Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pojmy animace a reanimace v oblasti kulturního dědictví na příkladu Panského dvora v Dolních Počernicích
Kratochvílová, Žaneta ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Práce se věnuje animačním projektům, které byly uskutečněny v areálu panského dvora v Dolních Počernicích. Teoretická část definuje teorii animace a reanimace kulturního dědictví, animační projekty a možnosti jejich financování. Cílem práce je popis a analýza tří animačních a jednoho reanimačního projektu, jejichž hlavním předmětem je právě animace nemovitého kulturního dědictví. Tato práce sleduje jejich úspěšnost a dopad na kulturní život Městské části Praha-Dolní Počernice.
ZUŠ Prosek – analýza činností
Spilka, Jiří ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Šmíd, Ilja (oponent)
Bakalářská práce popisuje historii uměleckého vzdělávání v českých zemích a vývoj legislativy uměleckého školství po roce 1989. Detailně rozebírá Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, jako jeden z hlavních kurikulárních dokumentů. U konkrétního případu Základní umělecké školy, Praha 9, U Prosecké školy 92 analyzuje činnosti a finance. V rámci výzkumu práce porovnává ZUŠ Prosek s ostatními ZUŠ na Praze 9 a vytváří mapu prostorové struktury žáků jako novou metodu pro srovnávání škol.
Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
Palánová, Anna ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářské práce se zaměřuje na novodobou paliativní péči. V práci je nastíněna historie péče o nemocné a staré lidi. Dále je v práci popsaná role křesťanské církve v této péči, jaký význam měla církev ve zdravotnictví v historii a jaký dnes. Práce se věnuje východiskům paliativní péče, její současné situaci v České republice a možnosti jejího provádění s bližším popsání hospicové péče v rámci kultury, legislativy, ekonomiky. Popisuje jakou roli má organizace Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a jaké byly důvody jejího vzniku. Poznatky z teoretické části jsou v praxi aplikovány na konkrétní hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Kulturní aspekty využívání srážkové vody v prostředí českých měst
Pospíšilová, Nikola ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na nové trendy v nakládání s dešťovou vodou v urbanizovaném území, a také na osvětu, jež úspěšná implementace těchto strategií vyžaduje. Práce popisuje historický vývoj odvodňování a seznamuje s důvody neudržitelnosti současného stavu. Uvádí implikace hospodaření s dešťovou vodou a způsoby aplikace tohoto nového přístupu v urbanizovaném území. Dále zkoumá, zda v ČR probíhá dostatečná osvěta o hospodaření s dešťovou vodou. Kvalitativní výzkum demonstruje pohledy odborníků na vodní hospodářství i vzdělávacích a poradenských organizací.
Vzdělávání seniorů v Městské knihovně Louny
Vaic, Petr ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši odborných zdrojů k tématům: vzdělávání seniorů, dobrovolnictví, komunity, spolky a knihovna. V praktické části se práce zaměřuje na deskripci nejen vzdělávací činnosti Městské knihovny Louny a analýze účasti starších obyvatel v kultuře pomocí dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na cílovou skupinu středně-starších a starších obyvatel ve městě Louny a bylo vypracováno, vyhodnoceno a sesbíráno autorem této práce. V poslední části nalezneme popis získaných dat. Tato část analyticky vyhodnocuje a porovnává informace o stavu kulturně-sociálního vyžití v Lounech a doporučuje další krok rozvoje pro management knihovny.
Možnosti revitalizace památkové zóny Buďánka
Lexová, Johana ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Novák, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce na konkrétním příkladu popisuje aspekty plošné památkové péče v České republice. Cílem práce je objasnit příčiny devastace památkové zóny Osada Buďánka a zjistit, zda za neutěšený stav objektů v osadě mohou přísné podmínky orgánů památkové péče. Záměrem práce je na příkladu revitalizace památkové zóny nastínit občanským iniciativám možné postupy při obnově obdobných území. Práce využívá zejména rešerše primárních informačních pramenů, převážně listin, poznatky z pozorování a z osobních rozhovorů s účastníky dění.
Možnosti ekonomické pasportizace nemovitých kulturních památek
Dudková, Martina ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Práce rozpracovává a hodnotí ukazatele certifikované metodiky Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek, která vznikla v rámci projektu NAKI Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. Soubor ukazatelů certifikované metodiky je aplikován na vybrané objekty nemovitých kulturních památek, například na zámek Děčín, zámek Dub, hrad Sloup a další. Cílem je na základě praktické aplikace zhodnotit uživatelskou vstřícnost ukazatelů (jejich srozumitelnost, časovou náročnost) a možnost jejich praktického použití v závislosti na typu uživatelů metodiky.
Obnova, ochrana a alternativní využití Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce
Šmausová, Rozálie ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje obnově národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd. Cílem práce je zjistit, jestli současný provoz naplňuje potenciál místa. Teoretická část práce popisuje historii hory Ještěd, proces prohlášení za kulturní a národní kulturní památku, současný stav budovy a představuje zainteresované organizace. Práce se dále zabývá celkovou obnovou, kterou Ještěd projde v blízké budoucnosti, a kroky, které vedly k její přípravě. Praktická část práce analyzuje jednotlivá alternativní řešení provozu a porovnává je se současným modelem. Práce využívá metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
Územní rozvoj Jánských Lázní
Mercová, Monika ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Lindner, Milan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších aspektů prostorového rozvoje Janských Lázní. Východiskem práce je teoretická část, která představuje problematiku destinačního managementu, územního rozvoje, a také historie a současnosti lázeňství v ČR. Následně je teorie aplikována na destinaci Janské Lázně a je navrženo několik alternativ rozvoje tohoto města a z nich vycházejících doporučení do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KOUBA, Vojtěch
5 Kouba, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.