Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpracování bibliografických dat v kontextu evaluace vědecké práce. Systémy elektronického zpracování bibliografických dat publikačních aktivit vědeckých, odborných a pedagogických pracovníků a využití shromážděných dat pro statistiku a evaluaci vědecké publikační činnosti
Skálová, Hana ; Kadlecová, Ivana (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
Tématem práce je popis celého průběhu zpracování informací o publikačních aktivitách odborných a vědeckých pracovníků a současně všech praktických aspektů, které jej určují a ovlivňují se zvláštním zřetelem na Akademii věd ČR (AV ČR), Univerzitu Karlovu v Praze (UK) a 1. lékařskou fakultu UK v Praze (1. LF UK). Cílem práce je ukázat problematiku jako celek, tj. kompletní algoritmus zpracování od zadání informace o publikované práci do informačního systému instituce přes korektury, zveřejnění bibliografických záznamů na webu, ohlášení záznamů do registrů nadřízených organizací až po evaluační proces (podrobně vysvětleno na příkladu 1. LF UK). Jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se v oblasti zpracování publikačních aktivit a jejich evaluace setkáváme. Pozornost je věnována lidskému faktoru jako jedné z komponent určujících kvalitu výsledného procesu. Závěrem je uveden nástin vývoje, o kterém se v současnosti uvažuje a diskutuje. V úvodu práce je podán stručný historický přehled vývoje bibliografie v obecné rovině, registrující postupný vývoj oborové bibliografie až do dnešní formy bibliografických informačních systémů publikovaných prací. Práce se soustřeďuje především na začátky a postupný vývoj automatizovaného zpracování. Hlavní pozornost byla věnována zpracování dat ve speciálních citačních...
Řešení výstavby digitalizačního centra na příkladu Knihovny Akademie věd ČR
Ryšánková, Anna ; Žabička, Petr (oponent) ; Kadlecová, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá popisem vzniku, vývoje a běžného provozu Digitalizačního centra Knihovny AV ČR, v.v.i. V úvodní kapitole je zdůvodněn výběr tématu a struktura celé práce. V druhé kapitole je nastíněna situace v oboru digitalizace v Evropské unii, její projekty pro záchranu a digitalizaci kulturního dědictví a situace v digitalizaci v České republice. V třetí kapitole jsou popsány předpoklady pro vznik digitalizačního centra v Akademii věd, řešené projekty a spolupráce v digitalizaci. Čtvrtá kapitola se věnuje výběru a pořízení vybavení digitalizačního centra, jeho personálnímu a organizačnímu zajištění. Pátá kapitola se zaměřuje již konkrétně na samotnou digitalizaci, jejím jednotlivým procesům, kterými musí fyzický dokument projít, než je vhodný pro uložení do digitální knihovny.
Evidence publikační činnosti v ČR: zpracování dat, dostupné informační systémy a jejich hodnocení z hlediska potřeb vědeckých pracovníků
Bártková, Petra ; Souček, Jiří (oponent) ; Kadlecová, Ivana (vedoucí práce)
Tématem práce je agenda publikační činnosti v ČR z hlediska její evidence. V úvodu práce je uvedena základní legislativa a popsán Informační systém vědy a výzkumu v ČR. Práce popisuje systém sběru dat publikační činnosti a jejich zpracování ve vybraných institucích (Akademie věd ČR, Univerzita Palackého a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). V práci jsou vyjmenovány obecné požadavky na informační systémy publikační činnosti a jejich srovnání s osobními bibliografickými databázemi. Z hlediska funkčnosti jsou porovnány informační systémy Advanced Rapid Library a OBD Pro, které jsou implementovány ve výše uvedených institucích. Praktická část práce je zaměřena na dotazníkový průzkum, provedený mezi uživateli systémů Advanced Rapid Library a OBD Pro. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak vědečtí pracovníci s informačním systémem pracují a zda jim systém vyhovuje. Významnou součástí práce jsou prezentované výsledky dotazníkového šetření ohledně vkládání údajů o publikacích ke grantovým projektům (výzkumným záměrům) do informačního systému, využívání elektronických katalogů a vytváření seznamů literatury a citací. V závěru práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření a navrhnuta řešení.
Informační zabezpečení vědy a výzkumu: současný stav a trendy zpřístupňování elektronických informačních zdrojů
Munziová, Hana ; Kadlecová, Ivana (vedoucí práce) ; Königová, Marie (oponent)
Tématem práce je mapování počátků a dalšího vývoje zpřístupňování zahraničních odborných elektronických informačních zdrojů v knihovnách, jako nezbytné součásti poskytování informací pro pracovníky vědy, výzkumu a vzdělávání. Popsán je celkový systém státní podpory výzkumu a vývoje a dále nej důležitější podmínky, které tento systém ovlivňují. Jedná se o vývoj základních legislativních dokumentů výzkumu a vývoje v devadesátých letech a o popis podmínek financování této sféry. Dále je informováno o situaci ve financování knihoven pro výzkum a vývoj, o historii budování informační infrastruktury a automatizace knihoven jako hlavních předpokladů zpřístupňování vzdálených elektronických informačních zdrojů. Je také pojednáno o historii a současné celkové situaci konsorcií obecně, jako hlavním trendu ve spolupráci knihoven, o jejich organizaci, financování, typologii a úskalích při jejich tvorbě. Zmíněny jsou nej důležitější programy účelové podpory vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které měly zásadní vliv na počátky financování a vznik většiny českých konsorcií. O těchto konsorciích je důkladněji pojednáno.
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Ráb, Petr ; Laiblová Kadlecová, Ivana ; Horníček, L.
Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 KADLECOVÁ, Ivana
4 KADLECOVÁ, Iveta
2 Kadlecová, Ilona
2 Kadlecová, Irena
4 Kadlecová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.