Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití globálních družicových polohových systémů při mezinárodních přepravách nebezpečných věcí
Darmovzal, Pavel ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Káňa, Jiří (oponent)
Diplomová práce Využití globálních družicových polohových systémů při mezinárodních přepravách nebezpečných věcí zkoumá možnosti uplatnění satelitních navigačních systémů v dopravním sektoru, konkrétně v oblasti mezinárodních přeprav nebezpečných věcí. Důraz autor klade na identifikaci ekonomických a dalších přínosů, ale i negativních stránek z pohledu zainteresovaných skupin uživatelů, a to za pomoci interakce s těmito subjekty. Na závěr jsou vytyčeny aspekty klíčové pro budoucí vývoj s ohledem na celospolečenské potřeby v rámci České republiky i Evropské unie.
Acidobazické vlastností sloučenin rozpuštěného organického uhlíku v půdních a povrchových vodách
Vanerová, Zuzana ; Hruška, Jakub (vedoucí práce) ; Kaňa, Jiří (oponent)
Práce se zabývá acidobazickými vlastnostmi přírodních organických kyselin, které výrazně ovlivňují vlastnosti vod v horských povodích. Popisuje dlouhodobý vývoj dvou rašelinných povodí Tajgy a Černého potoka ve Slavkovském lese v letech 1993 - 2010, která byla silně zasažena antropogenní acidifikací v důsledku spalování hnědého uhlí s vysokým obsahem síry v hnědouhelných elektrárnách na severu Čech. Tyto elektrárny byly odsířeny v letech 1994 - 1999, proto se jedná v první řadě o sledování změn doprovázejících pokles koncentrace aniontů silných kyselin v atmosférické depozici. Změny v chemismu organických kyselin za období let 2006 - 2010 byly pozorovány i v půdních vodách smrkového, bukového a smrkového povápněného lesa z Načetína v Krušných horách.
Licence na předměty průmyslového vlastnictví v rámci mezinárodního obchodu
Kaňa, Jiří ; Jakl, Ladislav (vedoucí práce) ; Špindler, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá licenční smlouvou na předměty průmyslového vlastnictví v podmínkách mezinárodního obchodu. V první části nastiňuje základy zastřešujícího oboru práva duševního vlastnictví a jeho vzájemný vztah k průmyslovému vlastnictví. Dále hovoří o vztahu licenčních smluv k předmětům průmyslového vlastnictví k jiným soukromoprávním smluvním typům. Druhá část se zabývá licencí samotnou. Práce rozebírá vztah mezi licenční smlouvou na předměty průmyslového vlastnictví a licencí autorskoprávní. Neopomíjí se zmínit o opční smlouvě či tzv. nepravých licencí, jejichž nejčastějším předmětem je know-how.

Viz též: podobná jména autorů
2 KAŇA, Jiří
2 Káňa, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.