Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu
Tretera, Robin ; Křivík, Petr (oponent) ; Jandová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U fotovoltaických systémů je popsán základní princip přeměny slunečního záření na elektrickou energii a možná kooperace těchto systémů s tepelnými čerpadly. V praktické části je popsán posuzovaný objekt a vypočítány jeho tepelné ztráty. Následuje návrh tří variant tepelných čerpadel, které mají nahradit původní vytápění elektrokotlem. Jedna varianta tepelného čerpadla je doplněna fotovoltaickým systémem. V poslední části práce je proveden výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, náklady na provoz jednotlivých variant tepelných čerpadel, ceny elektrické energie a ekonomická návratnost navrhovaných řešení.
Pulzní nabíjení olověného akumulátoru využívající záporných proudových pulzů
Kantor, Pavel ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Olověné akumulátory jsou nejběžněji používanými elektrochemickými zdroji proudu a jsou nejstarším typem sekundárních článků. Tato diplomová práce poskytuje krátký úvod do olověných akumulátorů. Ukazuje možné rozdělení olověných akumulátorů z několika hledisek, popisuje konstrukci olověných akumulátorů, parametry olověného akumulátoru a elektrochemické a fyzikální reakce uvnitř akumulátoru. Dále se práce zabývá problematikou pulzního nabíjení olověných akumulátorů. Práce popisuje výrobu sady experimentálních elektrod na pracovišti elektrochemických zdrojů. Práce také seznamuje s vývojovým prostředím Agilent VEE PRO a ukazuje jeho možnosti. Poslední částí práce jsou experimenty se zaměřením na pulzní nabíjení s využitím záporných proudových pulzů a vyhodnocení vlivu různých pulzních režimů na články.
Inovace systému pro detekci defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence
Lepík, Pavel ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozborem dosavadních metod detekujících plošné rozložení defektů v solárních článcích. Teoreticky i prakticky je provedena analýza výsledků zejména u metody elektroluminiscence. Inovace stávajícího systému spočívá v praktické úpravě digitálního fotoaparátu s CMOS čipem odstraněním IR filtru a následné úpravě snímku v počítači. Na základě získaných poznatků je vytvořen postup pro jednoduché nastavení parametrů pro provedení měření. Dále je vytvořen katalog defektů vyskytujících se v mono a polykrystalických solárních článcích.
Metody pro dosažení maximálního výkonu FV modulů
Svrček, Milan ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sledováním maximálního bodu účinnosti u fotovoltaických panelů a používanými metodami, jak lze tohoto bodu dosáhnout. Na tomto základu byly navrženy a naprogramovány dvě metody, které byly následně odzkoušeny na třech typech fotovoltaických panelů. V závěru je zhodnocení těchto metod.
Tvorba laboratorních úloh pro předmět Obnovitelné zdroje energie
Bajgl, Tomáš ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přeměnou sluneční a větrné energie na elektrickou pomocí fotovoltaického panelu a větrné turbíny. Práce dává nahlédnout do problematiky energetiky v České republice v kontextu historického vývoje, současného stavu a také předpokládaného vývoje. Hlavní pozornost je pak věnována obnovitelným zdrojům – sluneční energii a větru. Jsou zde popsány základní principy vzniku a využívání sluneční a větrné energie. V praktické části jsou pak vytvořeny dvě laboratorní úlohy pro předmět Obnovitelné zdroje energie.
Automatické vyhodnocování termovizních snímků fotovoltaických panelů
Repko, Ilia ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickým vyhodnocováním termovizních snímků fotovoltaických panelů. V teoretické části jsou popsány hlavní principy činnosti solárních článků a metody detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu, včetně metody termovize, která je založena na principu bezkontaktního měření povrchové teploty sledovaného objektu. Praktická část se věnuje tvorbě algoritmů pro detekci defektů a výsledkem práce je zdrojový kód pro program MATLAB.
Vývoj mobilních aplikací pro vzdálené ovládání přístrojové techniky
Macek, Michal ; Křivík, Petr (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná práce popisuje rozšiřující se trend využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a zobrazování naměřených dat. Hlavním cílem je vývoj aplikace pro mobilní zařízení, díky které bude možné vzdáleně ovládat a měřit s přístroji v laboratoři. Praktická část je zaměřena na naprogramování mobilní aplikace, která s využitím místní sítě bude schopna připojit se k více laboratorním zařízením, nastavit je pro různé druhy měření a následně zobrazit naměřená data.
Změny teploty při pulzním nabíjení olověného akumulátoru
Szabó, Andor ; Bača, Petr (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Olovené akumulátory patria medzi najpoužívanejšie elektrochemické zdroje prúdu. Úvodná časť bakalárskej práce poskytuje stručný prehľad o histórii, rozdelení a konštrukcii olovených akumulátorov. Prvá časť práce sa zaoberá s prebiehajúcimi chemickými a fyzikálnymi zmenami počas fungovania akumulátorov, ďalej teplotnými javmi v olovených akumulátoroch a metódami ich nabíjania. Praktická časť práce kladie dôraz na impulzné nabíjanie založené na prúdových impulzoch, presnejšie skúma teplotné zmeny pri procese nabíjania.
Nabíjení olověného akumulátoru proudovými pulzy
Jurčák, Tomáš ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Křivík, Petr (vedoucí práce)
Nejpoužívanějším a nejstarším sekundárním zdrojem proudu jsou olověné akumulátory. Tato bakalářská práce poskytuje krátký úvod k olověným akumulátorům, konkrétně k jejich rozdělení, konstrukci, chemickým reakcím uvnitř akumulátoru a negativním vlivům na akumulátor. Další část je zaměřena na nabíjení olověných akumulátorů, je zde krátce popsáno několik typů nabíjení s důrazem na pulzní nabíjení. Poslední část je zaměřena na konstrukci experimentální elektrody a na experimenty s pulzním nabíjením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.