoretické části práce je rovněž popis dostupných metodik posuzování dopadů na životní prostředí, na základě, kterého byla pro hodnocení ekologické zátěže procesem práškového lakování zvolena metoda hodnocení životního cyklu (LCA). V praktické části práce byla provedena analýza materiálových a energetických vstupů jednotlivých operací procesu práškového lakování, které posloužili k posouzení zátěže na životní prostředí.
Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů
Dufková, Hana ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně různých metodik hodnocení zátěže životního prostředí. Další kapitolou je přehled polymerů a jejich vlastností a také možnosti zpracování plastů s popisem jednotlivých druhů výrobních metod. V praktické části této práce je popsáno složení vyráběného kusu, dále je analyzován vstřikovací proces výroby plastů a jeho dvě metody (přímé vstřikování a metoda využití horkých vtoků) a následně probíhá hodnocení environmentální zátěže pomocí metody LCA – hodnocení životního cyklu výrobku. Je posouzena environmentální zátěž obou výrobních metod.
Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku
Durda, Tomáš ; Opočenská, Hana (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické legislativy ve strojírenství, systémy environmentálního managementu, a nakonec i metodiky hodnocení zátěže životního prostředí. Praktická část se věnuje environmentální zátěži výrobního procesu snowboardu dle metody LCA. Z provedené inventarizační analýzy jsou vyhodnoceny jednotlivé materiály, jejichž výroba zatěžuje životní prostředí nejvíce. V poslední fázi jsou navrženy možné opatření pro snížení ekologické zátěže.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.