Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus: uplatněná certifikovaná metodika
Polák, Jaroslav ; Kumar, Jiban ; Krška, Boris ; Komínek, Petr ; Jarošová, Jana
Metodika prezentuje metodické postupy a výsledky hodnocení rezistence Biotech švestky klon C-5 (´HoneySweet´). Zcela nové jsou kapitoly hodnocení kvality plodů švestky ´HoneySweet´ (Prof. B. Krška ve spolupráci s Doc. J. Polákem) i hodnocení příznaků PPV na plodech (J. Polák) a hodnocení možného přenosu transgenu do rostlin rodu Prunus (Ing. P. Komínek, Ph.D.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika detekce virů obilnin a trav pomocí SYBR Green I RT-qPCR
Jarošová, Jana ; Dráb, Tomáš ; Beoni, Eva ; Kumar, Jiban
Čeleď Poaceae je zemědělsky nejdůležitější čeledí rostlin na světě. Čeleď Poaceae je také hostitelem mnoha patogenů včetně více než sta známých druhů virů. Rozložení výskytu jednotlivých druhů virů se liší v závislosti na hostitelích, zeměpisných a jiných podmínkách. Tato metodika poskytuje popis způsobu detekce devíti virů obilnin a trav: virus mozaiky sveřepu (BMV), virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), latentní virus jílku (LoLV), virus nekrotické mozaiky ovsa (ONMV), virus mozaiky jílku (RgMV), půdou přenosný virus mozaiky obilnin (SBCMV), virus skvrnitosti spartiny (SpMV), virus zakrsalosti pšenice (WDV), a virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV) pomocí metody SYBR Green I RT-qPCR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití alternativních metod při porodu
Jarošová, Jana ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Mellanová, Alena (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části je popsán fyziologický průběh porodu. Jeho jednotlivé fáze, práce porodních asistentek a ošetření novorozence. Jsou zde popsány jednotlivé alternativní metody a jejich využití u porodu. Popsána je aromaterapie, homeopatie, akupunktura, akupresura. Je zde zmíněn porodní plán, porod doma a ambulantní porod. 9 Obsáhlejší, empirická část, byla provedena metodou kvantitativního výzkumného šetření. To mělo zjistit jaké alternativní metody byly ženám nabídnuty a jaké využily. Zajímala jsem se i o to, zda měly porodní plán, kdo je doprovázel k porodu a jak byly spokojeny s porodem. Sledovala jsem dva vzorky - rodičky z Prahy a mimopražských porodnic. V Praze jsem dotazníky rozdávala ve Fakultní Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici Bulovka a Fakultní nemocnici Motol. Mimopražské nemocnice jsem si vybrala tyto - Městská nemocnice Neratovice, Nemocnice s poliklinikou Mělník. Poslední zařízení si nepřeje být jmenováno. Ze šetření byly vyřazeny ženy, které přišly na plánovaný císařský řez.
Přesnost měření na dílenských mikroskopech
Pernikář, Václav ; Jarošová, Jana (oponent) ; Bumbálek, Leoš (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na hodnocení přesnosti měření pomocí optických přístrojů. První polovina je věnována základům metrologie a jsou zde v základech nastíněny vlivy, které mohou ovlivnit výsledek měření a pravidla pro vyhodnocení nejistoty měření. V druhé části jsou rozdělena optická měřidla a popsány některé principy měření na optických přístrojích. V závěru jsou porovnány dva optické měřicí přístroje a vyhodnoceny některé jejich charakteristiky pomocí několika jednoduchých experimentů.
Segmentace trhu literatury
Jarošová, Jana ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Vrančíková, Marie (oponent)
Tato práce je zaměřena na trh literatury a jeho současný stav v České republice. Cílem je, pomocí primárního výzkumu a shlukových analýz, odhalit segmenty na trhu literatury, které se budou významně odlišovat z hlediska spotřebního chování a pomocí kontingenčních tabulek rozvinout profil těchto segmentů. Na základě těchto informací se pak zaměřit na ty, které by měla knihkupectví oslovit a navrhnout doporučení, využitelná pro cílení na tyto segmenty. Vlastní výzkum je kvantitativního charakteru a je realizován prostřednictvím osobního a internetového dotazování. Výběr respondentů je proveden formou záměrného kvótního výběru, kdy se využilo kvót pohlaví, věku a vzdělání.
Rozdíly v komunikaci se seniorem s různým stupněm závislosti na péči jiné osoby v Domově pro seniory Milevsko
JAROŠOVÁ, Jana
Význam komunikace se seniory bývá často opomíjen, abych na jeho význam upozornila, zvolila jsem si toto téma bakalářské práce. Komunikace je jednou z nejdůležitějších životních potřeb. Tím, že komunikujeme, se stáváme součástí společnosti. Mezilidská komunikace je přítomna u každého setkání dvou a více lidí. Nelze se obejít bez ní obejít a obzvlášť pomáhající profese by to měli mít na paměti. Je nepředstavitelné, aby péče o uživatele probíhala bez komunikace. V péči o uživatele si ošetřující personál nevystačí s běžnými dorozumívacími způsoby, které používá každý den. Je proto důležité, aby se naučili profesionálně komunikovat. Tím, že se seniorem hovoříme, ho můžeme informovat o právě probíhajících činnostech, ale také získávat informace, povzbudit ho, motivovat, atd. Kvalita poskytované péče se neprojevuje jenom používáním nejmodernější technologií a materiálů, ale také tím, jak zaměstnanci dokážou s uživateli komunikovat. Schopnost ošetřujícího personálu navázat kontakt, vést kvalifikovaně rozhovor a získat důvěru je v dnešní uspěchané době skoro vzácností. Komunikace je důležitou součástí života nás všech, doprovází nás už od narození a zvláště senioři potřebují mít možnost si s někým promluvit, sdělit mu své pocity. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku komunikace se seniory. Cílem práce bylo zjistit, zda má závislost na péči jiné osoby různého stupně vliv na způsob komunikace. Teoretická část vymezuje pojmy jako komunikace a její druhy ? verbální, neverbální a paralingvistiku, stáří a senior, domov pro seniory a specifiku komunikace se seniorem. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením. Výzkumný soubor tvořili zaměstnanci a senioři Domova pro seniory Milevsko. Technikou sběru dat bylo pozorování a rozhovory. Vše probíhalo se souhlasem vedení organizace. Rozhovory probíhali nezávisle na sobě a s různými zaměstnanci. Pozorování bylo prováděno skrytě u vybraných seniorů. V praktické části jsou zaznamenány důležité informace z rozhovorů se zaměstnanci a zjištěné informace z pozorování. Nejvýznamnější odpovědi na otázky jsou v textu uvedeny v autentickém znění a zvýrazněny kurzívou. Výsledky výzkumu v bakalářské práci informují o rozdílech v komunikaci se seniory. Bylo zjištěno, že dochází k infantilizaci seniorů, používaný způsob komunikace, bývá podobný hovorům s malými dětmi, při péči o špatně hovořící uživatele se personál baví o seniorovi jako o třetí osobě, nevěnují potřebnou pozornost sladění svých verbálních a neverbálních projevů. Často dochází ke stigmatizaci uživatelů ? skupinu seniorů zařazuje do určitých skupin. Bakalářská práce může být využita pro zlepšení komunikace mezi personálem a uživateli domova pro seniory.
Marketingové aktivity obchodu Ganga
Jarošová, Jana ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Vrančíková, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá činnostmi obchodu Ganga, který se zaměřuje na prodej indického oblečení. To přináší velice úzký zákaznický segment. Teoretická část je zaměřena na přiblížení marketingu a marketingového mixu. V praktické části je zhodnocena současná situaceGangy a jejích konkurentů, kteří nabízí obdobný sortiment zboží. Dále je shrnut marketingový mix a jsou navržena zlepšení, která by měla pomoci při získání nových zákazníků a vytvořit dobrý vztah s těmi stávajícími. Všechny návrhy jsou zaměřeny na budování vztahu zákaznic s Gangou a hlavně její majitelkou Veronikou Kobesovou.
Metodika molekulární detekce viru žluté zakrslosti ječmene v jeho vektorech pomocí RT-PCR: Metodika pro Státní rostlinolékařskou správu
Jarošová, Jana ; Jaňourová, Blanka ; Kumar, Jiban
Žlutá zakrslost ječmene (Barley yellow dwarf - BYD) je jednou z nejdůležitějších virových onemocnění obilí jak v ČR, tak i celosvětově. Dokáže způsobit závažné ztráty na výnosech u většiny obilných druhů, jako pšenice, ječmen, rýže, kukuřice, oves a žito. Virus žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus - BYDV) je přenášeno výlučně několika druhy mšic žijících na obilninách. V této metodice uvádíme metody reverzní transkripce polymerázové řetězové reakci (RT-PCR) pro citlivou detekci BYDV v mšicích přenášejících tento virus včetně detailního popisu sběru a manipulace se vzorky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 Jarošová, Jana
2 Jarošová, Jitka
1 Jarošová, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.