Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Internet věcí a navigační aplikace
Kouba, Václav ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na internet věcí a GPS navigační aplikace. První část práce zahrnuje teoretický podklad pro seznámení čtenáře s internetem věcí, jeho vývojem, odvětvími užití a bezpečnost. V současnosti jsou využívány vestavěné navigace a navigační aplikace v chytrých telefonech odděleně a to v budoucnu internet věcí změní.. V druhé části jsou nynější GPS navigační aplikace analyzovány a srovnány na základě stanovených kritérií a je zde zkoumáno, zda jsou navigační aplikace v chytrých telefonech schopné nahradit vestavěné řešení u BMW X5. Aplikace jsou srovnávány na základě funkcí každé z nich. Cílem této práce je každou aplikaci analyzovat a porovnat dle stanovených kritérií a dospět k závěru, která aplikace je vhodnou náhradu za vestavěné řešení, která bude postačovat do příchodu kombinovaného řešení se synchronizací mezi vestavěnou navigací a navigační aplikací.
Analýza marketingové komunikace na vybraném trhu ČR perspektivou parciálních strategií dle Kotlera
Kouba, Václav ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Michal (oponent)
Cílem práce je analyzovat masmediální marketingovou komunikaci firem v pozicích lídra, vyzyvatele, následovatele a výklenkáře na českém automobilovém trhu. Analýza bude provedena na základě dat o reklamách v televizi, rádiu a tisku zadaných automobilkami v období roku 2014 a informacích o registracích výrobců ve stejném období. Informace o registracích společně s charakteristikami jednotlivých značek budou výchozími podklady pro rozřazení značek dle Kotlerových rolí do skupin. Skupiny pak budou podrobeny analýze komunikačních aktivit v televizi, rádiu a tisku. Závěrem bude zhodnoceno, zda firmy komunikují správně s ohledem na svou pozici. Případně budou navržena doporučení pro změnu této komunikace.
Ocenění konkrétního podniku metodou DCF Entity (nebo DCF Equity) a DCF APV a analýza případných rozdílů
Kouba, Václav ; Hlaváč, Jiří (vedoucí práce) ; Mařík, Miloš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na ocenění skupiny ZVVZ. Prvotním záměrem této práce je uvést do souvislostí aspekty, které provází výpočet výnosové metody ocenění, tj. metody DCF APV (metody diskontovaných peněžních toků upravené současné hodnoty), neboť tato metoda má své nesporné výhody a v praxi je doposud využívaná velmi zřídka. Pro srovnání jsem zvolil metodu DCF Entity, která se v praxi používá mnohem častěji, avšak s metodickými nepřesnostmi, na které se často zapomíná. Pro demonstraci výhod této metody ocenění jsem zvolil poměrně komplikovanou společnost ZVVZ, a. s., která v minulém roce prošla transformačními procesy a která v současnosti funguje v holdingovém uspořádání jako ZVVZ GROUP, a. s.
Finanční analýza ZVVZ a.s.
Kouba, Václav ; Kopkáně, Heřman (vedoucí práce) ; Klečka, Jiří (oponent)
Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti ZVVZ a.s. v letech 2003 - 2007. Práce je rozdělena do dvou částí. V metodologické části jsou uvedena teoretická východiska pro finanční analýzu. V praktické části se zaměřuji na výpočet jednotlivých ukazatelů, které jsem použil na vyhodnocení finanční situace v analyzované společnosti.

Viz též: podobná jména autorů
4 KOUBA, Vojtěch
4 Kouba, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.