Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  začátekpředchozí41 - 50další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mitochondrial uncoupling and mitochondrial morphology in relation to type-2 diabetes
Špaček, Tomáš ; Ježek, Petr (vedoucí práce) ; Kalous, Martin (oponent) ; Vařecha, Miroslav (oponent)
2 1 SOUHRN Hlavním faktorem řídícím glukózou stimulovanou inzulínovou sekreci (GSIS) v buňkách je pravděpodobně zvýšení ATP/ADP poměru následkem zvýšené glykolýzy a následně i oxidativní fosforylace. Bioenergetika INS-1E buněk, představujících platný model pro studium insulinové sekrece in vitro, byla kvantifikována pomocí respirometrie a současného snímání mitochondriálního membránového potenciálu ( m). Ukázali jsme, že přidání glukózy k buňkám, které ji vypotřebovaly, má za následek skokové zvýšení jak respirace, tak m během GSIS. Současně s tím se také zvýšil endogenní respirační poměr stavu 3/4, jehož závislost na glukóze byla hyperbolická. Maximální hodnoty dosahoval tento poměr při maximální GSIS. Zároveň jsme se pokusili postihnout "toxický" efekt mastných kyselin na inzulínovou sekreci tím, že byla studována GSIS za přídavku linoleové kyseliny. Tento přídavek způsobil podstatné zmenšení skoku respirace i m po přídavku glukózy, současně s tím snížil závislost poměru stavu 3/4 na glukóze a také množství sekretovaného inzulínu, což bylo způsobeno mitochondriálním odpřažením. Energetický stav mitochondrií, a tím i míra oxidativní fosforylace může být popsána bioenergetickými parametry. Kromě nich se tento stav také odráží ve struktuře mitochondriální sítě. Patologické změny diabetických buněk by se tedy...
Mitochondriální cytochrom c oxidasa: inhibice kyanidem a vliv defektu asemblačního faktoru Surf1
Nůsková, Hana ; Kalous, Martin (oponent) ; Drahota, Zdeněk (vedoucí práce)
Aktivita mitochondriální cytochrom c oxidasy (COX, EC 1.9.3.1) může být ovlivněna jak faktory exogenními, tak endogenními. Nejúčinnější a v prostředí se nejhojněji vyskytující látkou, jež inhibuje COX, je kyanid. Velmi častá příčina lidské deficience COX je představována defektem v genu SURF1. Mechanismus inhibičního účinku kyanidu na COX stejně jako podmínky jeho zvratu nejsou zcela vysvětleny. Tři parametry funkce COX, jmenovitě transport elektronů (spotřeba kyslíku), transport protonů (mitochondriální membránový potenciál, m) a afinita ke kyslíku (hodnota p50), byly studovány s ohledem na inhibici KCN a její zvrat pyruvátem. Analyzována byla funkce COX v intaktních izolovaných mitochondriích jak v rámci dýchacího řetězce, tak jako samostatný enzym za použití sukcinátu nebo arteficielního elektronového donoru askorbát + TMPD. 250 M KCN zcela inhiboval elektron- i protontransportní funkci COX a tato inhibice byla plně reverzibilní, což se projevilo plnou aktivitou po promytí mitochondrií. Přidání 60 mM pyruvátu vyvolalo maximální obnovu obou parametrů pouze na 60 - 80 % původních hodnot. KCN o nízkých koncentracích do 5 M způsobil výrazný, třicetinásobný pokles afinity COX ke kyslíku. Tento pokles byl opět plně reverzibilní promytím mitochondrií, zatímco podání pyruvátu vedlo jen k částečné,...
Vliv CO2 na poškození volnými radikály
Dušková, Eliška ; Kalous, Martin (oponent) ; Wilhelm, Jiří (vedoucí práce)
CO2, známý svou rolí v acidobazických regulacích, je mediátorem oxidačního poškození indukovaného peroxynitritem a podporuje aktivitu antioxidačního enzymu Cu,Zn-SOD. To jsou dva dobře probádané způsoby, kterými CO2 ovlivňuje reakce volných radikálů, ale mechanismů je mnohem více. Při zapojení CO2 do radikálových reakcí vzniká karbonátový radikál, který specificky poškozuje určité substráty, avšak není možné zobecnit, zda je jeho vliv pro-oxidační nebo antioxidační. Byla zaznamenána ochranná funkce CO2 při peroxidaci lipidů a při oxidaci DNA indukované peroxynitritem, kdy karbonátový radikál sice specificky poškozoval určité baze, avšak zamezil tvorbě zlomů DNA. Analogicky CO2 zabraňuje peroxynitritem indukované fragmentaci proteinů a zároveň specificky poškozuje určité aminokyseliny. Tato pozorování jsou většinou výsledkem pokusů v chemickém systému, to znamená za zjednodušených podmínek. In vivo se uplatňuje mnohem více mechanismů, kterými CO2 ovlivňuje reakce volných radikálů. V komplexnějších podmínkách, jako jsou buněčné kultury, byl po expozici CO2 v uvedených případech zvýšen oxidační stres. Zvýšená koncentrace CO2 způsobuje změnu funkce erytrocytů, což má za následek narušení redoxní rovnováhy krve a zvýšení oxidačního stresu na úrovni organismu.
Komplex I mitochondriálního dýchacího řetězce a jeho poruchy.
Rodinová, Marie ; Kalous, Martin (oponent) ; Hansíková, Hana (vedoucí práce)
NADH: ubichinon oxidoreduktáza (Komplex I) je multipodjednotkový proteinový komplex vnitřní mitochondriální membrány a je největším a nejsložitějším komplexem systému oxidativní fosforylace, který vytváří převážnou většinu energie pro eukaryotické buňky. Je složen ze 45 podjednotek, z nichž 7 je kódováno mitochondriální DNA a zbylých 38 jadernou DNA. Strukturu tvoří dvě ramena spojená do tvaru písmene L, z nichž jedno je zanořeno do vnitřní mitochondriální membrány a druhé směřuje do matrix. Komplex I oxiduje molekulu NADH, přičemž tento proces je spřažen s pumpováním protonů do intramembránového prostoru, kde se tvoří gradient H+ , který je následně využit pro syntézu ATP. Poruchy komplexu I představují rozsáhlou, klinicky i geneticky heterogenní skupinu onemocnění mitochondriálního energetického metabolismu Při poruchách NADH: ubichinon oxidoreduktázy dochází především ke snížení aktivity i množství komplexu, poklesu produkce ATP, změnám membránového potenciálu i morfologii mitochondrií a mitochondriální sítě a roste produkce reaktivních forem kyslíku. Kombinace těchto jevů ústí v závažné dědičné poruchy metabolismu, jejichž prognóza je nepříznivá a léčba v současné době nedostupná.. Cílem této práce je snaha podat přehled o současných znalostech struktury, asemblace a funkce komplexu I...
Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu
Endlicher, René ; Červinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kalous, Martin (oponent) ; Rauchová, Hana (oponent)
SOUHRN Studium změn energetického metabolismu hepatocytů: působení oxidačního stresu a trijodtyroninu Játra jsou životně důležitým orgánem, vzhledem ke svému postavení v cirkulaci se dostávají ve zvýšené míře do styku s řadou toxických látek, které mohou způsobit poškození hepatocytů. Mechanismy odpovědné za poškození hepatocytů jsou různé, avšak jedním z nejvýznamnějších mechanismů hepatotoxického účinku je oxidační stres způsobený zvýšenou produkcí volných radikálů. Jedním z cílů působení toxických látek je respirační řetězec mitochondrií s následným narušením energetického metabolismu buňky. Působení oxidačního stresu na buňky je velmi komplexní a jeho mechanismy nejsou dosud zcela objasněny. Cílem naší práce bylo proto sledovat dopad oxidačního stresu na energetický metabolismus hepatocytů na modelu izolovaných buněk a izolovaných mitochondrií. Hodnotili jsme vliv oxidačního stresu na aktivitu enzymů dýchacího řetězce a na funkci mitochondriálního póru přechodné permeability (MPTP - mitochondrial permeability transition pore), jehož otevření indukuje kaskádu apoptotických a nekrotických procesů. Získané výsledky prokázaly selektivní působení oxidačního stresu na aktivitu enzymů dýchacího řetězce. Tert-butylhydroperoxid (t-BHP) signifikantně inhibuje oxidaci NADH- dependentních substrátů, zatímco oxidace...
Úloha proteinů CIDE při apoptóze a morfologie mitochondriální sítě v patogeneze
Šantorová, Jitka ; Ježek, Petr (vedoucí práce) ; Teisinger, Jan (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Souhrn CIDEa (Cell death-inducingDFFIDNA fiagmentationfactor].likeeffector.a)je protein,ktenýmuže iniciovat apoptózuskze narušeníheterodimeríckéhoproteinuDFF, sloŽenéhoz nukleáayDFF40, kteroualdivuje kaspáza3 ajejiho inhibitoruDFF45. Měřili jsme hladiny mRNA CiDEa v tkáních laboratorníhopotkana a detekovalj tento protein ve lysohých hladinách v bílétukovétkani. Potvrdili jsme také přítomnost proteinu CIDEa v mrtochondriícha důležitostjeho CIDE-C doménypro tuto lokalizaci. Ukiízalo se, že mýšenáexpreseproteinuCIDEa vedla kapoptóze' Dále jsme provedli imunodetekci buněčnýchfrakcí HeLa buněk upravenýchna tetracyklinem indukovanou expresi. Po inkubací s campthotecinemnebo valinomycinem jsme s]edovali redistribuciproteinu CIDEa do jádra. Předpokládáme,žeCIDEa se nacházív mitochondriícha jejítransportdojádra můžezesílitneboiniciovat mechanismusapoptóZy' Mitochondrietvořív buňkáchretikularnistruktury,kterékontinuálněprocháaejíprocesyfúzea fragnentace. Doposud provedenétrojrozměméanalýzy mítochondriíale nepopsaly detaílně jejich strukturu' Analyzovali jsme mitochondriální síťu buněčnýchlinii INSIE a }iEPG2 traďekovaných mitochondriálněadresovanýmGFP. Pomocí4Pi mikoskopie se mohou sledovat přesnézměny v 3D struktuře, odpovídajícízměnám energetickýchstavův buňkách' a to při rozlišeníl00nm. Mitochondrie INSlE buněkza...
Srovnání reklamních systémů a vybrání nejvhodnější varianty pro "Pension 48"
Kalous, Martin ; Vojíř, Stanislav (vedoucí práce) ; Chudán, David (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou internetové reklamy. Popisuje základní charakteristiky internetového marketingu, přehled chyb, kterých se začínající podnikatelé dopouštějí při formulování cílů. Rozebírá jednotlivé druhy reklam použitelných na internetu z hlediska funkčnosti, možnosti platby. Zároveň nabízí přehled reklamních systémů, které tyto druhy reklam poskytují. V souvislosti s reklamou se práce věnuje problému jejího blokování. Představeny jsou nejznámější systémy, které blokují reklamy, ale také metody, jak takové systémy obejít. Cílem práce je podat lidem, kteří chtějí investovat peníze do reklamy, relevantní informace o nabízených službách a pomoci jim vybrat si správný typ propagace pro své webové stránky. Podle předem daných kritérií ověřit vhodnost reklamy a reklamního systému na ubytovacím pensionu ve Špindlerově Mlýně. Součástí je představení vybraného reklamního systému Sklik, jeho funkcí, detailní postup při tvorbě kampaně a její optimalizace. Dále jsou naznačeny možnosti, jak stávající kampaň vylepšit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   začátekpředchozí41 - 50další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.