Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Funkční elektrostimulace nervus peroneus u pacientů po cévní mozkové příhodě
Petříčková, Kristina ; Konvalinková, Romana (vedoucí práce) ; Jeníček, Jakub (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V ČJ Autor: Kristina Petříčková Vedoucí práce: Mgr. Romana Lavičková Oponent práce: Název bakalářské práce: Funkční elektrostimulace nervus peroneus u pacientů po cévní mozkové příhodě Abstrakt: Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá převážně možností korekce jevu zvaného "foot drop" pomocí funkční elektrické stimulace peroneálního nervu. Podává rešerši dostupných literárních zdrojů k tématu, poskytuje informace o současných možnostech využívání funkční elektrické stimulace a o možnostech její kombinace s dalšími druhy terapie. Zaměřuje se na výsledky uskutečněných studií a výzkumů v této oblasti, popisuje účinky funkční elektrostimulace na různé aspekty chůze a funkci dolní končetiny. Účinky popisuje jak bezprostřední, tj. ortotické, tak přetrvávající, tj. terapeutické. Praktická část se zabývá porovnáním chůze jedné pacientky po cévní mozkové příhodě bez pomůcky a s funkčním elektrostimulátorem a následným zhodnocením ortotického efektu. Předpokladem bylo, že se zlepší jak kvantita, tak kvalita chůze, kvantitativně se však chůze nezlepšila. Klíčová slova: Funkční elektrostimulace, foot drop, syndrom padající špičky, nervus peroneus, cévní mozková příhoda, kotníková ortéza
Fyzioterapie u pacientů po zlomenině bederního obratle se zaměřením na konzervativní léčbu s využitím prvků metody McKenzie
Králová, Hana ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Konvalinková, Romana (oponent)
Jméno: Hana Králová Vedoucí práce: Bc. Petra Nováková Oponent práce: Název bakalářské práce: Fyzioterapie u pacientů po zlomenině bederního obratle se zaměřením na konzervativní léčbu s využitím prvků metody McKenzie ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti fyzioterapie jako součást konzervativní léčby u pacientů, kteří prodělali zlomeninu bederní části páteře. Teoretická část obsahuje především anatomii a kineziologii bederní páteře, dále klasifikaci a diagnostiku zlomenin bederních obratlů. Speciální část přináší kazuistiky dvou pacientů, kteří byli léčeni konzervativně. S těmito pacienty jsem vedla terapii pod odborným dohledem zkušené fyzioterapeutky, zaměřenou zvláště na využití prvků z metody McKenzie. Pacienti byli instruováni k samostatnému cvičení, které bylo zaměřeno na obnovu ROM bederní páteře, eliminaci bolesti a snížení celkového pocitu ztuhlosti v této oblasti. Součástí této práce je také manuál s fotografiemi, který obsahuje informace o Jewett korzetu, který pacienti nosí několik týdnů od úrazu a dále obsahuje podrobné vysvětlení cviků na obnovu ROM bederní páteře. Klíčová slova: bederní páteř, konzervativní léčba, McKenzie metoda, obratel, zlomenina bederního obratle
Metody fyzioterapie po fraktuře distální části předloktí
Šaldová, Kateřina ; Čápová, Eva (vedoucí práce) ; Konvalinková, Romana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Kateřina Šaldová Vedoucí práce: Mgr. Eva Svobodová Název bakalářské práce: Metody fyzioterapie po fraktuře distální části předloktí Abstrakt bakalářské práce: Práce se zabývá problematikou zlomeniny distálního konce předloktí a následnou fyzioterapií. Teoretická část obsahuje anatomický popis a kinematiku předloktí a ruky. Následuje kapitola o poranění skeletu - zlomeninách, jejich hojení a klasifikaci. Část zaměřená na frakturu distálního předloktí popisuje mechanizmus vzniku úrazu, možné komplikace a na závěr konzervativní terapii (stručně je zmíněna i operační). Teoretická část je zakončena kapitolou o fyzioterapii u pacientů po konzervativní léčbě. Praktická část obsahuje metodologii, stanovení cíle, charakteristiku vybraného souboru a použité metody. Poté následují kazuistiky dvou pacientek po fraktuře distálního radia, léčené konzervativně. Sledován je průběh fyzioterapie a na závěr jsou zhodnoceny její výsledky. Klíčová slova: zlomenina, předloktí a ruka, konzervativní léčba, fyzioterapie
Problematika bolestivého ramene u hemiparetických pacientů
Daumann, Pavla ; Muchová, Zuzana (vedoucí práce) ; Konvalinková, Romana (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na velmi častou komplikaci pacientů po CMP, kterou je bolestivé hemiparetické rameno. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o cévní mozkové příhodě, anatomické stavbě a kinematice ramenního pletence. Největší část je věnována bolestivému hemiparetickému ramenu, její patogenezi, prevenci a používaným fyzioterapeutickým postupům u této problematiky. Praktická část je tvořena dvěma kazuistiky pacientů po CMP trpících bolestivým ramenem. U obou pacientů je použita kombinace fyzioterapeutických postupů v 10 cyklech terapií provedených v průběhu 4-6 týdnů. Pro ověření efektivnosti terapie jsem využila jednak kineziologický rozbor, ale i obličejovou škálu bolesti k hodnocení bolestivosti ramene. K zhodnocení hybnosti v rameni jsem použila goniometrii a funkční testy pro horní končetinu. Výsledky terapie jsou shrnuty v diskuzi a naznačují, že kombinace fyzioterapeutických postupů může snížit bolestivost, ale také zlepšit hybnost postiženého ramene. Tyto výsledky je však nutné ověřit na větším souboru pacientů. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, hemiparéza, rameno, horní končetina, bolest
Bolesti dolní části zad - přehled hodnotících škál a jejich využití ve fyzioterapeutické praxi
Brožová, Alžběta ; Konvalinková, Romana (vedoucí práce) ; Muchová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Alžběta Brožová Vedoucí práce: Mgr. Romana Lavičková Oponent práce: Název bakalářské práce: Bolesti dolní části zad - přehled hodnotících škál a jejich využití ve fyzioterapeutické praxi Abstrakt bakalářské práce: Práce je zaměřena na vytvoření přehledu hodnotících škál, které se zabývají problematikou bolesti dolní části zad. Přehled tvoří celkem 28 dotazníků. Z tohoto souhrnu je vybráno 8 škál, které jsou aplikovány v praxi. Studie se zůčastnili 4 ambulantní pacienti, kteří pravidelně docházejí na fyzioterapii kvůli bolestem dolní části zad. Z těchto respondentů mají dva kořenové dráždění a zbývající dva jsou bez této iritace. U každého rehabilitanta bylo provedeno vyšetření. Výsledky jednotlivých škál získané od jednotlivých respondentů byly porovnány s výsledky, které zaznamenal terapeut z vyšetření. Každý dotazovaný zodpověděl otázku týkající se nejvhodnější škály s ohledem na individuální problémy. Zároveň byla zjištěna časová náročnost vyplnění i skórování jednotlivých škál. V závěru jsou uvedeny škály, které jsou podle mého názoru nejvhodnější pro potřeby ambulantní péče ve fyzioterapeutické praxi. Klíčová slova: bolesti dolní části zad, dotazník, hodnotící škály, The McGill Pain Questionnaire, The Oswestry Disability Index, The Roland-Morris Disability Questionnaire
Přehled hodnotících škál u pacientů po CMP a jejich využití ve fyzioterapii
Zikmundová, Naďa ; Konvalinková, Romana (vedoucí práce) ; Matolínová, Vendula (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Naďa Zikmundová Vedoucí práce: Mgr. Romana Lavičková Název bakalářské práce: Přehled hodnotících škál u pacientů po CMP a jejich využití ve fyzioterapii Abstrakt bakalářské práce: Práci tvoří hrubý přehled hodnotících škál využívaných ve fyzioterapii u pacientů po cévní mozkové příhodě. Teoretická část obsahuje poznatky o vzniku, dělení a klinickém obraze cévní mozkové příhody, potom také kapitolu o fyzioterapeutických metodách využívaných u těchto pacientů. Poslední část teorie tvoří jednotlivé testy a poznatky o nich. Praktická část je zaměřena na 5 vybraných testů, které jsou aplikovány v praxi při vyšetření na 3 pacientech. Tyto testy jsou: Modified Rankin Scale, The National Institutes of Health Stroke Scale, Fugl-Meyer Assessment pro dolní končetinu, Stroke Rehabilitation Assessment of Movement a Stroke Impact Scale. Výsledky jsou zpracovány formou kazuistik. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, klinický obraz cévní mozkové příhody, fyzioterapie v neurologii, testování v neurorehabilitaci, hodnocení ve fyzioterapii

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.