Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Otravy makromycetami v období 2001-2016
Komínková, Lucie ; Jahodář, Luděk (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo zpracovat přehled doposud známých poznatků o akutních otravách houbami. Práce čerpá především ze zahraniční odborné literatury. Uvádí základní informace o houbách, jejich obsahových látkách a syndromech, které vyvolávají. Kromě obecných informací je část práce věnována kazuistikám z různých částí světa. Ty popisují přímo jednotlivé klinické případy otrav nebo se zabývají jejich epidemiologickým stavem a to převážně mezi roky 2001 - 2016. Získané informace jsou zpracovány do přehledových tabulek. Práce se zvláště zaměřuje na situaci otrav makromycetami v České republice a je doplněna údaji získanými konzultací se specializovanými pracovišti. Nejvíce intoxikací se objevuje po požití jedlých druhů hub. Z hub obsahující toxiny jsou nejčastější intoxikace A. phalloides, A pantherina a Psilocybe. Nejčastěji hlášenými příznaky jsou gastrointestinální. Otravy se dělí podle závažnosti na ty méně nebezpečné, u kterých dochází k nástupu příznaků do 6 h a na život ohrožující s nástupem příznaků za více než 6 h. Na otravy houbami je třeba myslet v diferenciální diagnostice gastrointestinálních potíží. Klíčová slova: makromycety, otravy houbami, syndromy otrav houbami
Green management jako současný trend v oblasti ubytovacích služeb
Komínková, Lucie ; Oberhel, Martin (vedoucí práce) ; Hajdíková, Taťána (oponent)
Cílem této práce je rozebrat problematiku Green managementu a provést výzkum na ubytovacím zařízení, které používá Green management a zjistit, jak zákazníci vnímají toto ubytovací zařízení. K výzkumu v této práci byl vybrán Autocamp OASA. Výzkum zkoumá, jak zákazníci vnímají toto ubytovací zařízení a jak jsou s ním spokojeni. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebrán Green management jako takový a stručně vysvětle-ny postupy marketingového výzkumu. Praktická část je zaměřena na samotný výzkum, kde je definován cíl práce a jeho výzkumné otázky a jsou zde uvedeny výsledky celého výzkumu a jejich interpretace. V závěru jsou uvedena doporuče-ní, která vychází z výsledků výzkumu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Komínková, Lenka
2 Komínková, Linda
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.