Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže
Horáčková, Iva ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
Rigorózní práce: Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže Autor: Iva Horáčková Abstrakt V práci Franchising v kontextu práva hospodářské soutěže se autorka zabývá tématem, které v české právní vědě doposud nebylo podrobně zpracováno. Tak jako v českém právu neexistuje speciální úprava regulující franchising, neexistují ani podrobnější studie, které by se věnovaly jednotlivým problematickým bodům franchisového vztahu. Franchising jako forma podnikání je přitom v České republice využíván a počty zde působících franchisových řetězců se každý rok navyšují. Lze proto předpokládat, že hlubší zájem právní vědy o franchising v budoucnu vyvolají naléhavé podněty z praxe. V úvodním výkladu autorka objasňuje podstatu franchisingu a odlišuje franchisovou smlouvu od typových smluv upravených občanským zákoníkem. Hlavním tématem práce však je střet franchisingu s právem hospodářské soutěže. Jsou zkoumány jak aspekty veřejného práva, tak i linie soukromoprávní. Zejména při analýze jednotlivých problémů souvisejících s ochranou hospodářské soutěže je zohledněna právní úprava Evropské unie. Výklad je také doplněn přehledem rozhodnutí Evropského soudního dvora, Komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Studie k právu nekalé soutěže je pojata komparativně a čerpá především z německé právní úpravy, která je...
Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě
Vacková, Linda ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě Předkládaná rigorózní práce s názvem "Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě" komplexně analyzuje problematiku nevyžádané reklamy v právním řádu České republiky a Spolkové republiky Německo. Nevyžádaná reklama představuje určitý zásah do osobní nebo obchodní sféry svých adresátů nebo třetích subjektů a s rozvojem moderních komunikačních prostředků se vyskytuje stále častěji a v rozmanitých formách. I když je reklama projevem svobody podnikání a svobody projevu, je třeba její právní regulace, obzvlášť pokud je nežádaná a obtěžující. Text práce je systematicky členěn do čtyř na sebe navazujících částí. První část představuje úvodní zamyšlení nad potřebou a důvodem právní regulace nevyžádané reklamy. Druhá část je dělena do čtyř kapitol a přináší východiska regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné podoby. První kapitola se věnuje historickému východisku regulace nevyžádané reklamy. Druhá kapitola zasazuje nevyžádanou reklamu do širšího právního rámce ústavního práva. Následuje kapitola třetí, jež uvádí problematiku nevyžádané reklamy v kontextu evropského práva primárního a především sekundárního. V poslední čtvrté kapitole je věnován prostor přehledu platné právní úpravy nevyžádané reklamy v českém a německém právním řádu tak,...
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti
Tomášek, Petr ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent) ; Horáček, Vít (oponent)
Rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti Abstrakt Disertační práce se zabývá problematikou rozhodování statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech kapitálové společnosti. Druhá kapitola analyzuje dosavadní judikaturu vztahující se k pojmu obchodního vedení a porovnává ji s doktrinálními prameny. Obchodní vedení je v této souvislosti odlišeno od ostatních kompetencí statutárního orgánu ve vnitřních záležitostech společnosti, přičemž je rovněž posouzeno, do jaké míry je označení obchodního vedení za vnitřní složku působnosti skutečně přiléhavé. Navazující část pojednává o kompetencích valné hromady, které se přímo dotýkají oblasti podnikatelského rozhodování, zejména o změnách společenské smlouvy, schvalování významných dispozic s majetkem společnosti a o oprávnění valné hromady stanovit základní zásady obchodního vedení. Čtvrtá kapitola pak pojednává o hranicích vyplývajících ze samotného pojmu obchodního vedení, když srovnává doktrinální prameny, judikaturu, jakož i doplňuje vlastní argumentační východiska. V páté části disertační práce je proveden rozbor procesu rozhodování o obchodním vedení se zvláštními pasážemi věnovanými kolektivnímu statutárnímu orgánu, více jednatelům jako individuálním orgánům a také akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní...
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti po účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a srovnání s předchozí právní úpravou
Herout, Štěpán ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti po účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a srovnání s předchozí právní úpravou Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na rozbor právní úpravy vztahující se k zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Převážná část práce se věnuje zvláštním specifickým pravidlům pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Velký prostor je však věnován též vybraným ustanovením, jež nejsou uvedena v části deváté Zákona, ale přesto významně souvisí s tématikou obrany a bezpečnosti. Pro ucelený a dostatečně podrobný rozbor předmětné právní oblasti tato práce čerpá nejen z osobní zkušenosti autora této práce s tématem, ale též z odborné literatury, vybraných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Krajského soudu v Brně, Nejvyššího správního soudu a evropské judikatury. Jelikož problematika zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti doznala významných změn v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje tato práce v příslušných kapitolách srovnání předchozí právní úpravy s tou současnou. Zároveň tato práce obsahuje srovnání vnitrostátní právní úpravy s úpravou obsaženou v příslušných zadávacích směrnicích EU, z nichž zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných...
Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Bednář, Marek ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě koncernových vztahů, zejména tedy uhrazení újmy, nahrazení hospodářské ztráty a náhrady škody v rámci koncernu. Dále též bude pojednáno o některých souvisejících otázkách. Tyto instituty se často vyznačují vysokou návazností na jiná právní odvětví, zejména práva insolvenčního a finančního, dále též propojením s rozličnými problematickými oblastmi obchodního práva, kterými jsou zejména piercing of the corporate veil, shadow director, wrongful trading, corporate governance. Tato právní odvětví a oblasti obchodního práva však neodpovídají zvolenému tématu a zaměření této práce, nebudou v ní tedy zahrnuta a odkazuji na odborné publikace a časopisecké články, které se těmto odvětvím a oblastem v dostatečné míře věnují. Dále též bude pojednáno o novém návrhu zákona o obchodních korporacích, který byl po připomínkovém řízení, jenž proběhlo v roce 2008, předložen Vládě České republiky, která bude o tomto návrhu dále rozhodovat. Toto pojednání bude pouze souvislosti s otázkami relevantními s touto prací a dále bude uveden názor autora této práce na tento návrh, se zaměřením na téma této práce. V závěru budou obsaženy autorem navrhované změny úpravy koncernového práva v kontextu této práce. Pro účely této práce budou použity metody analýzy, řádného či...
Porovnání právní úpravy členství a orgánů bytového družstva s úpravou ve společenství vlastníků jednotek
Mravec, Tomáš ; Oehm, Jaroslav (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
Závěr Bytové družstevnictví má v našich zemích dlouholetou tradici. Po obou světových válkách pomáhalo s obnovou bydlení. Velkou zásluhu na tom měl i postoj státu k této formě bydlení v období socialismu. Na závěr nelze zhodnotit, které forma bydlení je lepší, právně přijatelnější, finančně méně nákladná. Řada lidí si ovšem myslí, že zakoupením bytu do vlastnictví, vyřešili všechny své problémy se svou bytovou situací. Což považuji za velký omyl, protože jedna ze základních zásad civilního práva říká, "vlastnictví zavazuje". Zakoupením bytu vzniká povinnost starat se o majetek, jímž je nejen byt, ale i společné prostory v domě. Vlastnit byt, neznamená bydlet zadarmo. Je třeba se finančně starat o provoz a údržbu svého majetku. Na druhou stranu nájemné v bytovém družstvu obvykle nekryje pouze náklady na provoz bytu nájemníka, společné prostory v jednom domě. Ale platí se zde i za provoz celého družstva. Hlavním cílem práce bylo poskytnout širší náhled na problematiku bytového družstva a společenství vlastníků jednotek. Autor se pokusil vždy odhalit problematická místa právní úpravy či praxe, přičemž s pomocí judikatury nabízí řešení dané problematické situace a eventuálně uvedl svůj názor na věc, případně možné návrhy de lege ferenda, které by vedly k zjednodušení, případně vyjasnění problematiky. Největší...
Srovnání české a německé právní úpravy nekalé soutěže s přihlédnutím k evropskému právu
Vacková, Linda ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Předmětem této diplomové práce je právaní úprava práva nekalé soutěže a to konkrétně srovnání právní úpravy české a německé s přihlédnutí k právu evropskému. Právo nekalé soutěže, jakožto jedna ze dvou větví práva soutěžního (práva hospodářské soutěže), je souborem právních norem zakazujících určitá jednání v hospodářské soutěži a stanovujících sankce za porušení těchto zákazů. Ústřední pojem celé práce nekalá soutěž zahrnuje ty případy, kdy někdo zneužívá a deformuje konkurenční prostředí nekalým způsobem. Lze ji definovat jako soutěž, kterou někdo kazí, v níž někdo něco zatemňuje anebo soutěž, v níž se někdo chová nepoctivě, nemravně, nečestně či nevyhovujícím způsobem. Tato diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole byl nastíněn účel a vůbec potřeba regulace soutěžního práva, stejně tak základní pojmy a definice. Byly definovány pojmy jako soutěž obecně, hospodářská soutěž, soutěžní právo a nekalá soutěž. V kapitole druhé bylo přistoupeno k rozebrání normativního základu práva nekalé soutěže, k pramenům práva. Bylo pojednáno o ústavněprávních základech, zákonné úpravě i evropském právu. Kapitola třetí je zaměřena na téma soutěžního vztahu jakožto vztahu horizontálního a vertikálního. Jsou zde podrobně vysvětleny pojmy subjektů, které vystupují v rámci těchto vztahů nebo na...
Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice
Niedoba, Michał ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
V této diplomové práci srovnávám vybrané aspekty právní úpravy společnosti s ručením omezeným v českém a polském právu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první nastíním stručný vývoj právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Popíšu její počátky a specifika v českých zemích i v Polsku. Ve druhé kapitole se zabývám společnosti s ručením omezeným jako pojmem pozitivního práva. Tuto kapitolu jsem do práce zařadil, abych mohl popsat právní základ společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. V této kapitole si rovněž kladu za cíl stručně popsat základní ustanovení zákonů, zvláště zákona o obchodních korporacích a "kodeksu społek handlowych", které se této společnosti týkají. Snažím se najít podobnosti i rozdíly v chápání společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. Kapitola tři stručně shrnuje vliv evropského práva na národní právní úpravy společnosti s ručením omezeným. V této kapitole jsou vypsány demonstrativním výčtem směrnice, které Česká republika a Polská republika implementovaly do svých právních řádů. V kapitole čtyři popisuji identifikační znaky společnosti s ručením omezeným. Kapitola začíná obchodní firmou, následuje její konstrukce a zásady, kterými se podnikatel při volbě obchodní formy musí řídit. Zabývám se rozdílem mezi právem k firmě jako právem majetkovým v...
Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective
Malkovský, Michal ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
Abuse of Dominant Position in the ICT Sector: A European Perspective Abstrakt Koncept zneužití dominantního postavení se vztahuje k obchodním praktikám, k nimž se může uchýlit dominantní hráč na trhu za účelem udržení nebo posílení své pozice, a jež jsou zakázané dle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato diplomová práce se zabývá teorií a rozhodovací praxí zneužití dominantního postavení v EU, a to se zvláštním zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií (ICT). ICT průmysl je jedním z nejrychleji se rozvíjejících a na scéně se objevuje mnoho silných podniků, které pro sebe často vytvářejí zcela nové trhy. Za takových podmínek roste riziko zneužití dominance, což je ostatně důvodem proč mnoho přelomových rozhodnutí z posledních let bylo spojeno s tímto sektorem. Jelikož nejen produkty, ale i obchodní modely těchto podniků jsou vysoce inovativní, musí s nimi soutěžní politika přiměřeně držet krok. Tato práce nejprve představuje ekonomická východiska a cíle současné regulace hospodářské soutěže v EU. Následuje rozbor jednotlivých kroků při posuzovaní pozice vyšetřovaného podniku na relevantním trhu a následně zákonnosti jeho jednání. Poukázáno je zejména na aspekty, které byly klíčové pro posouzení ve významných případech z technologického sektoru, jakož i na výzvy, kterým...
Non-conventional signs and trade marks
Uhrinová, Zuzana ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
(ČJ) Tato diplomová práce pojednává o netradičních označeních a ochranných známkách, které se stále více dostávají do popředí zájmu marketingu, obchodníků a také práva, o čemž svědčí i nedávná novela evropského práva ve věci ochranných známek. Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat specifika těchto netradičních označení a překážky jejich registrace z pohledu vybraných jurisdikcí a následně zhodnotit důvody a opodstatněnost přístupu jednotlivých zemí. Po historickém nástinu funkcí ochranných známek a vývoje právní úpravy ve vybraných zemích, se práce zabývá vylíčením teoretického právního základu známkoprávní úpravy v Evropské unii, Kanadě, Austrálii a Spojených státech amerických. Jádro práce se pak zaměřuje na konkrétní dopady právní úpravy na jednotlivé druhy netradičních označení a ochranných známek, a to především v souvislosti s rozhodovací praxí úřadů a soudů, zejména Soudního dvora Evropské unie. Analýza se věnuje zvukovým, čichovým a prostorovým ochranným známkám a známkám tvořeným výlučně barvou, a také známkám pohybovým, hologramům, označením pozice a hmatovým označením. Jádro práce je členěno na několik částí, jelikož diplomová práce usiluje o zachycení osobitosti a specifik jednotlivých typů netradičních známek. Každá část se věnuje zejména dvěma hlediskům, která jsou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Horáček, Vilém
1 Horáček, Vojtěch
2 Horáček, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.