Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Předcházet velké vodě. Administrativní opatření proti povodním v Čechách na konci 18. století.
Hudeček, Ondřej ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent) ; Maur, Eduard (oponent)
Během zimy 1783-1784 byly prakticky všechny evropské státy postiženy silnými povodněmi. Tato přírodní pohroma výrazně prověřila schopnosti státních orgánů reagovat na mimořádné situace. Právě v této době probíhaly v českých zemích mnohé zásadní správní reformy, které měly v duchu osvícenského absolutismu zefektivnit fungování úřadů a tím přispět k "obecnému blahu". Cílem všech těchto reforem bylo zlepšit životy lidí a jejich bezpečnost, a tím prospět státu jako takovému. Na základě dochovaných archivních pramenů a dobového tisku sleduje předkládaná disertace, jak se v Čechách konce 18. století utvářel systém státem řízené prevence před povodněmi. V nejobecnější rovině chce disertace přispět k poznání procesu modernizace v osvícenské době. Vychází mj. z poznatků francouzského filosofa Michela Foucaulta a jeho konceptu biopolitiky. Mezi konkrétní projevy biopolitiky, analyzované v předkládané disertaci, patří boj úřadů proti všem nepravidelnostem, nahodilostem a rizikům, ohrožujícím majetek lidí a státu, zdraví obyvatel i společenský řád, podpora "lidumilství" (Menschenliebe) při pomoci topícím se osobám a zásady veřejné hygieny. Na základě prozkoumaných pramenů a literatury jsem přesvědčen, že rozvoj státní povodňové prevence v Čechách právě na konci 18. století byl umožněn zaprvé osvícenskými...
Odpady v 19. století v Praze jako příklad interakcí města a jeho okolí
Stružková, Radka ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Hudeček, Ondřej (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá odpadem a managementem odpadu v Praze v 19. století. Teoretickým východiskem je koncept "metabolismu města", jehož nedílnou součástí odpady, jakožto metabolické výstupy, jsou. Odpady jsou zároveň nahlíženy jako příklad interakcí města a jeho okolí. Záměrem práce je na příkladu Prahy ověřit tezi, že 19. století paradoxně nebylo stoletím odpadů. V době postupující industrializace a nedostatku surovin byla snaha opětovně využít každý potenciálně dále využitelný materiál. Práce na základě studia odborné literatury a především analýzy archivních dokumentů mapuje dílčí kroky managementu odpadu v Praze v 19. století (čištění města, sběr a transport odpadu, další nakládání s odpadem), přičemž hlavní pozornost je věnována interakcím města a jeho okolí v souvislosti s dalším nakládáním s odpadem. Výsledky analýzy jsou následně šířeji interpretovány a kontextualizovány v závěrech. klíčová slova: odpady, management odpadu, Praha, "dlouhé" 19. století, proces industrializace, interakce města a jeho okolí, společenský a urbánní metabolismus, environmentální dějiny
Povodně v Soběslavi v letech 1729 až 1740
Hudeček, Ondřej ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Šedivá Koldinská, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá povodněmi, které mezi lety 1729 a 1740 postihly město Soběslav a jeho bezprostřední okolí. Text se skládá ze dvou hlavních částí - teoretické (metodologické) a empirické. První z nich obsahuje stručnou charakteristiku hlavních metodologických proudů moderního dějepisectví a podrobněji pojednává o těch, jejichž podněty byly využity při psaní diplomové práce: environmentálních dějinách, historické antropologii, mikrohistorii. Druhá část je již přímo věnována povodním v Soběslavi v daném období, přičemž čerpá především z výzkumu dosud nepublikovaných archivních pramenů; její součástí je i stručná historie města a popis přírodního prostředí. Nejvíce prostoru je věnováno soběslavským mlynářům, ale reflektovány jsou i zdokumentované spory o vodou splavený materiál, reakce tehdejších úřadů na živelní pohromu a jiné důsledky povodní. V závěrečných kapitolách jsou rovněž diskutovány další možné směry bádání o raně novověkých povodních a problémy s tím spojené. Součástí diplomové práce je i pokus o obecnější uplatnění poznatků, které vyplynuly z analýzy archivních pramenů, i zamyšlení nad možnostmi a limity srovnávání historických a soudobých povodní.
Elektrické vlastnosti feroelektrických materiálů
Hudeček, Ondřej ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší vlastnosti a použití feroelektrických materiálů v elektrotechnice. Experiment byl zaměřen na měření a vyhodnocení teplotní a frekvenční závislosti komplexní permitivity pro různé feroelektrické keramické materiály.
Laminace nízkoteplotní keramiky
Hudeček, Ondřej ; Klíma, Martin (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu laminace nízkoteplotní keramiky, která ovlivňuje výslednou kvalitu 3D struktur (např. kanálky, dutiny, membrány). Práce hodnotí vliv laminačních parametrů (tlak, teplota, čas) na vznik defektů ve struktuře, které byly vhodnými metodami detekovány. V poslední části práce byl navrhnut a simulován systém vodního chlazení s využitím technologie LTCC.
Transformace výrazových prostředků ve filmech Stevena Soderbergha při přechodu z analogové na digitální technologii
Hudeček, Ondřej ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; MAREK, Diviš (oponent)
Bakalářská práce "Transformace výrazových prostředků Stevena Soderbergha při přechodu z analogové na digitální technologii" pojednává o proměně tvůrčích postupů ve tvorbě Stevena Soderbergha se zaměřením na změny, které s sebou přinesl příchod digitální technologie. Pro celistvé porozumění problematice práce představuje nástup digitální technologie z širšího hlediska a z pohledu autorů, kteří tuto technologii vítají, ale také těch, kteří ji zavrhují. Práce se nezabývá technickou komparací obou technologií. Dále je popsána proměna tvůrčích postupů Stevena Soderbergha na pozici režiséra, kameramana i střihače svých vlastních filmů. Práce zahrnuje deskripci transformace výrazových prostředků Stevena Soderbergha během jeho kariéry rozdělené do tří období a anticipaci jeho dalšího vývoje. Metodami práce je studium zahraniční a české literatury, komparace estetických vlastností a technických možností analogové a digitální technologie, analýza filmů Stevena Soderbergha, analýza relevantních obrazových materiálů a zúčastněné pozorování.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.