Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poselství pohádek pro děti v mateřské škole
KUNCOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá klasickou pohádkou v životě předškolních dětí. Jejím záměrem je zjistit, jaké šance má realizování pohádkových projektů v MŠ, aby zaujaly současné předškolní děti, plnily svá poselství a zároveň naplňovaly cíle RVPPV. Teoretická část se zabývá vývojovými etapami předškolního dítěte s vymezením charakteristických vývojových zvláštností. Druhá část vymezuje symboliku a charakteristické znaky pohádky. Třetí se týká významu pohádky v životě předškolního dítěte a jejího využití v rámci předškolního vzdělávání. Obsahem praktické části je vytvoření projektů, které vychází z pohádkových motivů a jejich realizace s dětskou skupinou.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Neubauerová, Aneta ; Kuncová, Jana (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části je vymezena problematika a cíl práce. V druhé části práce jsou formulovány potřebné teoretické poznatky, které jsou dále prakticky využity pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. V poslední části práce je na základě výsledků finanční analýzy provedeno hodnocení finanční situace podniku, včetně zpracování návrhů na její zlepšení.
e-Government v České republice na počátku 21.století
Kuncová, Jana ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Krejčová, Iva (oponent)
Bakalářská práce "e-Government v České republice na počátku 21. století" reflektu-je aktuální stav implementace e-Governmentu v české společnosti. Na e-Government pohlíží jako na dynamický proces, který využívá moderních infor-mačních a komunikačních technologií ke zvýšení hospodářského růstu, konkurenceschopnosti ekonomiky, zachování udržitelného ekonomického rozvoje při současném posílení demokracie a zvýšení podílu občanů na věcech veřejných. V e-Governmentu spatřuje prostředek pozitivních změn ve společnosti, vidí ho v globálních souvislostech a také jako nezbytnou podmínku moderního efektivního státu a spokojeného občana.
Vybrané problémy provozu dopravní firmy MKD
Kadavá, Eva ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Kuncová, Jana (oponent)
Dopravní sektor jako celek zaznamenává rostoucí trend, přičemž největší nárůst objemu přepraveného zboží vykazuje silniční doprava. Nárůst mezinárodního obchodu pak přináší nové podnikatelské příležitosti právě firmám, které se mezinárodní kamionovou dopravou a zasílatelstvím zabývají. Cílem této diplomové práce je poskytnout základní přehled o tom, jaké podmínky musí každý subjekt splnit, aby mohl začít provozovat mezinárodní kamionovou dopravu a zasílatelství. Budou zde uvedeny faktory, které ovlivňují ekonomickou situaci na dopravním trhu. V dalších kapitolách pak budou analyzovány zákony a smlouvy, které pro svou činnost každá dopravní firma musí znát. Poslední kapitola je věnována problematice financování vozového parku. Na závěr je pak poskytnut přehled způsobů, jakými mohou dopravní firmy zajišťovat své pohledávky proti jejich nesplacení.
Daňové aspekty obchodování mezi spojenými osobami - stanovení metody pro distribuční společnost
Kuncová, Jana ; Jelínek, Michal (vedoucí práce)
Práce "Daňové aspekty obchodování mezi spojenými osobami - stanovení metody pro distribuční společnost" se zabývá spojenými osobami a převodními cenami, jak je definují dokumenty Evropské unie, OECD a České republiky. Zabývá se definicemi spojených osob a principu tržního odstupu podle OECD a zákonů ČR. Dále poskytuje přehled metod převodních cen, které slouží k ocenění transakcí mezi spojenými osobami. Tyto metody jsou rozděleny na tradiční a ziskové, podle toho, zda se jedná o transakce, ke kterým existují srovnatelné transakce nebo ne. V praktické části je pak na základě analýzy těchto dokumentů doporučena adekvátní metoda převodních cen pro ocenění jednotlivých obchodních transakcí jedné konkrétní společnosti.
Životní styl - předmět výzkumů a kritérium segmentace
Kuncová, Jana ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Udatný, Jiří (oponent)
Diplomová práce pojednává o životním stylu s důrazem na jeho využití v marketingu. V první části jsou popsány agenturní výzkumy životního stylu aktuálně prováděné v České republice. Druhá část obsahuje pojednání o principech a metodách segmentace trhu a příklad segmentace trhu finančních služeb na základě charakteristik životního stylu. V závěru jsou doporučení pro marketingovou orientaci vůči jednotlivým segmentům.

Viz též: podobná jména autorů
4 Kuncová, Jana
1 Kuncová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.