Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Longitudinální studie osvojování slabičné struktury v mateřštině
Koppová, Martina ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Předkládaná práce podává přehled rovin, z nichž lze na osvojování řeči nahlížet, a stručně představuje hlavní větve teorií v těchto rovinách. Dále uvádí do problematiky periodizace ontogeneze řeči podle našich i světových autorů. Představuje pojetí slabiky jako jednotky zvukového plánu jazyka, pozornost je věnována souvisejícímu odvětví fonotaktiky. Shrnuje práce, které byly v oblasti fonotaktiky dětské řeči již realizovány. Cílem experimentální části je longitudi- nální kazuistika dítěte osvojujícího si češtinu jako mateřský jazyk. Pro tyto účely byl vytvořen korpus promluv dítěte v jeho přirozeném prostředí ve věku od 7 do 27 měsíců. Promluvy jsme podrobili analýze z hlediska výskytu různých typů slabik - především zavřené slabiky a slabiky obsahující konsonantické shluky. Přítomné konsonantické shluky a jejich redukce byly taktéž podrobeny analýze. Podle studií zabývajících se fonotaktikou, představených v teoretické části, jsme provedli podobné analýzy na našich datech, abychom potvrdili či nepotvrdili jejich platnost pro češtinu. Jednalo se o především o teorii rámců (kombinatoriku před- ních/středních/zadních vokálů a koronál/labiál/dorzál) a tzv. "fronting", tedy poziční tendenci, v níž přednější konsonant předchází zadnějšímu. Zatímco první jmenovaná tendence se v našich datech potvrdila,...
Parametrická syntéza a percepční ověření českých vibrant
Koppová, Martina ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Machač, Pavel (oponent)
Pro parametrickou syntézu pomocí high-level parametrů v systému HLSyn existuje parametrický popis hlásek americké angličtiny, nad níž byl systém autory Stevensem a Bickleym vytvořen jako typ syntézy založený na formantové syntéze Denise Klatta a kombinující vlastnosti formantové a artikulační syntézy. Cílem této práce bylo sestavit parametrický popis českých vibrant, tedy /r/ a /ř/, provést syntézu těchto hlásek a otestovat jejich přirozenost percepčním testem. Percepční test ukázal, že jednoduchá vibranta /r/ lze syntetizovat bez větších problémů na základě úprav parametrů znělé alveolární explozivy, aniž by byly tyto úpravy vnímány posluchači jako nepřirozené. Oproti tomu frikativní vibranta /ř/ je hláska natolik komplikovaná, že i přes snahu věrně okopírovat její průběh podle reálných dat ji posluchači hodnotili jako nepřirozeně znějící.

Viz též: podobná jména autorů
1 Koppová, Marcela
1 Koppová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.