Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století
Krákora, Tomáš ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Rigorózní práce Testamenty a pozůstalostní inventáře pražských Židů do poloviny 19. století se zabývá problematikou testamentární praxe pražského židovského obyvatelstva. Přináší tak souhrn dosavadních poznatků vytěžených studiem židovských knih testamentů, které vznikly v průběhu let 1681-1850 v kanceláři královského Starého města pražského a které jsou v současnosti uloženy ve sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy. Předkládaná práce představuje syntézu dílčích výsledků práce bakalářské a práce diplomové, zároveň však prezentuje další z dosud nezpracovaných písemností - hebrejsky psanou knihu testamentů z let 1773-1784 a knihu inventářů z let 1773-1783. Na teoretické úvodní kapitoly nastiňující historický kontext (základní mezníky dějin židů v českých zemích, poslední vůle v židovské tradici, židovská testamentární praxe, vývoj samosprávy pražských měst či otázky městského a dědického práva) navazuje blok praktického seznámení s pramennou matérií. Celkem sedm rukopisů je představeno po stránce formální i obsahové, sledováno je rovněž jazykové hledisko, typologie jednotlivých zápisů, stejně jako další aspekty. Součástí stati jsou ucelené přehledy jednotlivých zápisů. Klíčová slova: židé, Praha, raný novověk, novověk, rukopis, testament, závěť, inventář, typologie zápisů, testátor, soupis
Testamentární praxe pražských Židů na základě rozboru knih testamentů z let 1681-1850.
Krákora, Tomáš ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce nazvaná Testamentární praxe pražských Židů na základě rozboru knih testamentů z let 1681-1850 se zabývá židovskými knihami testamentů, které vznikly v kanceláři královského Starého Města pražského v letech 1681-1850 a v současné době jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Hlavním cílem předkládané stati, jež přímo navazuje na poznatky vytěžené prací bakalářskou, je analýza židovských posledních pořízení z let 1773-1850, a to z různých hledisek pohledu - představena je například typologie jednotlivých zápisů, testátoři, jazyk, vlastní obsah a další. Součástí pojednání je, v jeho praktické části prezentovaný, rozbor vybraných ukázek nejen vlastních posledních pořízení, ale také zápisů souvisejících, a to celkem pro tři zůstavitele, totiž Abrahama Offnera, Philippa Eidlitze a Löwiho Gisternitze. V neposlední řadě jsou získané údaje porovnány se skutečnostmi extrahovanými již dříve z knih vedených v letech 1681-1773. Nedílnou součástí textu jsou rovněž podrobné přehledy jednotlivých zápisů, grafy a fotografická dokumentace. Klíčová slova: Židé, Praha, raný novověk, rukopis, testament, závěť, testátor, Abraham Offner, Philipp Eidlitz, Löwi Gisternitz
Židovské knihy testamentů od konce 17. do poloviny 18. století
Krákora, Tomáš ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Šedinová, Jiřina (oponent)
Práce se zabývá Židovskými knihami testamenů, které vznikly v Praze v průběhu let 1681-1756 a 1740-1773 a jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Důraz je kladen na poslední vůli v židovské tradici, židovskou testamentární praxi v Českých zemích a především pak na typologický a obsahový rozbor jednotlivých testamentů.

Viz též: podobná jména autorů
4 KRÁKORA, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.