Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikované experimenty s využitím měřicích přístrojů pro výuku analytické chemie na středních školách
Břížďala, Jan ; Hraníček, Jakub (oponent)
❆❜str❛❦t ❆♥❛❧②t✐❝❦á ❝❤❡♠✐❡ ❥❡ ❞✐s❝✐♣❧í♥❛ ③❛❜ý✈❛❥í❝í s❡ r♦③❜♦r② ❝❤❡♠✐❝❦ý❝❤ ❧át❡❦ ❛ ✈③♦r❦➲✱ ❛ t❛❦ ♠á t❡♥t♦ ♦❜♦r ➨✐r♦❦é ✈②✉➸✐tí ✈ r❡á❧♥é ♣r❛①✐✳ ❑❛➸❞ý ❞❡♥ s❡ ♣r♦✈á❞í ❛♥❛❧ý③② ✈♦❞✱ ♣♦tr❛✈✐♥✱ ❧é❦➲✱ ♣➲❞②✱ ❦r♠✐✈✱ ♣➦ír♦❞♥í❝❤ ❧át❡❦✱ st❛✈❡❜♥í❝❤ ♠❛t❡r✐á❧➲ ❛ ❥✐♥ý❝❤ ♣r♦❞✉❦t➲ ❧✐❞s❦é s♣♦❧❡↔♥♦st✐✳ ❩♥❛↔♥á ↔ást st➦❡❞♥í❝❤ ➨❦♦❧ ♠á ❦ ❞✐s♣♦③✐❝✐ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í ♣♦♠➲❝❦② ❛ ❝❤❡♠✐❦á❧✐❡ ♣r♦ r❡❛✲ ❧✐③❛❝✐ ③á❦❧❛❞♥í❝❤ ❝❤❡♠✐❝❦ý❝❤ ❛♥❛❧ý③ ❛ ♥❡③❛♥❡❞❜❛t❡❧♥á ↔ást ➨❦♦❧ ✈❧❛st♥í t❛❦é ③á❦❧❛❞♥í ♠➙➦✐❝í ♣➦ístr♦❥❡ ✭♣❍ ❡❧❡❦tr♦❞✉✱ ✈♦❞✐✈♦st♥í ❡❧❡❦tr♦❞✉✱ s♣❡❦tr♦❢♦t♦♠❡tr✳✳✮✳ ❏❡❥✐❝❤ ✈②✲ ✉➸í✈á♥í ✈❡ ✈ý✉❝❡ ❥❡ ✈➨❛❦ ♦♠❡③❡♥é✳ ❏❛❦♦ ♣➦í↔✐♥② t➙❝❤t♦ s❦✉t❡↔♥♦stí ✉❞á✈❛❥í ✉↔✐t❡❧é ❝❤❡♠✐❡ ♥❛ st➦❡❞♥í❝❤ ➨❦♦❧á❝❤ ♣➦❡❞❡✈➨í♠ ♥❡❞♦st❛t❡↔♥é ♠♥♦➸st✈í ✈ý✉❦♦✈ý❝❤ ♠❛t❡r✐á❧➲ ❛ ♦♠❡③❡♥é ↔❛s♦✈é ♠♦➸♥♦st✐ ♣r♦ ✈ý✉❦✉ ❝❤❡♠✐❡✳ ❱ rá♠❝✐ r✐❣♦ró③♥í ♣rá❝❡ ❜②❧❛ ✈②t✈♦➦❡♥❛ s❜ír❦❛ ✶✵ ❛♣❧✐❦♦✈❛♥ý❝❤ ú❧♦❤ s ✈②✉➸✐tí♠ ♠➙✲ ➦✐❝í❝❤ ♣r♦ ✈ý✉❦✉ ❛♥❛❧②t✐❝❦é ❝❤❡♠✐❡✳ ❙♦✉↔ástí s❜ír❦② ❥s♦✉ ✐ ♣➦❡❤❧❡❞② t❡♦r✐❡ ❛♥❛❧②t✐❝❦é ❝❤❡♠✐❡✱ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í❝❤ ♣♦♠➲❝❡❦✱ ③ás❛❞ ❜❡③♣❡↔♥♦st✐ ♣rá❝❡ ✈ ❧❛❜♦r❛t♦➦✐ ↔✐ ♠❡t♦❞✐❝❦é ♣♦❦②♥②✳ ❏❡❞♥♦t❧✐✈é ú❧♦❤② s✈ý♠ ♣♦❥❡tí♠ ♣♦❦rý✈❛❥í ③á❦❧❛❞♥í ❛♥❛❧②t✐❝❦é ♠❡t♦❞② ❛ ♣♦✲ st✉♣②✳ ◆á✈♦❞② ♥❛ ❥❡❞♥♦t❧✐✈é ú❧♦❤② ❥s♦✉ ❦♦♥❝✐♣♦✈á♥② t❛❦✱ ❛❜② s❡ ♣➦✐ ♥✐❝❤ ✈②✉➸í✈❛❧② r➲③♥é ♠➙➦✐❝í ♣➦ístr♦❥❡✳ Pr♦ ➨❦♦❧②✱ ❦t❡ré t➙♠✐t♦ ♣➦ístr♦❥✐ ♥❡❞✐s♣♦♥✉❥í✱ ❥s♦✉ ♣♦♣sá♥② ✐ ❛❧t❡r♥❛t✐✈♥í ♣r♦✈❡❞❡♥í t➙❝❤t♦ ú❧♦❤ ❜❡③ ♥✉t♥♦st✐ ❥❡❥✐❝❤ ✈②✉➸✐tí✳ ◆á✈♦❞② ♥❛ ❧❛❜♦r❛t♦r♥í...
Analýza vybraných prvků v dendrochronologickém vzorku kmenem smrku
Pastrňáková, Aneta ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Předmětem této bakalářské práce bylo stanovení vybraných prvků, konkrétně železa, manganu, sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, barya, mědi, zinku, stroncia a hliníku ve vzorku kmene smrku, pocházejícího z uschlého stromu z oblasti Jižních Čech. Jako vhodná a dostatečně citlivá metoda byla v této práci použita atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Před vlastní analýzou vzorku byly experimentálně nalezeny optimální podmínky pro stanovení uvedených prvků. Optimalizována byla výška paprsku nad hranou hořáku a průtoková rychlost acetylenu v závislosti na typu použitého oxidovadla. Za optimálních podmínek byly poté zjištěny základní charakteristiky stanovení jednotlivých prvků. Mezi tyto charakteristiky patří především mez detekce a stanovitelnosti, citlivost a opakovatelnost. Optimalizované metody stanovení vybraných prvků byly dále využity při analýze reálných vzorků kmene smrku. Tyto vzorky byly připraveny rozložením dřeva v mikrovlnném rozkladném zařízení za přítomnosti kyseliny dusičné. Z důvodu potlačení interferencí byly při stanovení vybraných prvků (sodík, draslík, hořčík, vápník, baryum) přidány k analyzovaným vzorkům vhodná reakční činidla. Celkem bylo analyzováno 22 vzorků dřeva rozdílného stáří, získaných z jednorázově odebraného vzorku kmene smrku. Klíčová slova Atomová...
Stanovení zinku v potravinových doplňcích
Nedorostová, Helena ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
- 1 - Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení zinku (zinečnatých iontů) v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie. Součástí práce je také porovnání mezí detekce dvou odlišných atomových spektrometrů. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky a vliv interferencí na stanovení zinku, nalézt vhodnou metodu pro převedení vzorku do roztoku, a také porovnat meze detekce u použitých přístrojů. Optimalizovanými parametry byla výška paprsku nad hranou hořáku, průtoková rychlost acetylenu, otočení hořáku, šířka spektrálního intervalu, typ plamene. Převedení pevného vzorku do roztoku bylo provedeno ve vodě za laboratorní i zvýšené teploty, v kyselině dusičné nebo kyselině dusičné s přídavkem peroxidu vodíku, též za zvýšené teploty. Analyzovány byly tyto potravinové doplňky: Centrum od A až po železo, Walmark- vápník, hořčík, zinek, Spektrum 50+, Calibrum 50 plus, Supradyn Energy Complex. Množství zinku v potravinových doplňcích bylo stanoveno na spektrometru GBC 933 AA v kolmém uspořádání. K porovnání meze detekce byly použity přístroje GBC 933 AA s výbojkou s dutou katodou a ContrAA 700 s xenonovou výbojkou. U obou přístrojů byl pro experiment použit plamen obsahující acetylen-vzduch. Pro stanovení zinku byla pomocí standardních roztoků vytvořena kalibrační křivka, z níž byly...
POROVNÁNÍ RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ KE STANOVENÍ ANTIMONU POMOCÍ ATOMOVÉ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE
Adámková, Dominika ; Červený, Václav (vedoucí práce) ; Hraníček, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním tří způsobů generování těkavých sloučenin pro stanovení antimonitých a antimoničných iontů pomocí atomové fluorescenční spektrometrie. Pro porovnání jednotlivých stanovení byly vždy nejprve nalezeny nejvhodnější experimentální podmínky. Protože je chemické generování považováno za nejúčinnější v porovnání s ostatními typy generování a je také nejčastěji používáno, bylo charakterizováno jako první. Bylo dosaženo limitu detekce 0,12 ppb pro Sb3+ a 0,28 ppb pro Sb5+ . Ovšem nejvyšší citlivosti a nejnižšího limitu detekce bylo dosaženo pro elektrochemické generování hydridu antimonu. Metoda EcHG byla přibližně 4×citlivější než technika CHG. Dosaženo bylo limitu detekce 9 ppt pro Sb3+ a 45 ppt pro Sb5+ . Nejnižší citlivost byla získána podle předpokladu při UV - fotochemickém generování, a to přibližně 9×nižší oproti elektrochemickému generování. Celkově stanovení antimonitých iontů bylo nejméně 4×citlivější než stanovení antimoničných iontů. Podle tvaru píku usuzuji, že tvorba těkavé sloučeniny probíhala u všech způsobů generování v případě Sb5+ pomaleji než u Sb3+ . Klíčová slova Atomová fluorescenční spektrometrie, antimon, generování těkavých sloučenin, chemické generování těkavých sloučenin, UV - fotochemické generování těkavých sloučenin, elektrochemické...
Comparison of selenium extraction efficiency from food supplements
Molnárová, Lucia ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Červený, Václav (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo porovnání účinnosti extrakce selenu z doplňků stravy obsahujících různé deklarované formy selenu. Pro stanovení účinnosti extrakce byla použita metoda atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací. Prvním krokem pro stanovení selenu ve čtyřech reálných vzorcích bylo experimentální nalezení optimálních podmínek stanovení selenu technikou plamenové atomizace. Mezi optimalizované parametry patřilo složení plamenu, průtoková rychlost paliva, úhel natočení hořáku, horizontální poloha hořáku a šířka spektrálního intervalu. Při testovaní složení plamenu byly naměřeny vyšší odezvy s použitím vzduchu jako oxidovadla, a proto byl pro další optimalizace a měření reálných vzorků použit plamen acetylen-vzduch. Po optimalizaci podmínek byla zjištěna kalibrační závislost a byly vypočteny základní charakteristiky měření. Pro stanovení selenu byla určena mez detekce a stanovitelnosti, opakovatelnost, citlivost a pracovní rozsah. Mez detekce byla 0,12 mg dm-3 . Reálné vzorky tablet doplňků stravy byly mechanicky homogenizovány a převedeny do vodných roztoků, které byly následně za optimálních podmínek analyzovány. Nejvyšší účinnost extrakce, 52,3 %, organické formy selenu byla dosažena v roztoku Trizma hydrochloridu o koncentraci 0,10 mol dm-3 při pH 9. Nejvyšší účinnost extrakce...
Optimalizace podmínek atomizace hydridů bismutu, olova a cínu pro účely vývoje atomizátorů hydridů.
Štádlerová, Barbora ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Spěváčková, Věra (oponent)
čá názvem Atomizátory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii (GA ČR řešitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc. hydridů a distribucí volných atomů a vodíkových radikálů v různých typech atomizátorů. Příspěvkem této práce je optimalizace podmínek atomizace hydridů s využitím atomové absorpční spektrometrie ve spojení s generováním hydridů. optimalizovány pro tři různé hydridy bismutan, plumban a stannan a pro tři různé atomizátory multiatomizátor, difuzní plamen a "flame shield" atomizátor. Pro všechny studované analyty a s použitím všech tří atomizátorů průtoky plynů. Po nalezení optimálních podmínek byla vždy zjištěna kalibrační závislost a základní analytické charakteristiky jako je citlivost, LOD a LOQ, díky kterým je možné atomizátory mezi sebou porovnat. MDF a FIGS se využívají především atomovou fluorescenční spektrometrií a při použití AAS jako detektoru ve srovnání MMQTA poskytují nižší citlivost a vyšší detekční limity. Pomocí výluhů MDF a FIGS byla zjištěna míra a místo záchytu analytu použitím iridia jako permanentního modifikátoru. Bylo zjištěno, že ve FIGS je záchyt prakticky nulový pro všechny analyty na rozdíl od MDF, kde ztráty dosahovaly přibližně od 1
Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
CZ Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metod stanovení koncentrací titanu a fosforu pro jejich využití při analýze koloidních roztoků nanočástic TiO2 modifikovaných bisfosfonáty. Pro tyto analýzy bylo využito atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací. Současně byly porovnány charakteristiky stanovení obou analytů na dvou odlišných spektrometrech. Technikou F-AAS na spektrometru GBC 933 AA bylo pro titan dosaženo detekčního limitu 5,2 mg l-1 , a pro fosfor bylo dosaženo detekčního limitu 163 mg l-1 . Na spektrometru ContrAA 700 bylo technikou F-AAS dosaženo téměř pětkrát nižšího detekčního limitu 1,1 mg l-1 pro stanovení titanu. Pro stanovení fosforu na tomto spektrometru bylo dosaženo podobné hodnoty 151 mg l-1 , jako na spektrometru GBC 933 AA. Při stanovení fosforu technikou ET-AAS na spektrometru ContrAA 700 bylo dosaženo detekčního limitu 1,23 mg l-1 , což je oproti plamenové technice výrazný rozdíl. Bylo prokázáno, že optimalizované metody vyhovují danému záměru, což bylo potvrzeno při analýze reálných vzorků obsahujících titan a fosfor v koloidním roztoku nanočástic TiO2 modifikovaných bisfosfonáty.
Determination of heavy metals in gread tits blood and feathers
Labancová, Katarína ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
CZ Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných těžkých kovů (olovo, kadmium, měď, chrom, arsen) ve vzorcích krve a peří sýkor koňader (Parus major) metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací a technikou generování těkavých sloučenin s detekcí křemenného atomizátoru. Za optimálních podmínek byla sestavena kalibrační závislost a zjistěné základní charakteristiky pro jednotlivé prvky. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, elektrotermická atomizace, chemické generovaní, těžké kovy, krev, peří, sýkora

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.