Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vedení elektrického proudu a signálů u zemědělských traktorů
Horák, Lukáš
Bakalářská práce si klade za cíl představit čtenáři možnost modernizace části elek-troinstalačního rozvodu kabeláže v sériově vyráběném traktoru značky Zetor. Na začátku práce je čtenář seznámen se základními principy vzniku samotného elek-trického proudu a jeho vedením, konkrétně při návrhu a konstrukci kabelových svazků. Zde jsou popsány i nejčastější požadavky kladené na konstrukci samotného svazku, a to od návrhu vodiče s jeho izolací až po vytvoření kabelových svazků. Dále je zde zahrnuta i část věnovaná samotné výrobě konkrétního kabelového svazku ve specializované firmě včetně jeho testování při výrobě a před jeho expedicí k zákaz-níkovi. Závěr práce se věnuje samotné implementaci nově navrženého kabelového svazku, včetně jeho srovnání s minulou verzí a ekonomické bilanci.
Industry 40 Testbed Autonomous “Ice Crusher“ Cell
Horák, Lukáš
This article describes design and creating an autonomous cell called „ice crusher“ designed to be used as a part of Industry 4.0 testbed. The testbed is supposed to simulate a small factory and is used to demonstrate parts of Industry 4.0. The main task was to design the mechanical part of the cell and equip it with sensors. In the first part of the article is to describe the mechanical part that is designed in NX software. In the next part suitable electronics is selected. The electronics was selected so that it provides safe and reliable cell control, while being as simple and cheap as possible. The control unit fot the cell is PLC 1200 and as for visualisation a HMI touch panel made by Siemens was chosen. The control unit was programmed using LAD and SCL languages.
Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Drtič ledu" pro testbed Průmyslu 4.0
Horák, Lukáš ; Benešl, Tomáš (oponent) ; Pásek, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky „Drtič ledu“, která je jednou ze součástí testbedu. Hlavní prvky buňky jsou automat PLC 1200 a HMI touch panel, pomocí kterých je buňka řízena a kontrolována. Receptura, kterou má buňka ve svém výrobním procesu použít, je uložena v NFC čipu na dnu skleničky. V první části práce se nachází stručný úvod do Průmyslu 4.0 a dále je zde popsán výchozí a aktuální stav testbedu. Další část práce se zabývá samostatným mechanickým návrhem buňky, kde jsou rozebrány veškeré části návrhu a popsány všechny elektronické prvky potřebné k funkčnosti buňky. Třetí část práce popisuje programové vybavení, testování a implementaci buňky do celého testbedu.
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce
Machovec, Petr ; Dopita, Milan (vedoucí práce) ; Horák, Lukáš (oponent)
Název práce: Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Autor: Petr Machovec Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Milan Dopita, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem mikrostruktury, struktury a reálné struktury turbostratického uhlíku a uhlíkových nanotrubic pomocí metod rozptylu rentgenového záření. Klastry turbostratického uhlíku jsou popsány pomocí sady fyzikálních parametrů. Pomocí počítačových simulací je popsán vliv těchto parametrů na výslednou rozptylovou křivku. Dále je předkládán popis dvou typů uhlíkových nanotrubic a je popsán vliv typu a rozměrů uhlíkových nanotrubic na výslednou rozptylovou křivku. Pro experimentální část práce byla připravena série vzorků turbostratického uhlíku žíhaného při teplotách 300℃, 600℃, 800℃, 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃. Pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření byla určena velikost nanočástic a jejich rozdělení, velikost mikropórů, specifický povrch a dimenze povrchového fraktálu. Další fyzikální parametry jako velikosti a rozdělení velikostí klastrů La a Lc turbostratické uhlíku, mřížové parametry a a c a střední kvadratické výchylky atomů ve směru grafenových vrstev a ve směru kolmém byly určeny z širokoúhlových rentgenografických...
Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí ze 6 pražských mateřských škol
Horák, Lukáš ; Musálek, Martin (vedoucí práce) ; Kokštejn, Jakub (oponent)
Název: Četnost skrytě obézních předškoláků a jejich motorická výkonnost - vybrané populace dětí z 6 pražských mateřských škol. Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit výskyt a motorickou výkonnost u předškolních dětí se skrytou obezitou a porovnat ji s motorickou výkonností předškolních dětí s normální hmotností a dětí s nadváhou a obezitou. Metody: V práci je vzhledem k cíli využita jako hlavní výzkumná metoda pozorování. Výzkumný soubor tvořilo 289 předškolních dětí. V naší práci jsme pro identifikaci skrytě obézních jedinců zvolili BMI v rozmezí 25. - 80. percentil dle Vignerová et al. (2006) a hodnotu každé kožní řasy vyšší než 85. percentil dle Bláha et al. (1990). Motorická výkonnost byla posouzena pomocí testů: vytrvalostní člunkový běh na 20 m, skok daleký z místa s odrazem snožmo, hrudní předklony v lehu pokrčmo opakovaně, hluboký předklon v sedu (sit and reach test), hod míčkem levou a pravou rukou. Pro analýzu získaných dat jsme použili základní deskriptivní statistiku, testy normality dat a jednocestnou analýzu rozptylu (ANOVA). Výsledky: Z výzkumného souboru bylo identifikováno n = 12 skrytě obézních jedinců (4,15 %). Výsledky výzkumu ukázaly, že v obou výzkumných souborech byli skrytě obézní jedinci o 5,80 %, respektive o 4,76 % horší, než jedinci normosteničtí. Jedinci s nadváhou...
Akademické podvádění a jeho vztah k pracovní etice
Horák, Lukáš ; Preiss, Marek (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Práce se zabývá možným vztahem mezi mírou a způsoby akademického podvádění a pracovní etikou. V prvním oddíle teoretické části je shrnut dosavadní výzkum týkající se vzájemného vztahu porušování pravidel ve školním a pracovním kontextu a možností predikce aspektů pracovní etiky na základě znalosti o míře akademického podvádění daného jedince. Druhý oddíl teoretické části je popisem a diskuzí výzkumů, které se zabývaly faktory ovlivňujícími jak podvádění ve školním kontextu, tak aspekty pracovní etiky. Na základě identifikace těchto faktorů jsou v empirické části analyzována data, získaná dotazníkovým šetřením ve vysokoškolském a středoškolském prostředí. Byl zjištěn významný rozdíl v míře podvádění ve středoškolském a vysokoškolském kontextu, který je v rozporu s předchozími výzkumy. Vztah studentů k vlastním známkám a do jisté míry pohlaví, se ukázaly jako významné vlivy na míru podvádění. Výsledky analýzy přímého vztahu akademického podvádění a pracovní etiky jsou smíšené a naznačují větší, než předpokládanou komplexnost tohoto vztahu.
Study of the structure of ferromagnetic semiconductors by x-ray scattering methods
Horák, Lukáš ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Mikulík, Petr (oponent) ; Stangl, Julian (oponent)
Studovali jsme epitaxní vrstvy arsenidu gallia a manganu různými metodami RTG rozptylu. Protože polohy Mn dopantu v hostitelské mřížce arsenidu gallia jsou zcela zásadní pro magnetické vlastnosti tohoto materiálu, zaměřili jsme se hlavně na vývoj laboratorní difrakční metody schopné identifikovat mangan v konkrétních krystalografických polohách. Z naměřené difraktované intenzity rozložené podél useklic je možné dovodit hustotu Mn intersticiálů ve dvou neekvivalentních krystalografických polohách. Žíháním je možno snižit hustotu Mn intersticiálů. Demonstrovali jsme naši metodu na epitaxní vrstvě, která prošla několikerým žíháním. Po každém z nich byl určen hloubkový profil hustoty intersticiálů. Proces žíhání byl simulován řešením drift-difuzních rovnic. Z porovnání s experimentálně určenými koncentracemi intersticiálů jsme odhadli difusivitu Mn intersticiálů v mřížce arsendiu gallia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Podnikatelský plán
Horák, Lukáš ; Fischer, Jan (oponent) ; Koudelková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro čajovnu japonského typu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy např. podnikatel, podnik, podnikání, podnikatelský záměr. Dále obsahuje rozdělení podniků dle právních forem v ČR a náhled do strukturalizace podnikatelského záměru. V závěru teoretické práce jsou uvedeny analýzy nezbytné pro založení podniku. Praktická část je zaměřena na sestavení samotného podnikatelského záměru čajovny v Kladně. Jsou zde uvedeny všechny potřebné náležitosti podnikatelského plánu, od úvodních informací o podniku až po výkazy.
Analýza a návrh informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r.o
Soukop, Martin ; Horák, Lukáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
ABSTRAKT Tato práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro společnost STAVOČ spol. s r. o., která se zabývá zemními pracemi, stavebními prácemi, rekonstrukcemi a zámečnictvím. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první částí je se seznámení s teoretickými východisky. V druhé části je analýza stávajícího stavu, kde za použití odborných metod dojde ke zhodnocení stavu informačních technologií a systémů společně s požadavky společnosti na tento systém. Ve třetí části se budu zabývat návrhem informačního systému dle konkrétních požadavků na funkčnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Horák, Ladislav
2 Horák, Lubomír
1 Horák, Luboš
5 Horák, Luděk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.