Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě
Horáková, Jana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šrámek, Martin (oponent)
Název: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně tak přispět k propagaci půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude navržení konkrétních technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i nových marketingových aktivit pro rok 2018. Metody: Data byla získána na základě dokumentů a informací poskytnutých přímo Půjčovnou lodí Dyje. Následně byla využita při analýze marketingového prostředí, ve kterém se organizace nachází. Pro zjištění slabých a silných stránek, které byly při propagaci vyzdvihnuty, byla sestrojena SWOT analýza podniku. Výsledky: Půjčovna lodí Dyje má nedostatky v oblasti propagace a nástrojů nepřímé komunikace se zákazníky. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen plán na podporu rozvoje stávajících a zcela nových marketingových aktivit, které osloví širší veřejnost a potenciální zákazníky Půjčovny lodí Dyje. Klíčová slova: nezisková organizace, spolek, služby, marketingové aktivity, marketingové prostředí, SWOT analýza, plán rozvoje
Nanofibrous vascular grafts
Horáková, Jana ; Lonský, Vladimír (oponent) ; Tonar, Zbyněk (oponent)
V současnosti není v klinické praxi cévní náhrada s vnitřním průměrem pod 6 mm, která by spolehlivě fungovala v dlouhodobém horizontu. Disertační práce se zabývá přípravou maloprůměrových cévních náhrad z biodegradabilních polymerů, které jsou testovány jako potenciálně vhodné materiály pro přípravu tkáňových nosičů pro vaskulární cévní systém. Hlavní myšlenkou tkáňového inženýrství je napodobování přirozeného prostředí - mezibuněčné hmoty. Proto byla ideální cévní náhrada navržena jako dvouvrstvá tubulární struktura s definovanou morfologií vláken. Tato definovaná struktura byla vytvořena elektrostatickým zvlákňováním polykaprolaktonu (PCL). Podobnost morfologie vláken s mezibuněčnou hmotou předpokládá, že po implantaci do organismu proběhne regenerace funkční tkáně. Kromě polymeru polykapronu byl testován polymer ze stejné třídy polyesterů - kopolymer polylatidu a polykaprolaktonu (PLC 70/30). Cévní náhrada připravená z toho polymeru byla tvořena pouze jednou vrstvou. Pro porovnání vlastností polymerů byla provedena charakterizace obou elektrostaticky zvlákněných materiálů. Kopolymer PLC je mírně hydrofilnější než polykaprolakton. Termické vlastnosti obou polymerů se značně liší. Zatímco kopolymer PLC je převážně amorfní s teplotou tání okolo 110řC, polykaprolakton je semikrystalický polymer s...
Stanovení kyseliny barbiturové pomocí techniky SIA se spektrofotometrickou detekcí
Horáková, Jana ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá stanovením kyseliny barbiturové pomocí průtokové injekční analýzy a sekvenční injekční analýzy se spektrofotometrickou detekcí. Pro stanovení kyseliny barbiturové byly vybrány dva postupy, ve kterých byly zjištěny optimální podmínky pro její stanovení. U průtokové injekční analýzy byly zjišťovány optimální koncentrace reagencií, optimální průtoková rychlost, optimální objem dávkovaného vzorku a optimální objem reakční cívky. V případě sekvenční injekční analýzy byly zjišťovány stejné parametry s výjimkou optimálního objemu reakční cívky, který byl nahrazen optimální dobou setrvání v mísící cívce. Při stanovení kyseliny barbiturové pomocí reakce s o-nitroanilinovou směsí bylo za optimálních podmínek dosaženo lineární závislosti v rozmezí 2,0.10-6 až 1,2.10-4 mol dm-3 při použití FIA metody a 3,9.10-6 až 6,2.10-5 mol dm-3 v případě použití SIA metody. Při stanovení kyseliny barbiturové pomocí inhibice rozkladu methyloranže vznikajícími halogeny bylo dosaženo za optimálních podmínek lineární závislosti v rozmezí 5.10-6 až 3.10-5 mol dm-3 při použití FIA metody a 2.10-5 až 1.10-4 mol dm-3 při použití SIA metody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Flexibilní formy zaměstnávání
Horáková, Jana ; Hůrka, Petr (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
- Flexibilní formy zaměstnávání Tato diplomová práce se zabývá flexibilními formami zaměstnávání jako alternativou ke klasickému pracovnímu poměru na dobu neurčitou s osmihodinovou pracovní dobou a jako nástrojem pro zvýšení flexibility v pracovněprávních vztazích. Tyto formy zaměstnání, nazývané také atypické či prekérní, jsou v popředí zájmu zaměstnanců, kteří chtějí dosáhnout rovnováhy mezi profesním a osobním životem, i zaměstnavatelů, kteří mohou díky využívání flexibilních forem zaměstnávání získat konkurenční výhodu a kteří s jejich pomocí mohou lépe reagovat na výkyvy své ekonomické situace. Práce je členěna na úvod, závěr a 5 kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. V první kapitole stručně pojednávám o základních pracovněprávních vztazích, závislé práci, principu flexicurity a zásadách, které se uplatňují v pracovním právu. Výklad těchto pojmu a zásad je klíčový pro popis flexibilních forem zaměstnávání. Druhá kapitola obsahuje definici pojmu flexibilní formy zaměstnávání, výčet forem zaměstnávání, které lze označit za flexibilní a stručné shrnutí výzkumu využívání flexibilních forem zaměstnávání českými zaměstnavateli. Ve třetí kapitole popisuji jednotlivé flexibilní formy zaměstnávání upravené v zákoníku práce, tedy pracovní poměr na dobu určitou, agenturní zaměstnávání, dohody o...
Motivace jako způsob vedení lidí
Jirát, Tomáš ; Fiedler, Jiří (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá termínem motivace a možností jejího využití při vedení lidí. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část se nazývá literární rešerše a vysvětluje veškeré informace, které jsou potřeba pro pochopení daného tématu. Literární rešerše poskytuje informace o vedení lidí, motivaci, manažerech a jejich funkcích a také o motivačních teoriích. Dále vysvětluje pojmy jako stimul, motiv a poruchy motivace. Druhá část bakalářské práce je praktická. Snaží se potvrdit teoretické poznatky v praxi. Popisuje vybrané společnosti a pět zkušených vedoucích pracovníků, kteří v daných společnostech pracují. Manažeři dostali za úkol zodpovědět jedenáct otevřených otázek na téma motivace jako způsob vedení lidí. Jelikož jde o manažery na různých pozicích a z různých společností, jejich odpovědi jsou mezi sebou porovnány a okomentovány. Závěr této práce je vyvozen z porovnání teoretických poznatků se zkušenostmi dotazovaných manažerů z praxe.
Význam prvků komunikace pro práci manažera
Endlerová, Eliška ; Horáková, Jana (vedoucí práce) ; Fiedler, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na významnou část chodu organizace. Důležitost komunikačních prvků pro práci vedoucích pracovníků. Komunikace je jedna z nejdůležitějších složek řízení organizace. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V prvé části textu jsou definovány pojmy jako například management a jeho úrovně, osobnost manažera a jeho styl práce, komunikace a její rozdělení, komunikační kanály, společenská odpovědnost a etické zásady. Literární rešerše je teoretickou částí, která byla zpracována na základě prostudovaných vhodných literárních pramenů. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu. Řízeným rozhovorem s manažery různých pozic oslovené firmy, dochází k analýze komunikace mezi nadřízeným a podřízeným. Podkladem pro tento výzkum je soupis odpovědí manažerů z rozdílných pracovních pozic v dané organizaci. Odpovědi oslovených se zaznamenávají do předem připraveného dotazníku. Tyto odpovědi vedou k vytvoření konečného vyhodnocení a závěru. Cílem je zjištění, jak velký význam má komunikace pro manažery při jejich práci.
Analýza vlivu glykosylace na poskládání a molekulární architekturu enzymů
Horáková, Jana ; Bezouška, Karel (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent)
V rámci zaměření naší laboratoře na studium vlivu glykosylace na proteinovou architekturu a biologickou aktivitu plísňových hexosaminidase jsem pro experimenty zvolila enzym z Penicillium oxalicum. Jeho hlavní výhodou je relativně homogenní glykosylace, propeptid tohoto enzymu je přirozeně glykosylovaný pouze na dvou místech, asparaginu 11 a serinu 66. Katalytická podjednotka a propeptid enzymu hexosaminidasy z Aspergillus oryzae byly pro rekonstituční experimenty odděleny od sebe. Cílenou mutagenesí byly v propeptidové části enzymu izolovaného z Penicillium oxalicum vyměněny asparagin 11 a serin 66 za cystein vhodný ke glykosylaci. Velkou nadějí pro účinné navrácení (rekonstituci) enzymové aktivity představoval nově syntetizovaný propeptidový derivát celobiosy, který je nejvíce podobný přirozeně se vyskytujícímu cukru chitobiose. Glykosylovaný propeptid byl oddělen od neglykosylovaného. Pomocí rekonstitučních experimentů jsme zjišťovali vliv glykosylace na enzymovou strukturu a aktivitu s využitím různě glykosylovaných propeptidů. Největší účinnost nastala při rekonstituci s původním propeptidem. V dalších pokusech byly zahrnuty kombinace synteticky glykosylovaných propeptidů, z nichž největší účinnost měla celobiosa (Asn11 ) - manosa (Ser66 ) a N-acetylglukosamin (Asn11 ) - manosa(Ser66 )....
Využití her v hodinách chemie
Horáková, Jana ; Šulcová, Renata (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Využití her v hodinách chemie Mgr. Jana Horáková Tato rigorózní práce se zabývá využitím her ve výuce chemie pro gymnaziální úroveň vzdělávání. V úvodu jsou shrnuty možnosti aktivizujících metod se zvláštním zaměřením na využití didaktické hry. Součástí práce je celkem šest námětů k hrám s chemickou tematikou. Následuje statistické zhodnocení efektivity her ve výuce chemie, s přihlédnutím k názorům žáků a také učitelů, jež byly získány z dotazníkového šetření. Závěrem jsou uvedena fakta shrnující vhodnost použití her ve vyučování, jež by mohla být nápomocná i v dalších oblastech vzdělávání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 HORÁKOVÁ, Jana
7 HORÁKOVÁ, Jitka
1 Horáková, Jarmila
3 Horáková, Jaroslava
7 Horáková, Jitka
1 Horáková, Jitka Bc.
2 Horáková, Jiřina,
3 Horáková, Johana
25 Hořáková, Jana
7 Hořáková, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.