Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezdětnost jako životní styl
Kolářová, Karolína ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na bezdětnost v konceptu životního stylu. Cílem práce je charakterizovat životní styl bezdětných respondentů. V práci jsou popsány jednotlivé faktory, související se životním stylem a reprodukčními plány. Komplexní analýza je zpracována za pomocí logistické regrese a zjišťuje jak velký podíl mají dané faktory na reprodukčních plánech a konečné bezdětnosti. Klíčová slova: bezdětnost, životní styl, plodnost, reprodukční chování 1
Proměny významu prezidentského úřadu v Irsku během období vlády Mary Robinson
Kolářová, Karolina ; Gelnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Tato práce se zabývá proměnami prezidentského úřadu v Irsku během vlády prezidentky Mary Robinson v letech 1990-1997. Post irského prezidenta má velmi omezené pravomoci a tradičně byl vždy vnímán jako funkce symbolického a ceremoniálního charakteru. Robinson však od počátku svého mandátu byla velmi aktivní a tím narušila tehdejší precedens pasivních prezidentů. Cílem práce je vymezení konkrétních nástrojů a mechanismů, kterých Robinson využila k proměně prezidentského úřadu a dále zhodnocení, zda prezidentka vždy zůstala v mezích ústavy a nedopustila se jejího porušení. Pracuji s hypotézou, že hlavním nástrojem, který Robinson využila k proměně úřadu, byl aktivismus nabývající mnoha různých podob. V první části práce se můj výzkum zakládá na analýze ústavního vývoje a zakotvení prezidentského postu, včetně rozboru frekvence využívání prezidentských pravomocí jednotlivými vykonavateli mandátu. V další části výzkumu je pro mě klíčová samotná činnost Robinson. Pro kompletní vymezení jednotlivých nástrojů a mechanismů se můj výzkum neomezuje pouze na období prezidentského mandátu Robinson. Vzhledem k tomu, že aktivistický styl Robinson v prezidentské funkci byl následkem dlouhodobějšího procesu, soustředím se i na její předchozí kariéru advokátky i senátorky a zejména pak na samotnou prezidentskou...
Specifika patentového práva ve farmaceutickém průmyslu
Kolářová, Karolína ; Pítra, Vladimír (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou vybrané instituty a odchylky patentového práva ve farmaceutickém průmyslu. Cílem práce je tyto odchylky a instituty blíže analyzovat a kriticky zhodnotit. Přestože téma vyžaduje jistý přesah do jiných vědních oborů, důraz je kladen především na právní aspekt institutů. Práce vychází z české právní úpravy, nicméně v mnoha kapitolách téma zasazuje do evropského či mezinárodního kontextu. Představena je také rozhodovací činnost cizích soudů či Evropského patentového úřadu. Úvodem se práce věnuje vymezení klíčových pojmů patentového práva a představuje stručný přehled právní úpravy jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni. V další části práce je nastíněna oblast farmaceutického průmyslu, jeho celosvětový historický vývoj a specifické názvosloví užívané v této oblasti. Obsažena je také kapitola zaměřující se na oblast biotechnologie. Navazuje stěžejní část práce, ve které jsou nejprve vymezena obecná kritéria patentovatelnosti, a následně pojednává o otázce patentovatelnosti biotechnologických vynálezů. Blíže je analyzován přístup k otázce patentovatelnosti genetických modifikací a procesů klonování a dále podmínky patentovatelnosti genů na evropské úrovni ve srovnání k úpravě Spojených států amerických. Závěrem této kapitoly práce nabízí zhodnocení platné...
Zákonodárná iniciativa poslankyň a senátorek v Národním shromáždění 1. ČSR a koncept politické reprezentace
Kolářová, Karolina ; Gelnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Moravská, Dorota Tabitha (oponent)
Tato práce se zabývá zákonodárnou iniciativu poslankyň v Národním shromáždění 1. ČR a konceptem reprezentace. Hlavním cílem je zjistit nakolik ovlivnila zákonodárnou iniciativu poslankyň ideologická příslušnost a nakolik to bylo zastupování specifických ženských zájmů. Práce používá pro výzkum dva typy reprezentace, ideologickou a funkcionální. Informace čerpá ze stenoprotokolových zápisů z jednotlivých schůzí poslanecké sněmovny. Samotný výzkum se skládá z analýzy projevů političek v plénu pomocí uplatnění jednotlivých prvků konceptů reprezentace. Důležitými body u činnosti poslankyň je tak reprezentace ženské otázky z hlediska funkcionální reprezentace a ideologie z hlediska ideologické reprezentace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
26 KOLÁŘOVÁ, Kateřina
4 KOLÁŘOVÁ, Klára
4 Kolářová, Kamila
5 Kolářová, Karolina
26 Kolářová, Kateřina
4 Kolářová, Klára
1 Kolářová, Kristina
6 Kolářová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.