Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor
Knebl, Ladislav
In these days, there is big emphasis put on electric motors efficiency, the best efficiency can be achieved with surface mounted permanent magnet (SMPM) motor. The SMPM motors efficiency may be even in cases of small machines, higher than 90%. Unfortunately this kind of motor is expensive, because neodymium magnets are used. The synchronous reluctance assisted motor (SRAM) topology is one of many possible machines that might in some cases replace the SMPM machines. Because cheap ferrite magnets are used and still similar characteristics can be achieved.
Optimization Of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Using Evolutionary Optimization Algorithm
Knebl, Ladislav
The development of the interior permanent magnet synchronous motor has drawn a big interest over the last decade. This is due to the use of this kind of machine in the automotive industry, thanks to the machine high efficiency and high overload capability compare to other machine types. Using artificial intelligence or evolutionary optimization algorithms is possible to optimize the motor with maximum efficiency, lowest torque ripple and highest average torque, because a huge ammount and variety of geometry combinations are tested. This paper is focused on the overview of generally used optimization algorithms and optimization is demonstrated on Self-Organizing Migrating Algorithm (SOMA). Cost function and weight coefficients are also presented and used for optimization.
Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety
Přibyl, Daniel ; Knebl, Ladislav (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou synchronních strojů s permanentními magnety. V práci je uveden princip funkce a řešení stroje. Dále je rozebráno vinutí statoru, možnosti umístění magnetů na rotor a seznámení se s používanými typy permanentních magnetů. V části řešení problému práce je proveden návrh synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 1,5 MW a jmenovitými otáčkami 15000 ot./min. Stroj je řešen s rotorem uvnitř a magnety umístěnými na povrchu. Řešení se zabývá návrhem rozměrů statoru včetně drážky, návrhem vinutí a návrhem permanentních magnetů. Celý analytický návrh byl porovnán s výsledky analýzy z programu RMxprt. Pro stroj byl vypočítán, metodou konečných prvků, průběh magnetického pole pomocí programu Ansys Maxwell. Pro stroj byly vypočteny kritické otáčky, při kterých a v blízkosti nich nemůže pracovat.
Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace
Halašta, Vítězslav ; Knebl, Ladislav (oponent) ; Bárta, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. Byla vytvořena literární rešerše na elektrické stroje a s nimi spojené trendy využívané v letectví a uvedeny byly požadavky kladené na tyto stroje. Dále se práce věnuje tvorbě elektromagnetického modelu stroje navrženého pro letectví a provedení jeho elektromagnetického výpočtu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je i pohled na stránku návrhu stroje pro letecké aplikace a porovnání konkrétních strojů navržených pro aplikaci v letectví. Modelovaný stroj byl simulován ve stavu naprázdno, v zatížení a při poruše. V závěru jsou formulovány důvody, proč je synchronní stroj s permanentními magnety ideální volbou pro letecký průmysl a jaké kroky vedou k jeho přizpůsobení pro danou aplikaci. Je zde také diskutováno, zda byl modelovaný stroj správně navržen pro leteckou aplikaci.
Návrh lineárního motoru
Jindra, Michal ; Mach, Martin (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, lineárního motoru bez železného jádra a tubulárního lineárního motoru. U těchto typů lineárních motorů je popsáno konstrukční řešení a jsou zmíněny obecné výhody a nevýhody. Dále jsou popsány ztráty tvořené v motorech. Práce přibližuje různé metody výpočtů motorů, které mohou být použity pro následnou aplikaci na určitý typ motoru. Následně je jedna z metod vybrána a použita na výpočet motoru. V poslední části je zhodnocení a porovnání výsledků.
Návrh vysokootáčkového asynchronního motoru
Čech, Jiří ; Knebl, Ladislav (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
V první části této práce jsou uvedeny obecné informace k elektromagnetickému návrhu asynchronního motoru. Zaměření první kapitoly je především na vysvětlení jednotlivých vlivů, které je nutné při návrhu motoru zohledňovat. Je zde popsán návrh magnetického obvodu, dimenzování drážek, návrh statorového vinutí a rotorové klece nakrátko. Druhá kapitola je věnována podrobnému analytickému návrhu daného motoru. Jako první jsou zvoleny některé výchozí hodnoty daného výpočtu. Poté následuje dimenzování statoru, rotoru, určení výsledných parametrů stroje a výpočet provozních charakteristik. Ve třetí kapitole jsou podrobně uvedeny hodnoty tří výsledných návrhů motoru. Čtvrtá kapitola je věnována mechanickým výpočtům.
Návrh tepelné sítě pro lineární motory
Čech, Jan ; Toman, Marek (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné výhody a nevýhody. Následuje přehled a rozdělení lineárních motorů, které mají v současné době praktické využití. Druhá část práce se zabývá teoretickým popisem forem sdílení tepla. Třetí část práce se zabývá návrhem modelu ekvivalentního tepelného obvodu lineárního motoru se železným jádrem. Tento model se poté využil pro výpočet teplot jednotlivých částí motoru. Tyto hodnoty se následně porovnaly s hodnotami vypočtenými metodou konečných prvků.
Návrh rotoru synchronního reluktančního stroje spouštěného ze sítě pro průmyslové aplikace
Žíla, Jakub ; Knebl, Ladislav (oponent) ; Bárta, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o návrhu rotoru synchronních reluktančních strojů. Teoreticky je popsána geometrie rotoru synchronního reluktančního stroje respektující přirozenou cestu magnetického toku v plném rotoru. Je vytvořen parametrický model rotoru za pomocí spolupráce programů ANSYS Maxwell a Matlab. S použitím stejného softwaru jsou ověřeny parametry zkoumaného stroje. Na závěr je pozorován vliv změn geometrie rotoru na výstupních parametrech stroje.
Optimalizace malého asynchronního motoru.
Jedlička, Lukáš ; Knebl, Ladislav (oponent) ; Mach, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na vylepšení energetické efektivity asynchronního motoru. V 1. části se nejdříve vysvětluje princip činnosti motoru. Následně jsou zkoumány příčiny vzniku ztrát a poté naznačeny postupy, jak je snížit s ohledem na vyrobitelnost stroje. V 3. části je naznačen ruční výpočet parametrů malého sériově vyráběného motorku. Ve 4. kapitole je srovnání výsledků ručního výpočtu a analytického nástroje Ansys Maxwell RMxprt. Pomocí něj je v 5. kapitole provedena optimalizace stroje řízená genetickým algoritmem v programu Matlab. V poslední kapitole jsou návrhy úprav ověřeny pomocí metody konečných prvků Ansys Maxwell 2D.
Stator Windings Currents Analysis Of The Ipm Machine Under Short-Circuit Conditions
Knebl, Ladislav
The development of the synchronous motors with permanent magnets is, mostly thanks to the legislation pressure to achieve the highest efficiency in electric drives, experiencing raising interest. Since the number of motors used in the industry is growing year by year, it is reasonable to investigate the motor behavior under faulty conditions, such as short-circuit conditions. This paper deals with the stator current analysis of interior permanent magnet synchronous motor under the short-circuit condition, both short-circuit in one phase and symmetrical three-phase short-circuit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.