Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny buněčných imunologických parametrů se zaměřením na populaci NK buněk u pacientů s tumorem pankreatu ve vztahu k léčbě a depresi
Kopecký, Jindřich ; Filip, Stanislav (vedoucí práce) ; Vávrová, Jiřina (oponent) ; Ćwiertka, Karel (oponent)
Souhrn Karcinom pankreatu (dále jen KP) se řadí k onemocněním s největším maligním potenciálem. Stejně jako v polovině minulého století umírá většina pacientů do 1 roku od stanovení diagnózy a pouze 2 až 5 % nemocných přežívají více než 5 let. Příčinou je biologická povaha nádoru charakterizovaná schopností agresivně prorůstat do okolních tkání, postižením lymfatik již v časných stadiích onemocnění, perineurálním šířením, invazí do cév a metastatickým postižením jater a peritonea. Subklinický průběh premaligních a časných nádorových fází onemocnění je hlavní příčinou pozdní diagnostiky nádoru v pokročilých, již inoperabilních stadiích. Navzdory pokroku v poznání molekulárně-biologických procesů účastných v nádorové patogenezi i novým diagnostickým možnostem zůstává prognóza pacientů s KP de facto nezměněna. Jedním z průvodních jevů u pacientů s KP je až v 50% případech přítomnost depresivních symptomů či již klinicky rozvinutá deprese. Kombinace deprese s nádorovým onemocněním tvoří významný faktor ovlivňující kvalitu života a vede ke zvýšené morbiditě. Přesto, že je známa souvislost mezi funkcí podkorových center mozku, imunitním a endokrinním systémem, je často opomíjen dopad dlouhodobého stresu a deprese na homeostázu vnitřního prostředí. Z dlouhodobého hlediska má stav duševního zdraví velký význam pro...
Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Kopecký, Jindřich Bc. ; Střítecký, Rudolf (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Nozokomiální infekce jsou v současné době významnou příčinou vzrůstající morbidity a mortality ve všech zdravotnických zařízení. Neznalost či ignorance metod prevence nozokomiálních nákaz může vést k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta a výraznému zvýšení nákladů na léčbu. Práce komplexně představuje problematiku nozokomiálních nákaz a jejich efektů na lůžkové zdravotnické zařízení. Pozornost je věnována charakteristice procesu šíření nákaz, popsání současného stavu ve sledování a prevenci nákaz a konečně popsání situace v jedné nemocnici okresního typu.

Viz též: podobná jména autorů
27 KOPECKÝ, Jan
12 KOPECKÝ, Jiří
5 Kopecký, Jakub
27 Kopecký, Jan
1 Kopecký, Jaroslav
1 Kopecký, Jindřich Bc.
12 Kopecký, Jiří
12 Kopecký, Jiří
2 Kopecký, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.