Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algoritmy pro řešení speciálních problémů batohu a jejich výpočetní složitost
Sem, Štěpán ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Práce se zabývá variantami problému batohu a možnostmi jejich řešení, dále potom vlivem speciálního tvaru konkrétního zadání (instance) na efektivitu testovaného postupu. Předkládá rovněž možnosti převoditelnosti mezi popsanými úlohami, jakož i jejich spojité rozšíření (spojitou relaxaci). Z řad klasických algoritmů popisuje algoritmus L3 a řešení superklesajícího problému batohu, z řad pravděpodobnostních algoritmů Metodu Monte Carlo, simulované žíhání a genetické algoritmy. Diskutovány jsou i další možnosti. Nedílnou součást práce tvoří doprovodná aplikace, která sloužila k vytvoření podkladů zde uváděných a může být rovněž použita k řešení dalších instancí.
Optimalizace využití zemědělských ploch - případová studie
Jirků, Šárka ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Práce se zabývá analýzou rozhodování zemědělského podniku rostlinné výroby. Optimalizuje se využití zemědělských ploch takovým osevním postupem, který po sklizni přinese co nejvyšší zisk. Celá tato problematika je řešena převodem na model lineárního programování, nejvíce odpovídá kombinaci úlohy výrobního plánování a alokačního problému. Případová studie vychází z reálných dat poskytnutých firmou Agrofarma Týnec, s. r. o.. K dispozici je 48 dílů polí o různé výměře a 5 potenciálních plodin na zasetí. V práci je řešeno více variant, hlavně z hlediska rozdílných prodejních cen daných komodit a omezení na osetí hektarů polí. Hlavní model předpokládá pesimistické výhledy, co se týče cen, a neomezuje nijak množství osetých ha polí jednotlivými plodinami. Je ovšem následován analýzou citlivosti cenových koeficientů, která udává výši cen, pod kterou nesmí klesnout, aby vypočtené řešení zůstalo optimální. Jako optimalizační software byl zde využit program Lingo 13.0.
Vytvoření aplikace k porovnání států pomocí metod vícekriteriálního rozhodování
Hlaváček, Michal ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Cílem této práce je vytvoření aplikace ve VBA, která dokáže porovnat státy pomocí metod vícekriteriálního rozhodování. Teoretická část se detailněji zaměřuje především na metody, které jsou v aplikaci implementovány. Součástí práce je i porovnání s některými dalšími aplikacemi, které se věnují metodám vícekriteriálního rozhodování. Rozsáhlá část práce je věnována popisu kódu, který byl při programováni použit. Třetí část se věnuje výběru států, makroekonomických kritérií a určení vah, které jsou jednotlivým kritériím přiřazen. V závěru se pak nachází vyhodnocení podle jednotlivých metod a souhrnné určení pořadí států.
Analýza výsledků voleb do Parlamentu ČR
Kopecká, Barbora ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
V roce 2010 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato práce je zaměřena na zkoumání předvolebních průzkumů, které volbám předcházely a zkoumání samotných výsledků voleb s využitím některých poznátků z teorie her a teorie společenského výběru. Práce se detailně věnuje popisu metodiky pro zpracování výsledků voleb tak, jak funguje v České republice v současné době. Jsou zde srovnány a hodnoceny předvolební průzkumy vybraných agentur. Dále práce využívá alternativního přístupu rozdělení mandátů v Poslanecké sněmovně se zaměřením na možné dopady na výsledky voleb jak z hlediska odlišného rozdělení mandátů, tak z hlediska následné tvorby možných koalic. Jsou zde rozebrány možnosti koalic, které se nabízely po volbách v roce 2010.
Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů; aplikace na mzdy ČR
Kalčevová, Jana ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato doktorská disertační práce je zaměřena na modely mezd na českém trhu práce v letech 1996 a 2002. Modely mezd jsou sestaveny na základě ne zcela triviálního matematického pozadí a parametry příslušných modelů byly kromě postupů založených na metodě nejmenších čtverců odhadnuty také dosud nepříliš používanou kvantilovou regresí. Teorie odhadů kvantilovou regresí je v práci popsána včetně testovacích statistik, uvedeny jsou také vlastnosti odhadů, ukázkové příklady a návrh praktického použití kvantilové regrese. Pro samotnou analýzu jsou zpracovány dva rozsáhlé datové soubory a získané výsledky jsou porovnány nejen z pohledu vývoje v čase mezi roky 1996 a 2002, ale také v rámci zemí Evropské unie.
Alternativní způsob řešení úloh LP
Hanzlík, Tomáš ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Lineární programování (LP) se zabývá optimalizací lineárních funkcí při respektování soustavy lineárních omezujících podmínek a podmínek nezápornosti. Za tímto účelem vznikla řada metod, z nichž nejznámější je simplexová metoda. Velkou skupinu metod pro LP tvoří metody vnitřního bodu (IPM), které vycházejí z vnitřního řešení úlohy a tím se stávají alternativou k simplexové metodě, která pracuje se základním řešením úlohy. Tato práce se zabývá teoretickými východisky metod vnitřního bodu a jejich významem pro obecné algoritmy metod vnitřního bodu. Uveden je také význam KKT podmínek a způsob řešení lineární komplementární úlohy. V práci jsou formulovány dva algoritmy založené na metodách vnitřního bodu a tyto algoritmy jsou ve své základní podobě aplikovány na vzorovou úlohu LP.
Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě
Leontiev, Andrey ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Skočdopolová, Veronika (oponent)
Ve své práci jsem se pokusil popsat problematiku volby klíčového prvku v simplexové metodě. První část je věnovaná matematickému modelu úlohy lineárního programovaní a simplexové metodě obecně. V tomto oddílu jsou vysvětlené klíčové pojmy a princip této metody. Ve druhé části se zabývám popisem alternativních pravidel pro volbu klíčového prvku v simplexové metodě. Popis každé metody je podpořen příkladem. Kladu důraz na důkazy konečnosti algoritmu u ukázaných pravidel. V poslední části své práce uvádím své vlastní příklady pro ukázky různých dopadů při použití alternativních metod při nejednoznačné volbě
Modely vícekriteriálního rozhodování v analýze obalu dat
Mec, Martin ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Analýza obalu dat je nástrojem vícekriteriálního hodnocení produkčních jednotek podle množiny minimalizačních kritérií (vstupů) a množiny maximalizačních kritérií (výstupů). V aplikacích této metody dochází k problémům v oblasti přiřazování vah vstupům a výstupům, kdy benevolentní formulace základních modelů umožňuje hodnocení jednotek na základě značně nerovnoměrně rozdělených váhových vektorů. Výstupem základních modelů analýzy obalu dat je dichotomické rozdělení množiny hodnocených jednotek na efektivní a neefektivní. Množina efektivních jednotek je často velmi rozsáhlá, což způsobuje potíže při nutnosti vybrat jednu nebo menší počet efektivních jednotek. Nezřídka se tyto jevy vyskytují současně. Implementace modelů vícekriteriálního rozhodování do analýzy obalu dat byly provedeny za účelem omezení těchto v praxi nežádoucích jevů.
Systém pro řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant v prostředí internetu
Zavrtálek, Jan ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá popisem metod a vytvořeného systému pro řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant. Jsou zde popsány metody maximalizace užitku (WSA), minimalizace vzdálenosti od ideální varianty (TOPSIS), rozdělení na efektivní a neefektivní varianty podle preferenční relace (ELECTRE) a rozdělení podle preferenčního toku (PROMETHEE). V práci je dále popsána webová aplikace v jazyce PHP, která byla vytvořena pro řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant v prostředí internetu. Tato aplikace je ovládána pomocí webového prohlížeče a umožňuje řešit úlohy metodami WSA, TOPSIS, ELECTRE I a PROMETHEE II. Je měřena časová náročnost použitých algoritmů.
Optimální složení potravin pro výlet do hor
Fesenko, Anastasiya ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Flusserová, Lenka (oponent)
Tato práce je zaměřená na aplikaci úlohy batohu - na praktický příklad balení potravin pro výlet do hor. Úloha batohu je jedním z problémů celočíselného programování. Toto programování je založené na modelech, ve kterých proměnné mohou nabývat pouze celočíselných hodnot. Řešení celočíselných úloh je většinou výpočetně velmi náročné. Proto byly vymyšlené speciální algoritmy, které jsou schopné nalézt celočíselné řešení takové úlohy, například: metoda větvení a mezí, Balasova metoda atd. Takové algoritmy jsou popsány v první části této práce. Při psaní je kladen velký důraz na použitelnost výsledků v praxi. Proto pro dosažení větší aplikovatelnosti je praktická úloha řešena z několika různých pohledů, a v každé variantě řešení jsou stanovené různé cíle. Výsledky každé varianty jsou interpretovány, veškeré odlišnosti jsou vysvětleny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.