Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Intermediární péče o psychoticky nemocné v České republice
Horáková, Jana ; Votavová, Milada (oponent) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá vývojem intermediární péče o psychoticky nemocné v ČR po roce 1989, zejména pak organizace, která stála u vzniku této péče - občanského sdružení Fokus. Část práce je věnována specifické problematice psychóz, potřebě multidisciplinárního přístupu k duševní nemoci a porovnáním zahraničních modelů s českým modelem péče. Do práce jsou zařazeny kazuistiky. Závěr práce ukazuje možnosti a omezení současného systému intermediárních služeb a naznačuje jejich možný vývoj.
Využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou
Pokorná, Iveta ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato práce pojednává o využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Teoretická část práce charakterizuje leteckou nákladní přepravu a zabývá se jejími poskytovateli. Praktická část práce se zaměřuje na využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Nejdříve je představen ve firmě používaný systém pro zpracování a expedici objednávek. Systém je poté aplikován na příkladu letecké přepravy zásilky do Bolívie a jsou hledány možnosti jeho zefektivnění. Práce rovněž podává přehled o realizovaných přepravách zásilek firmy. Tyto údaje jsou využity při oslovení dopravních společností s cílem navázání spolupráce. Nově získané nabídky přeprav od oslovených společností jsou následně porovnány a zhodnoceny.
Srovnávací analýza úvěrů pro financování bydlení
Horáková, Jana ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Rajl, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrů určených k financování vlastního bydlení. Práce je zaměřena především na hypoteční úvěry, překlenovací úvěry ze stavebního spoření a řádné úvěry ze stavebního spoření. V jednotlivých částech práce jsou popsány základní principy hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Je uvedena jejich právní úprava, druhy a typy jednotlivých úvěrů na bydlení. Dále je analyzována současná situace a vývoj trhu úvěrů na bydlení v České republice včetně faktorů tento vývoj ovlivňující. V poslední části jsou pomocí modelového příkladu jednotlivé typy úvěrů porovnány. Do porovnání jsou zahrnuty poplatky související s úvěry a úrokové sazby, které jsou zveřejňované na oficiálních internetových stránkách vybraných společností.
Význam delegování pro efektivní řízení
Borková, Magdaléna ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Fiedler, Jiří (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na delegování v manažerské praxi a jeho důležitost pro efektivní řízení podniku. Práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická, která se opírá o studium odborné literatury týkající se tématu. Jsou zde podrobněji rozepsány termíny jako struktura organizace, manažerské role a funkce, následně samotné delegování. V druhé části je potom vlastní šetření, které je založeno na základní metodě kvalitativního výzkumu, tedy řízeném rozhovoru. Tento výzkum je prováděn u vybraného subjektu, výsledky šetření byly důkladně zaznamenány a dále interpretovány. Z výsledků šetření jsou na konci práce odvozena a doporučena opatření, která by mohla přispět k lepšímu a efektivnějšímu fungování společnosti.
Význam motivace pro vedení lidí
Podhajská, Zuzana ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Pavla, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem motivace zaměstnanců jakožto jedním ze způsobů jejich vedení. Teoretická část shrnuje poznatky především z oblasti managementu a dále vedení lidí, které z managementu vychází. Následně se zabývá tématem motivace zaměstnanců a způsoby, jakými lze zaměstnance motivovat k tomu, aby vykonávali dostatečné a kvalitní pracovní výkony a aby zároveň sami byli se svým pracovním výkonem spokojeni. V závěru teoretické části jsou krátce zmíněny poznatky ohledně podniku, jeho struktury, typů organizačních struktur a typy autorit. Praktická část se zaměřuje na to, jak problematika motivace při vedení zaměstnanců funguje v praxi v konkrétním podniku. Ukazuje, jakým způsobem se vedou a motivují zaměstnanci v tomto podniku a jaké podnik používá motivační nástroje. Pro získání pohledu ze strany zaměstnanců byl použit dotazník, který byl rozeslán mezi všechny zaměstnance podniku a který zaměstnanci anonymně vyplňovali. V dotazníku se objevovaly otázky, které se týkaly toho, jak jsou zaměstnanci spokojeni se svou pracovní pozicí, co by je motivovalo, případně s čím jsou nespokojeni. Na základě dotazníku se také vyhodnotily výzkumné teze a na základě těchto zjištění byla poskytnuta doporučení pro podnik, aby motivace zaměstnanců byla co nejefektivnější a aby se zaměstnanci na svých pracovních pozicích cítili potřební a důležití a zůstali tak podniku loajální.
Inovační systém Francie
Horáková, Jana ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Tato práce se zabývá francouzským inovačním systémem a jeho výkonností. Jejím cílem je zanalyzovat inovační výkonnost Francie, její inovační politiku a zjistit, jaký význam má inovační systém pro francouzskou ekonomiku a konkurenceschopnost. Součástí práce je také příklad aktéra systému a jeho pohled na podnikatelské prostředí ve Francii. První kapitola se zabývá termíny souvisejícími s inovacemi a vytváří teoretický základ představením teorií spojených s inovacemi a inovačním systémem. Druhá kapitola zkoumá vývoj francouzského inovačního systému, na bázi statistik nastiňuje inovační výkon a následně se soustředí na inovativní podnikání a inovační politiku. Závěrečná kapitola hodnotí, zda se Francii povedlo splnit cíle nezbytné k posílení inovační kapacity na základě předchozí analýzy. Současně představuje aktéra inovačního podnikání, společnost Raise, a její roli v systému.
Motivace jako způsob vedení lidí
Mudruňka, Jan ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Fiedler, Jiří (oponent)
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématem Motivace jako způsob vedení lidí. V teoretické části je za pomoci klíčových slov čtenář seznámen s pojmy manažer, manažerské role, manažerské funkce, vedení lidí, motivační mechanismus, participace, motivační program, benefity. Po seznámení s těmito pojmy, které jsou dále rozvedeny a řádně vysvětleny je sestaven dotazník, skládající se ze 13 otázek, zabývajících se motivací a benefity na pracovištích. Dotazník je předložen vybraným pěti manažerům. Třem majitelům nebo spolumajitelům soukromé firmy, zbývající dva jsou zaměstnáni v oblasti veřejného sektoru. S dotazníkem byly seznámeny tři ženy a dva muži. Jednotlivé odpovědi byly okomentovány a na konci shrnuty do jediného závěru. Z tohoto závěru vyplývá, že motivační procesy a benefity v jednotlivých organizacích jsou nastaveny podobně a že nejlepším motivátorem jsou finanční odměny, nebo veřejná pochvala. Dále bylo zjištěno: manažeři preferují individuální přístup vedení, dobrý kolektiv a příjemné prostředí si zaměstnanci přejí spíše, než některé další motivátory. V neposlední řadě lze z odpovědí většiny manažerů vytušit, že si sice přejí osobní rozvoj zaměstnanců, ale pouze v daném oboru. Část manažerů nesouhlasí s dalším vzděláváním zaměstnanců z důvodu obavy konkurence. Mužská část manažerů používala spíše kratších příkřejších odpovědí na dané otázky, k zaměstnancům uplatňuje spíše autoritativní způsob vedení, zatímco ženská část manažerů měla spíše delší a rozvitější věty. Z odpovědí vyplývá, že ženy uplatňují ke svým zaměstnancům spíše demokratický styl vedení. Klíčová slova: Manažer, manažerské role, manažerské funkce, vedení lidí, motivační mechanismus, participace, motivační program, benefity.
Motivace jako způsob vedení lidí
Řezáčová, Kateřina ; Fiedler, Jiří (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována tématu Motivace jako způsob vedení lidí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, část teoretickou a část praktickou. Teoretickou část tvoří literární rešerše, která popisuje teoretické pojmy, které souvisí s problematikou vedení lidí a motivace. Podrobně se zabývá pojmy, jako je management, manažer, manažerská funkce, vedení lidí, motivace, stimuly, osobní determinanty, motivační mechanismus, motivační systém. Praktická část je zaměřena na manažerskou činnost. V této části byly porovnány zkušenosti a postoje čtyř manažerů, kteří pracují pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, za pomocí řízených rozhovorů. Cílem této části je zjistit, jakým způsobem tito manažeři motivují a vedou své podřízené.
Význam koučinku pro vedení lidí
Effenberger, Viktor ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Fiedler, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá koučinkem a jeho významem pro vedení lidí. Úvodní část literární rešerše objasňuje základní pojem koučink a jeho uplatnění. V návaznosti objasňuje také modely koučinku. Dalším tématem literární rešerše je naopak osobnost kouče, role kouče, jeho vlastnosti a také charakteristika interního a externího kouče. Poslední část literární rešerše je určena problematice vedení lidí a managementu. Vlastní část práce prostřednictvím řízeného rozhovoru s manažery společnosti ČEZ zkoumá, na jaké úrovni je koučink a vedení lidí v jedné z největších firem České republiky, jak nahlížejí manažeři na doškolovací kurzy a celkovou řídící strukturu ve společnosti ČEZ. V závěru shrnuji nabyté poznatky.
Význam motivace pro vedení lidí
Dědková, Kateřina ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Fiedler, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum způsobů stimulace zaměstnanců. Teoretická část je věnována pojmu motivace a existujícím teoriím pracovní motivace. Praktická část práce zkoumá s využitím rozhovoru v konkrétním podniku stimulační prostředky užívané vedením tohoto podniku. Cílem práce je tedy porovnat stimulační prostředky, zhodnotit jejich dopad na motivaci, spokojenost, příp. výkon zaměstnanců a navrhnout změny ve způsobech stimulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 HORÁKOVÁ, Jana
7 HORÁKOVÁ, Jitka
1 Horáková, Jarmila
3 Horáková, Jaroslava
7 Horáková, Jitka
1 Horáková, Jitka Bc.
2 Horáková, Jiřina,
3 Horáková, Johana
25 Hořáková, Jana
7 Hořáková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.