Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fluid-structure interaction
Kosík, Adam ; Feistauer, Miloslav (vedoucí práce) ; Richter, Thomas (oponent) ; Fürst, Jiří (oponent)
V této práci se zabýváme numerickou simulací interakce proudící stlačitel- né vazké tekutiny a elastického tělesa ve 2D. Deformace obtékaného elastického tělesa jsou popsány pomocí 2D lineárního modelu pružnosti a nelineárního St. Ve- nantova-Kirchhoffova a neo-Hookeova modelu pružnosti. Proudění tekutiny je popsáno stlačitelnými Navierovými-Stokesovými rovnicemi, které jsou formulo- vány v ALE (arbitrary Lagrangian-Eulerian) tvaru. Pomocí ALE metody bereme v potaz časovou závislost oblasti vyplněné tekutinou. Diskretizace problému proudění i problému pružnosti je provedena pomocí nespojité Galerkinovy metody konečných prvků (DGM). Svoji pozornost věnujeme testování DGM aplikované na řešení problémů proudění tekutiny a pružnosti. Dále popisujeme algoritmus interakce a způsobu, jak vyřešit problém deformace oblasti vyplněné proudící tekutinou. Motivací naší práce jsou aplikace v biomedicíně. Numerické experi- menty zahrnují numerickou simulaci kmitání lidských hlasivek vyvolané působe- ním stlačitelného vazkého proudění.
Interakce proudící tekutiny a elastického tělesa
Kosík, Adam
V předložené práci se zabýváme numerickou simulací interakce mezi proudící tekutinou a elastickým tělesem. Jedná se tedy o sdružený problém řešení rovnic popisují- cích proudění a rovnic popisujících dynamické chování elastického tělesa, které je částečně obtékáno tekutinou. Pro tyto dva systémy navrhneme vhodné přechodové podmínky. Prou- dění tekutiny je modelováno pomocí Navierových-Stokesových rovnic, které musí být kvůli deformaci výpočetní oblasti způsobené pohybem tělesa přeformulovány tzv. ALE meto- dou. Také pro pohyb elastického tělesa je vytvořen matematický model, který vychází ze zobecněného Hookeova zákona. Rovnice řešíme metodou konečných prvků. Vypracované metody testujeme na fyzikálním modelu lidských hlasivek. 1
Interakce proudící tekutiny a elastického tělesa
Kosík, Adam ; Knobloch, Petr (oponent) ; Feistauer, Miloslav (vedoucí práce)
V předložené práci se zabýváme numerickou simulací interakce mezi proudící tekutinou a elastickým tělesem. Jedná se tedy o sdružený problém řešení rovnic popisujících proudění a rovnic popisujících dynamické chování elastického tělesa, které je částečně obtékáno tekutinou. Pro tyto dva systémy navrhneme vhodné přechodové podmínky. Proudění tekutiny je modelováno pomocí Navierových-Stokesových rovnic, které musí být kvůli deformaci výpočetní oblasti způsobené pohybem tělesa přeformulovány tzv. ALE metodou. Také pro pohyb elastického tělesa je vytvořen matematický model, který vychází ze zobecněného Hookeova zákona. Rovnice řešíme metodou konečných prvků. Vypracované metody testujeme na fyzikálním modelu lidských hlasivek.
Dynamický datalog
Janušek, Martin ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Kosík, Antonín (vedoucí práce)
V tejto práci skúmame možnosti rozšírenia Datalogu o možnosť aktualizácie. Zaoberáme sa tiež možnosťou optimalizácie dotazovania pomocou zexplicitňovania (materializácie) intezionálnych pravidiel. Na základe nášho výskumu predstavujeme návrh nového jazyka D-Datalogu. Náš návrh rozširuje databázu Datalogu o integritné obmedzenia a množinu intenzionálnych faktov (materializáciu intenzionálnej databáze). Zavádzame možnosť aktualizovať extenzionálnu databázu i množinu intenzionálnych faktov, kedy užívateľ môže explicitne určiť, ktoré intenzionálne dôsledky sa majú nachádzať v materializácií. Aktualizácie sa neprevádzajú ihneď po vyhodnotení. Namiesto toho sú uchovávané do okamihu ukončenia vyhodnotenia dotazu a až potom sú premietnuté do databázy (sémantika aktualizácií s odložením). Tento prístup sa približuje sémantike relačných databáz. Použiteľnosť nášho návrhu demonštrujeme prototypovou implementáciou v jazyku Java.
Comparison of time semi-discretization approaches for DGM solution of linear elasticity problem
Kosík, Adam ; Feistauer, M. ; Hadrava, Martin
The goal of the paper is to compare the application of the space-time discontinuous Galerkin method (STDGM) to other time discretization schemes on several simple model problems. We present a comparison of the numerical methods on the backwards Euler formula, the second order backward-difference formula and the Newmark scheme.
Space-time discontinuous Galerkin method for the problem of linear elasticity
Hadrava, Martin ; Kosík, A. ; Feistauer, M.
This paper describes the space-time discontinuous Galerkin method (STDGM) applied to the problem of dynamic linear elasticity. In contrast to standard applications of the DGM to non-stationary problems, the main concept of the discontinuous Galerkin method – discontinuous piecewise polynomial approximation – is applied both in space and in time and hence a more robust and accurate scheme is obtained.
Numerical simulation of interaction of an elastic body and fluid flow
Kosík, A. ; Feistauer, M. ; Horáček, Jaromír ; Sváček, P.
The goal is to simulate airflow in human vocal folds their flow-induced movement. Two-dimensional viscous incompressible flow in time-dependent domain is described by the Navier-Stokes equations in the arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation. The flow solved by FEM is coupled with the behaviour of the elastic body. Some results of numerical experiments are presented.

Viz též: podobná jména autorů
5 Kosík, Adam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.