Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky - od 19. do 21. století
Pavlová, Hana ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Předmětem práce jsou české učebnice prvopočátečního čtení pro neslyšící žáky od konce 19. století až do současnosti. Pozornost je věnována také metodám výuky čtení, celá problematika je zasazena do širšího rámce metod a postupů ve vzdělávání neslyšících žáků. V první části je pojednáno o metodách výuky čtení obecně a o zařazení těchto metod do výuky neslyšících žáků, druhá část se věnuje historii vyučování neslyšících, důraz je položen na výuku čtení, je nastíněna také souvislost výuky čtení s výukou správné artikulace a s výukou českého jazyka v tom kterém historickém období. V třetí části pak jsou popsány jednotlivé učebnice prvopočátečního čtení z formálního i obsahového hlediska a z hlediska použitých metod a učebních postupů. V závěru práce jsou shrnuty obecné charakteristiky učebnic prvopočátečního čtení pro neslyšící, je zde nastíněna souvislost těchto učebnic s výukou českého jazyka neslyšících.
Inkluze a integrace dětí se sluchovým postižením v ZŠ hlavního vzdělávacího proudu - vývoj situace v ČR v posledních 30 letech
Jungová, Veronika ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
(česky) Bakalářská práce se skládá z teoretické a aplikační části. V teoretické části se popisuje vývoj školské integrace a inkluze v České republice během posledních přibližně třiceti letech na základě odborné literatury a legislativy. Zaměřuje se na žáky se sluchovým postižením. Je zahrnutý i krátký popis situace v zahraničí a srovnání České republiky se Švédskem. V aplikační části se zkoumá vývoj školské integrace a inkluze na základě provedených rozhovorů s osobami se sluchovým postižením různého věku, které mají vlastní zkušenosti s integrací a inkluzí na běžné základní škole.
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Kutilová, Ludmila ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmu volný čas a představením nejznámějších volnočasových institucí a organizací v České republice. Dále vymezuje specifika trávení volného času sluchově postižených lidí, zvláště pak dětí a mládeže. Stručně popisuje typy volnočasových aktivit, které jsou nabízeny ve školách a organizacích pro sluchově postižené v několika městech. V praktické části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Pozornost je také věnována rozdílu trávení volného času internátních a neinternátních žáků škol, které byly do šetření zapojeny.
Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, kompetence
Vybíralová, Marie ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Okrouhlíková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na společné působení dvou či více pedagogů ve výuce. Jejím cílem je komplexně popsat, za jakých okolností je možné se v České republice s více pedagogy v jedné třídě setkat, kdy a proč začalo být této spolupráce využíváno a jakých modelů kooperace je možno využít, aby výuka byla co nejefektivnější. Problematika je zpracována s ohledem na vzdělávání žáků se sluchovým postižením, stranou však nezůstává ani společné působení dvou a více pedagogů při vzdělávání žáků ostatních, tj. zejména žáků vzdělávaných v bilingválním prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je i terénní výzkum, v němž bylo společné působení několika pedagogů sledováno pomocí pozorování a rozhovorů v různých školních prostředích a podmínkách.
Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené
Zdrubecká, Anna ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se zabývá prstovými abecedami a jejich využitím ve vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Teoretickou část tvoří první tři kapitoly, kde autorka popisuje jednotlivé typy prstových abeced (jednoruční, dvouruční) a jejich formu, nastiňuje jejich historický vývoj v oblasti České republiky i v celosvětovém měřítku a uvádí příklady jejich využití. Součástí práce je praktická část, ve které se autorka snaží od pedagogů ze škol pro sluchově postižené metodou rozhovoru získat informace o jejich preferencích v souvislosti s používáním prstových abeced. Klíčová slova Prstová abeceda (jednoruční, dvouruční); sluchové postižení; školy pro sluchově postižené; vzdělávání dětí se sluchovým postižením.
K sémantickým parafáziím
Žihlová, Lenka ; Stehlíková, Olga (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Bakalářská práce K sémantickým parafáziím shrnuje dostupnou mezioborovou literaturu, která se zabývá sémantickými parafáziemi a lexikální sémantikou obecně. Zabývá se lexikálně-sémantickým systémem a projevy jeho možných neuronálních poruch u speciálních populací. Z těchto jazykových poruch se detailněji zaměřuje na lexikální substituce a především sémantické parafázie u afatiků. Popisuje možnosti diagnostiky a terapie lexikálně-sémantických poruch u afatiků se zaměřením na tento typ parafázií. V práci jsou uváděny příklady parafázií z projevů českých afatiků získané v rámci jejich terapeutických sezení s klinickým logopedem. Klíčová slova afázie, parafázie, lexikální sémantika, neurolingvistika
Slovesa v učebnicích češtiny pro neslyšící
Horáková, Kateřina ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Macurová, Alena (oponent)
Předmětem práce jsou učebnice češtiny pro české neslyšící a učebnice češtiny pro slyšící cizince. Práce se zaměřuje na výklad sloves v nich. Celá problematika je zasazena do širšího rámce metod a postupů využívaných ve vzdělávání neslyšících žáků. V první části je nastíněna problematika výuky češtiny českých neslyšících jako taková, zvláště pak výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka. Pozornost je věnována metodám výuky cizích jazyků. Podrobněji se práce věnuje slovesům v českém jazyce a v českém znakovém jazyce, jejich funkčním a strukturním odlišnostem. Ve druhé části je provedena excerpce dostupných učebnic češtiny pro neslyšící žáky a studenty a učebnic češtiny pro slyšící cizince. Směřuje se zejména k výkladu sloves. Třetí část práce nabízí rozhovory s učiteli ze základních škol pro sluchově postižené. Rozhovory jsou zaměřené na jejich pojetí výuky češtiny obecně, na využívané učebnice a na úskalí spojená s výukou sloves. Závěr práce nabízí shrnutí obecných charakteristik učebnic češtiny pro neslyšící a učebnic češtiny pro slyšící cizince, zejména jejich pojetí výkladu sloves. Excerpovaný materiál je výsledně propojen se získanými poznatky z rozhovorů. Klíčová slova: slovesa, učebnice, psaný jazyk, český jazyk, český znakový jazyk, neslyšící studenti
Obrazová složka učebnic češtiny pro cizince - analýza a evaluace
Hladíková, Helena ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Hudáková, Andrea (oponent)
Diplomová práce se věnuje obrazové složce učebnic češtiny pro cizince. Ve vybraných pěti učebnicích je zkoumán výskyt jednotlivých typů vizuálních prostředků, jejich funkce v rámci učebnice a také frekvence výskytu těchto typů. Cílem této práce je zjistit, jaké konkrétní vizuální prostředky se v učebnicích češtiny pro cizince objevují a zda jsou použity funkčně, či nikoliv, a poskytnout představu o podobě obrazové složky učebnic češtiny pro cizince. K tomuto nástinu má přispět i dotazníkové šetření, jehož se zúčastnili učitelé češtiny jako cizího jazyka. Jejich úkolem bylo zhodnotit obrazovou vybavenost učebnic češtiny pro cizince, kterou ve výuce používají nejčastěji. První kapitola je věnována učebnici jako didaktickému prostředku včetně funkce učebnice v cizojazyčné výuce a výzkumu učebnic u nás i v zahraničí. Dále je pozornost zaměřena na koncepci pojmu vizuální prostředek, na učení se z obrazového materiálu a konečně na tvorbu kategoriálních systémů, podle nichž byly vybrané učebnice analyzovány. Po teoretické části práce následuje prezentace výsledků samotné analýzy učebnic češtiny pro cizince s důrazem na funkčnost a frekvenci vyskytujících se vizuálních prostředků. Poslední kapitola je věnována dotazníkovému výzkumu a závěrům, jež vyplynuly z odpovědí respondentů. Klíčová slova: vizuální...
Komunikace učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v ČR
Pánek, Petr ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Zbořilová, Radka (oponent)
Diplomová práce se zabývá pedagogickou interakcí učitelů ve středních školách pro sluchově postižené v České republice. Důraz je kladen na vzorce jejich jazykového chování a motivovanost výběru jazykových prostředků při výuce dějepisu. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se vedle přehledu relevantní odborné terminologie v domácí a zahraniční literatuře věnuje i srovnání komunikačních metod a strategií v učební interakci. Nechybí shrnutí dosavadního poznání a krátký vhled do vývoje pedagogické komunikace ve školách pro sluchově postižené. V praktické části je popsán průběh a výsledky kvalitativní výzkumné sondy a to za použití empirických kognitivních metod. Ve třech středních školách pro sluchově postižené proběhl náhled v hodinách dějepisu, z nichž byl pořízen videozáznam. Vzhledem ke zvolenému modelu výzkumu a jeho cílům nebyla hodnocena obsahová stránka výuky, nýbrž jen forma komunikace pedagoga. K upřesnění interpretace získaných dat přispěl i následný rozhovor s každým učitelem o motivovanosti jeho jazykového chování. Zvláštní pozornost je zde věnována především problematice porozumění výkladu - jaký jazykový rejstřík pedagog používá, aby mu porozumělo co nejvíce studentů ve třídě. Výsledkem výzkumu je přehled jazykového chování všech tří sledovaných učitelů dějepisu. Ten sice...
Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka
Andrejsek, Jan ; Hudáková, Andrea (vedoucí práce) ; Macurová, Alena (oponent)
Práce se na pozadí dosavadních výzkumů čtenářské gramotnosti u sluchově postižených žáků zabývá modifikovanou maturitní zkouškou z českého jazyka v úpravě pro neslyšící, kterou v České republice skládají neslyšící žáci ve společné části maturitní zkoušky. Zkouška je v ústřední části práce podrobně představena a jsou v ní prezentovány výsledky žáků a některá další statistická data. Součástí práce jsou rovněž ukázky testových úloh a vybraných žákovských prací. Další část práce se věnuje zkouškám z češtiny jako cizího jazyka určeným cizincům a relevantní zkoušky popisuje. V závěru práce se autor snaží přiblížit, jak probíhá testování jazykových dovedností neslyšících žáků při ukončování středního vzdělávání v zahraničí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hudáková, Alexandra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.