Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 287 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novostavba bytového domu
Navrátilová, Vladimíra ; Navrátil, Michal (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je novostavba bytového domu. Objekt je určen pro bydlení a také služby. Je situován na rovné parcele. Stavba má tři nadzemní podlaží bez sklepu. Budova je navržena ze systému Porotherm. Stropní konstrukce je provedena z betonových předepjatých dílců. Půdorys tvoří obdélník. Konstrukce střechy je řešena jako plochá jednoplášťová.
Analýza území a návrh situačního řešení, ul. Solnická v Dobrušce
Čížková, Veronika ; Hradil, Dušan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je analýza rozvojové plochy na okraji města Dobrušky a její zhodnocení z hlediska možné výstavby. Návrh, vytvořený na základě zjištěných limitů, zahrnuje umístění šesti bytových domů a objektu hromadných garáží, které budou kromě možnosti odstavení vozidla sloužit jako tzv. protihluková bariéra přilehlé komunikace. Práce také řeší napojení objektů na dopravní a technickou infrastrukturu. Výstupem jsou situační výkresy a souhrnná technická zpráva se souvisejícími výpočty.
VÝROBA AKVÁRIÍ BUKOVANY
Salajová, Barbara ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je ve východní části obce. Pozemek je mírně svažitý. V jeho blízkosti se nenachází žádná zástavba, pouze obecní hřbitov a fotbalové hřiště. Objekt se dělí na dvě hlavní části, které jsou vzájemně propojené schodišťovým prostorem. První část je dvoupodlažní V 1.NP je umístěn showroom a zázemí pro zaměstnance . V 2.NP jsou kanceláře pro administrativní pracovníky. Tato část je zděná z tvárnic systému Porotherm a plochou střechou. Prostor kolem této části je upraven zelení a je zde i parkoviště jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Druhá část je jednopodlažní hala na výrobu akvárií, částečně zapuštěná do země. V hale je také prostor pro ukládání odpadu a prostor stolárny. Nachází se zde i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční systém výrobní haly je skeletový prefabrikovaný, založen na monolitických patkách. Spojujícími prvky pro celou výrobnu jsou fasádní panely Kingspan. Střecha haly je sedlová s mírným sklonem 3% . Prostor za halou slouží jako příjezdové místo pro nákladní automobily.
Polyfunkční dům na Francouzské v Brně
Vrtílek, Osvald ; Krejsová, Aneta (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. V návrhu se tedy nachází lukrativní, univerzální administrativní prostory - jsou umístěny ve 2NP a 3NP a jsou vzájemně propojeny samostatným schodištěm a kancelářským prostorem se světlou výškou přes obě podlaží. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. První obsahuje dvě ložnice a prostornou společenskou místnost. Druhý byt je mezonetový, má tři ložnice a celkově disponuje prostornějšími místnostmi. Každý z bytů má svůj sklepní prostor v podzemí. Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními domy. Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům svojí formou jak z ulice, tak ze zahrady.
Detection of pathologies in retinal images
Mesíková, Klaudia ; Kolář, Radim (oponent) ; Vičar, Tomáš (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to design and implement software for the detection of diabetes mellitus symptoms from the image of the human eye retina. Diabetic retinopathy is the most common disease affecting the retina. Pathologies connected with this disease can lead to partial or complete blindness. For the detection of pathological symptoms is important to correctly detect some parts of the eye retina such as optic disc and blood vessels. These can cause a problem with the identification of disease. After removing the optic disc and blood vessels, the pathology object is being detected.
Biometrie s využitím snímků sítnice s nízkým rozlišením
Smrčková, Markéta ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem metody pro biometrickou identifikaci ze snímků oční sítnice. První část práce je zaměřena především na principy a pojmy, využívané v biometrii, anatomii oka a metody pro biometrii sítnice. Je zde popsána podstata neuronových sítí a hlubokého učení, které budou v praktické části využity. V poslední části se práce věnuje popisu zvoleného identifikačního algoritmu, jeho implementaci a zhodnocení výsledků biometrického systému.
Detection and evaluation of distorted frames in retinal image data
Vašíčková, Zuzana ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
The master's thesis deals with detection and evaluation of distorted frames in retinal image data. The theoretical part contains brief summary of eye anatomy and methods for image quality assessment generally, and also particularly on retinal images. The practical part is carried out in programming language Python. It contains preprocessing of the available retinal images in order to create an appropriate dataset. Further a method for evaluation of three types of blur in distorted retinal images is proposed, specifically Inception-ResNet-v2 model. This method is not feasible and thus another method consisting of two steps is designed - classification of the type of blur and subsequently evaluation of the particular blur level. Filtered Fourier spectrum is used to classify the type of blur and features extracted by ResNet50 serve as the input for regression model. This method is further extended with initial step of detection of blurred frames in retinal sequences.
Automatické zarovnání CT skenu hlavy
Karmazinová, Inna ; Kolář, Radim (oponent) ; Jakubíček, Roman (vedoucí práce)
Práce se zabývá automatickým zarovnáním CT skenu hlavy. V současné době je zarovnávání prováděno manuálně zaškoleným personálem, tento proces je však časově náročný, a tak existuje snaha o zautomatizování tohoto procesu. V prostředí MATLAB byly navrženy a implementovány dvě metody pro zarovnání CT skenu hlavy v axiální a koronální rovině využívající bilaterální symetrie hlavy. Dále byla vytvořena metoda pro zarovnání sagitální roviny s využitím CG-TOB referenční přímky pro detekci rotačního úhlu. Tyto přístupy byly otestovány a validovány na databázi manuálně anotovaných CT skenů hlavy.
Segmentation of amyloid plaques in brains of trangenic rats based on microCT image data
Kačníková, Diana ; Kolář, Radim (oponent) ; Chmelík, Jiří (vedoucí práce)
The presence of amyloid plaques in the hippocampus highlights the incidence of Alzheimer’s disease. Manual segmentation of amyloid plaques is very time consuming and increases the time that can be used to monitor the distribution of amyloid plaques. Distribution carries significant information about disease progression and the impact of potential therapy. The automatic or semi-automatic segmentation method can lead to significant savings in the time which are required when the disease has rapid progression. The description of amyloid plaques and the computed tomography are included in this work. In this diploma thesis are three implemented algorithms, two of them are based on published articles and one’s own methodological solution. The conclusion of the thesis is a quantitative evaluation of the accuracy of implemented segmentation procedures.
Segmentace žeber v hrudních CT skenech
Kašík, Ondřej ; Kolář, Radim (oponent) ; Jakubíček, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací algoritmu pro segmentaci žeber z hrudních CT dat. Pro segmentaci je zvolena metoda detekce středových linií žeber. Prvním krokem tohoto přístupu je extrakce středových linií kostí vstupních CT dat. Středové linie jsou rozděleny na krátká primitiva, která jsou poté klasifikována do dvou kategorií podle toho, zdali reprezentují středovou linii žebra či nikoliv. Následně se středové linie žeber stávají počátečními body metody narůstání oblastí v trojrozměrném prostoru, kterou je realizována finální segmentace žeber. V rámci práce byla manuálně anotována databáze 10 CT skenů, která byla následně využita pro validaci navrženého přístupu segmentace. Dosažená úspěšnost klasifikace primitiv je 96,7 %, úspěšnost segmentace žeber (Dice koeficient) je pak 86,8 %.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 287 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kolář, R.
1 Kolář, Radan
1 Kolář, Radek
2 Kolář, René
1 Kolář, Richard
1 Kolář, Roman
2 Kolář, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.