Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 270 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Novostavba rodinného domu v Moravských Knínicích
Lidmila, Jan ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v Moravských Knínicích. Jedná se o samostatně stojící objekt ve svažitém terénu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží se třemi bytovými jednotkami. Nadzemní podlaží je tvořeno konstrukčním systémem z keramických tvárnic, včetně stropní konstrukce. Podzemní podlaží je tvořeno z betonových tvárnic pro ztracené bednění, stropní konstrukce betonová, monolitická. Zastřešení objektu je řešeno příhradovými vazníky.
Novostavba bytového domu
Karpíšková, Lenka ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu ve městě Dačice v Jihočeském kraji. Objekt je navržen jako samostatně stojící třípodlažní bytový dům. V domě je celkem devět bytových jednotek, ze kterých je pět jednotek menších. Jako konstrukční systém byl zvolen systém POROTHERM. Stropní konstrukce jsou navržené ze železobetonové monolitické křížem vyztužené desky. Podlaží jsou propojena železobetonovým monolitickým schodištěm. Pro zateplení je zvolen systém ETICS. Zastřešení bytového domu je řešeno plochou střechou. Pro parkování je vyhrazena plocha před bytovým domem. Projekt bakalářské práce byl zpracován v programu ArchiCad. Pro vizualizaci byl zvolen taktéž program ArchiCad a program Artlantis. Veškeré konstrukce odpovídají platným normám ČSN.
Novostavba bytového domu
Hudeček, Vladimír ; Vorlíčková, Petra (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Navrhovaný objekt se nachází na katastrálním území Slavkov u Brna na parcele č. 354/147. Bytový dům je navržen jako samostatně stojící, pomyslně rozdělen na tři části. Čtyřpodlažní nepodsklepenou a dvě třípodlažní, z nichž jedna je podsklepená. Nachází se zde celkem deset bytových jednotek. Ke každé bytové jednotce náleží jedna sklepní kóje. Na pozemku je navrženo parkoviště s celkovým počtem patnácti parkovacích stání. Navržená stavba je založena na základových pasech. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm a zatepleno fasádními deskami z minerální vlny. Svislé nosné konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy z akustických cihelných bloků s maltovou kapsou. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové desky. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Polyfunkční dům na Francouzské v Brně
Vrtílek, Osvald ; Krejsová, Aneta (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku bakalářského studia. Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. Mnou zvolené funkce byla komerční – malá prodejna v přízemí a ateliér v nejvyšším podlaží. V ostatních nadzemních podlažích se nacházejí 4 samostatné bytové jednotky s lodžií a balkonem, dvěmi ložnicemi a prostornou společenskou místností. Každý z bytů má svůj sklepní prostor v podzemí. Univerzální ateliér nabízí zázemí pro umělce, či kanceláře. Obsahuje jednu velkou místnost, která má multifunkční využití, na kterou navazuje rozsáhlá terasa s výhledem do okolí. Prodejna se nachází v prvním podlaží a vstupuje se do ní přímo z ulice. Dnešní doba nabízí spousty možností využití i takto malých prostor, které jsou obohaceny o sklad i zázemím pro zaměstnance. Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními domy. Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům formou jemné křivky ve fasádě.
Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov
Vaňurová, Tereza ; Hrabec,, Josef (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3.ročníku bakalářského studia na téma obnova fary ve Vyškově. Úkolem studie bylo najít vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení stávajícího objektu a přiléhajících pozemků. Objekt bývalé fary bude kompletně zrekonstruován a bude sloužit především původnímu účelu pro ubytování děkana a kaplana farnosti, schůzky s věřícími, výuku náboženství, dále se zde bude nacházet kaple, dílny, ateliéry a prostory ke komerčnímu i nekomerčnímu pronájmu. Na sousedící pozemek bude navržen park s designovým pódiem. Nový objekt bude sloužit jako pódium pro vyjádření umění, který obohatí kulturní vyžití ve městě Vyškov. Společně s parkem, který slouží jako multifunkční veřejný prostor k odpočinku a relaxaci. Práce se dělí na konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.
Pupilometrie aplikovaná během měření defokusační křivky
Musilová, Kateřina ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh algoritmu, který provede detekci pupily z videa. V diplomové práci jsou také popsány teoretické znalosti potřebné ke správné detekci pupily. Detekce je provedena na 24 videích, které jsou převedeny na jednotlivé snímky. Úplným výsledkem je závislost průměru pupily na použité dioptrii. Celkové procento úspěšnosti algoritmu je 88,13 %. Celková chyba měření je 11,87 %. Pro 17 z 24 pacientů je potvrzeno, že čím je větší dioptrie, tím je větší pupila.
Rekonstrukční metody v holografické mikroskopii
Findejsová, Anna ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje rekonstrukci obrazů z holografického mikroskopu. Tato práce shrnuje problematiku holografie, popisuje její obecný princip a využití především v biologii živých buněk. Poté se zabývá popisem několika známých metod pro rekonstrukci off-axis hologramů. Teoretické podklady pro práci jsou uvedeny v první až třetí kapitole a následně využity v kapitole čtvrté, která se zabývá návrhem a implementací rekonstrukčního algoritmu, a paté, která shrnuje použité metody a popisuje modifikace metod vedoucích k 3D rekonstrukci pozorovaného objektu.
Radiační poškození vzorků v nízkovoltové transmisní elektronové mikroskopii
Vykydal, Václav ; Valterová, Eva (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na vliv radiačního poškození vzorků v nízkonapěťové transmisní elektronové mikroskopii. V práci se nachází obecný popis transmisních elektronových mikroskopů a jejich důležitých částí. Je zde popsán způsob poškození vzorků ozářených primárním svazkem elektronů, jak se připravují vzorky pro elektronovou mikroskopii a k jaké degradaci vzorků dochází z hlediska materiálu vzorku a časovému zatížení primárním elektronovým svazkem.
Analýza pulzací v retinálních obrazových datech
Plavcová, Daniela ; Kolář, Radim (oponent) ; Odstrčilík, Jan (vedoucí práce)
Analýza pulzace retinálních obrazových dat může sloužit k včasné diagnostice glaukomu. Pomocí záznamu z experimentálního videooftalmoskopu a následné segmentaci optického disku byly zhodnoceny pulzační křivky z různých částí optického disku a porovnány závislosti mezi jasem, parametrem PAA a RNFL.
Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení
Matoušková, Barbora ; Kolář, Radim (oponent) ; Chmelík, Jiří (vedoucí práce)
Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, nádory, kyfóza, lordóza, skolióza či u pacientů s různými implantáty, které způsobují ve snímcích artefakty. Dále jsou si sousední obratle velmi podobné, což také tento úkol komplikuje. Tato práce se zabývá klasifikací již vysegmentovaných obratlů do skupin krční, hrudní a bederní. Pro klasifikaci je využita metoda podpůrných vektorů (SVM) a konvoluční neuronové sítě (CNN) AlexNet a VGG16. Dosažené výsledky jsou v závěru porovnány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 270 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kolář, R.
1 Kolář, Radan
1 Kolář, Radek
2 Kolář, René
1 Kolář, Richard
1 Kolář, Roman
2 Kolář, Rostislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.