Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitalizace muzejních sbírek a její vliv na návštěvníka.
Šrubařová, Adéla ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Bakalářská práce se věnuje oblasti digitalizace v muzeích umění v souvislosti s osobou muzejního návštěvníka. Prvním ze tří cílů práce je objasnit, jak se proměnil vztah mezi muzeem a návštěvníkem a k jakým změnám došlo v činnostech muzeí umění v důsledku vlivu moderních technologií a internetu. Druhým cílem je poskytnout ucelený pohled na oblast digitalizace muzejních sbírek, určit determinanty úspěšného projektu digitalizace a vytyčit problémy, které se mohou v průběhu digitalizačního procesu vyskytnout. Třetím cílem je porovnat český a britský přístup ve vybraných oblastech a nastínit možná zlepšení pro budoucí vývoj. Teoretická část se zaměřuje zejména na vývoj muzea, muzejních návštěvníků, prožitku muzejní návštěvy a muzejní prezentace. Analytická část se věnuje samotné oblasti digitalizace, projektu digitalizace a problémům, které se mohou v průběhu procesu objevit. Zdůrazněna je i problematika autorského zákona, která s digitalizací úzce souvisí. V závěru je provedeno srovnání českého a britského přístupu k digitalizaci a činnostech s ní spojených.
Podnikání soukromých galerií v Praze
Hájková, Kristýna ; Prokůpek, Marek (vedoucí práce) ; Janištinová, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat podnikání soukromých prodejních galerií v Praze zaměřujících se na současné umění. Zabývá se galerijním provozem, cíli, způsobem vzniku a jejich dalšími činnostmi. Český trh s uměním zažil významnou změnu po roce 1989 a byl zcela restrukturalizován, což mělo za následek vznik komerčního galerijnictví. Komerční galerie není pouze specifickým obchodním místem, ale poskytuje umělcům prostor pro vystavení tvorby, prezentuje a zastupuje je v zahraničí a pomáhá jim etablovat se na současný trh. Pro tuto práci jsem se rozhodla oslovit dvě galerie, se kterými jsem dělala rozhovor. Vybrala jsem exponované galerie působící úspěšně na českém i zahraničním trhu. První byla jednou z prvních soukromých prodejních galerií v České republice, druhá vznikla o dekádu později.
Mezinárodní franchising v oblasti muzeí
Hostonská, Klára ; Prokůpek, Marek (vedoucí práce) ; Janištinová, Anna (oponent)
Cílem práce je zkoumání nejdůležitějších přínosů, které mezinárodní muzeum franchising přináší, odhalení problémů s ním spojených a stanovení podmínek, které jsou nutné dodržet, aby proces zakládání a následný provoz nového muzea byl trvale udržitelný a neohrozil již stávající instituce. Součástí práce je analýza již zavedených franchisových sítí muzeí Solomon R. Guggenheima a Louvre, na základě které, jsou výše popsané cíle zjišťovány. Dílčími cíli práce je určení znaků muzeí, pro která je zavedení strategie mezinárodního franchisingu vhodná a stanovení podmínek, které musí být splněny, aby pobočka muzea mohla hrát roli v revitalizaci regionu s ohledem na to, že se může jednat o jeden z možných přínosů zavedení pobočky
Falsifikace malířských děl a její dopad na český trh umění
Bergerová, Anna ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat dopady falzifikace malířských děl jak na trh s uměním, tak na jednotlivé osoby. Dalším cílem práce je identifikace rizikových faktorů nákupu padělku na českém trhu. Dílčím cílem práce je přinést čtenáři ucelený pohled do problematiky falzifikace malířských děl na tuzemském trhu s uměním. Teoretická část vychází z doposud ne příliš kvalitní literatury a mapuje základní mechanismy falzifikace malířských děl. Praktická část je založena na rozhovorech jak s odborníky v oboru, kriminalisty, tak sběrateli, kteří mají osobní zkušenost s nákupem falza. Na základě výsledků rozhovorů jsou zodpovězeny otázky dopadů falzifikace malířských děl, jsou identifikovány nejčastěji padělaní čeští umělci a rizikové faktory, které vedou k nákupu padělku. Na třech konkrétních umělcích je demonstrován rozbor znaleckých expertiz a forenzní techniky určování pravosti uměleckého díla.
Internetová aukce jako nová forma obchodování s uměním
Hájek, Matyáš ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá především internetovými aukcemi na trhu s uměním na území České republiky. Zkoumá jejich aktuální a nedávné prodeje a porovnává je s aukcemi sálovými. Teoretická část je věnována představení nejdůležitějších pojmů, souvisejících s celým tématem. Je zde popisována problematika běžných aukčních síní a aukcí obecně a také je zde přiblížena legislativa související s tímto tématem. Praktická část je posléze věnována především internetovým aukčním síním a internetovým aukcím. Jsou zde zanalyzovány prodeje vybraných aukčních síní a následně jsou vzájemně porovnávány. Přínosem práce jsou jednak analýzy internetových aukcí na českém trhu s uměním a také návrhy na zlepšení prodejů v internetových aukcích.
Analýza a komparace programů muzejní edukace ve vybraných muzeích v ČR.
Vacková, Tereza ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice muzejní pedagogiky a edukačních programů v muzeích. Téma je nejprve rozebráno teoreticky, přičemž tato část práce zahrnuje definici základních pojmů ze zkoumané oblasti, popisuje formy muzejních edukačních programů a způsoby, jakými jsou tyto programy připravovány. Na základě teoretických poznatků porovnává praktická část práce edukační programy tří vybraných muzeí. K porovnání bylo vybráno Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum Mladoboleslavska a Městské muzeum Nová Paka. Cílem komparace je posoudit, zda je aktuální stav v jednotlivých institucích vyhovující a dále navrhnout změny, které by případné nedostatky vyřešily.
Firemní sbírky umění
Koudelová, Barbora ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Černá, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje českých firmám, které dlouhodobě a systematicky budují sbírku umění. Jedná se o Českou spořitelnu, Komerční banku, Kooperativu, PPF, Pražskou energetiku a Pražskou plynárenskou. Cílem práce je posoudit, jaká je motivace těchto firem ke sbírání umění. Může se jednat o součást marketingu, veřejně prospěšnou činnost nebo investici. Tyto motivace se zpravidla objevují v různých kombinacích, proto je cílem práce určit poměr, v jakém jsou zastoupeny. Podkladem pro analýzu jsou především rozhovory se zástupci jednotlivých firem, dále pak oficiální firemní materiály a články v médiích. Tato práce má ambici stát se základním materiálem pro vhled do dané problematiky, která nebyla dosud důkladně zpracována. Výsledky mohou být užitečné jak pro firmy, které umění sbírají, tak pro další výzkum.
Transformace Českého muzea výtvarných umění na Galerii Středočeského kraje. Kulturní a ekonomické aspekty.
Hončová, Kateřina ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Cílem této práce je zdokumentovat a zhodnotit po kulturní i ekonomické stránce výjimečnou transformaci Českého muzea výtvarných umění v Praze na Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Součástí práce je popis kompletního vývoje této instituce a jejích sbírek, včetně etap rekonstrukce Jezuitské koleje v Kutné Hoře, která se stala nový sídlem muzea. Zahrnut je i celkový proces stěhování uměleckých sbírek a neméně důležité politické souvislosti, které celou událost významně ovlivnily. V rámci souhrnného zhodnocení jsou detailně popsány veškeré kulturní a ekonomické důsledky proběhlé transformace, dále je uvedena analýza návštěvnosti a hospodářské úspešnosti a v neposlední řadě charakteristika mediálního obrazu nově transformované instituce.
Marketingová komunikace v soudobé praxi tuzemských muzeí umění.
Drozdová, Alexandra ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Černá, Jitka (oponent)
Cílem diplomové práce je celistvě popsat problematiku marketingové komunikace tuzemských muzeí umění na základě analýzy vybraných krajských galerií. V teoretické části téma zasazuje do historických a metodologických rámců. Stručně načrtává vývoj moderních galerií ve světě i v tuzemsku se zvláštním důrazem na vznik sítě regionálních galerií ve 2. půli 20. století. Identifikuje základní prvky marketingového mixu pro muzea umění, dále ilustruje možnosti užití elementů integrované marketingové komunikace v galerijním prostředí, v jeho kontextu se věnuje také pojmům branding a fundraising. Ve výzkumné části textu je zahrnuto 10 regionálních galerií, jež jsou představeny s akcentem na rozbor jimi používaných prostředků marketingové komunikace. Data byla získána na základě dotazníkového šetření mezi zástupci galerií. Práce se věnuje také vizuálnímu stylu jednotlivých galerií a analýze mediálního monitoringu pro každou z nich. Lze říci, že marketingová komunikace je v praxi tuzemských galerií ukotvena, jejímu většímu rozvoji brání zejména nedostatek financí.
Branding a jeho význam pro primární a sekundární trh s uměním v České republice.
Ludvíková, Daniela ; Janištinová, Anna (vedoucí práce) ; Dianová, Markéta (oponent)
Diplomová práce identifikuje a analyzuje aspekty a specifika tvorby značky umělce v uměleckém sféře. Tato specifika jsou poměrně odlišná od tvorby značky v korporátním světě. První část práce vymezuje teoretické základy brandingu a marketingové komunikace s důrazem na ty aspekty, které jsou duležité ve vztahu k trhu s uměním. Teoretické vymezení v kombinaci s výsledky z kvalitativního výzkumu, který byl proveden s předními současnými umělci a zástupci předních českých galeriích, pomáhá nastínit nejdůležitější faktory ovlivňující proces tvorby značky umělce. Praktická část je zaměřená zejména na ty brandingové faktory, které mají významný dopad na hodnotu a cenu uměleckých děl. V poslední části diplomové práce jsou představeni současní umělci, kteří si dokázali vybudovat silnou značku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Janištinová, Aneta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.