Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Norková, Olga ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Jedličková, Anetta (oponent)
(česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. V teoretické části své disertační práce vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze klinického výzkumu a etické kodexy významné pro klinický výzkum. Jsou představena aktuální etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která jsou diskutována odbornou veřejností. Výzkumná část obsahuje výsledky šetření rozhovorů se sedmnácti respondenty, jehož obsah koreluje s vytyčeným cílem, tj. porozumět rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů odlišné. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že čtrnáct respondentů označilo za jeden z nejvýznamnějších aspektů rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení doporučení zkoušejícího lékaře a důvěru v lékaře. Dvanáct respondentů uvedlo jako nejčastější důvod účasti naději na získání léčebného prospěchu. Jedenáct respondentů přisoudilo očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení délky života a zlepšení kvality života. Z výpovědí respondentů je patrné, že...
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy
Černý, Jiří ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Vurm, Vladimír (oponent)
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy Abstrakt Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve všech oborech lidské činnosti. Disertační práce je zaměřena na otázku potřebnosti či vhodnosti etických kodexů pro zdravotnickou dopravu. Úvodní teoretická část vymezuje okruh profesí zdravotnické dopravy, které jsou předmětem výzkumu. Jsou uvedena teoretická etická východiska profesí zdravotnické dopravy. Historická část je zaměřena vývoj zdravotnické dopravy s důrazem na etické principy v práci zdravotnických dopravních služeb. Je potvrzena teorie, že přímými předchůdci etických kodexů mohou být sliby, přísahy, řehole, statuty, instrukce, doporučení a obdobné psané či nepsané dokumenty obsahující etické principy, které obsahují výzvy k pomoci bližním a požadavky kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod. V práci jsou zmíněny i některé etické problémy a dilemata v práci zdravotnické dopravy. Obsahem praktické části je výzkumné šetření k otázce vhodnosti či potřebnosti etických kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravy. Analýza webových stránek zdravotnických zařízení poskytujících služby zdravotnické dopravy a zdravotnických záchranných služeb poskytla přehled o veřejně dostupných etických kodexech. Je zpracován...
Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče
Lukasová, Marie ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Ivanová, Kateřina (oponent) ; Haškovcová, Helena (oponent)
M. Lukasová: Etické aspekty omezení člověka ve volnosti pohybu při poskytování sociální a zdravotní péče Abstrakt Při poskytování zdravotní a sociální péče někdy dochází k omezení svobody člověka ve smyslu volnosti pohybu s cílem zabránit ohrožení života nebo zdraví osob. Podle okolností se jedná o více či méně invazivní postup - někdy okamžitý, silový a zasazený do situace konfliktu a zvládání agrese, jindy spíše dlouhodobý ošetřovatelský, například zaměřený na snížení rizika pádu. S použitím omezení je spojeno riziko významných negativních účinků pro zdraví pacienta/klienta. Proto je některými autory zpochybňována etičnost i legálnost jejich použití a je označováno za nelidské a ponižující zacházení. Nejrozšířenější je však přístup omezení připouštějící, jako postup ultima ratio za splnění zásady nezbytnosti a subsidiarity. V České republice neprobíhá dostatečná veřejná ani odborná debata a používání omezovacích postupů není předmětem státní kontroly. Monitoring dodržování lidských práv osob držených v zařízeních zdravotních a sociálních služeb přináší poznatky o nadužívání restrikcí. Cílem této disertační práce je identifikovat a rozpracovat etické aspekty omezení volného pohybu člověka přijímajícího péči v instituci. Prvním krokem je shrnutí a analýza výstupů čtyř významných aktérů v oblasti ochrany...
Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici
Váňová, Věra ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent) ; Holmerová, Iva (oponent)
V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o umírající a zaměřuji se na klíčová kriteria při péči o umírající, kterými jsou potřeby nemocných. druhé kapitole popisuji metodologickou část kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 sester ze standardních oddělení, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cílem výzkumného šetření bylo, prostřednictvím rozhovorů se sestrami, vyhledat a popsat etické problémy, se kterými se setkávají sestry při péči o umírající kontextu tří různých prostředí a v konkrétních situací Ve třetí kapitole uvádím komentované výsledky rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že se sestry zamýšlejí nad ochranou lidského života v jeho kvalitou, dystanázií, marnou léčbou, rozdílem mezi ponecháním pacienta zemřít a eutanázií, autonomií, lidskou důstojností a poskytováním paliativní péče. Jednotlivé podkapitoly se skládají z teoretického zarámování a jsou doplněny o výpovědi respondentek výzkumného šetření a rozšířeny o můj komentář. Hlavním zjištěním je, že dotazované sestry trpí tzv. morálním distresem, který ovšem prezentují především v sérii konkrétních výhrad...
Nabídka sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny v mikroregionu Hlučínsko
Sněhotová, Zuzana ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
P edkládaná diplomová práce se v nuje problematice sociálních slu eb ur ených starým lidem v mikroregionu Hlu ínsko. Hlavním cílem práce je zmapovat sociální slu by poskytované senior m a jejich rodinám, rozpoznat jejich skute né pot eby a na základ získaných informací navrhnout nejvhodn j í formy pomoci t mto cílovým skupinám. Teoretická ást se zam uje na problematiku stárnutí a stá í, na pot eby senior a jejich pe ovatel a na formální i neformální mo nosti pomoci starým lidem. Dále se v nuje problematice sociálních slu eb pro seniory ve vybraném mikroregionu Hlu ínsko. Empirická ást na základ smí ené strategie zodpovídá hlavní výzkumnou otázku: Jaké sociální slu by by m ly být nabízeny senior m a jejich rodinám v mikroregionu Hlu ínsko? Kvalitativní analýza rozhovor se seniory a s pe ujícími nabízí informace o skute ných pot ebách cílových skupin. Následné dotazníkové et ení odhaluje, jakou formu pé e cílové skupiny preferují. Klí ová slova: senior, pe ovatel, rodinná pé e, pot eby, sociální slu by, rozhovor, dotazník
Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.
Saxlová, Jaroslava ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Šulcová, Eva (oponent)
Tématem práce je kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti Diplomová práce má dvě časti. V teoretické časti práce jsou vysvětleny pojmy edukace, edukační proces, kvalita peče, postaveni sestry v systému kvality peče, problematika nezralých novorozenců, jejich potřeby, problematika maminek po porodu, rodina nemocného dítěte, podpora rodičů. Praktická část popisuje realizaci výzkumného planu. V práci je použita kvalitativní metoda a polostrukturované rozhovory u čtyř matek, které se výzkumu účastnily. Krok za krokem je popsaná příprava, metodika a postup rozhovorů. V neposlední řadě jsou zde uvedeny otázky výzkumníka a odpovědi maminek. Získané výsledky rozhovorů byly zhodnoceny a byly navrženy možnosti řešeni zjištěných nedostatků. Problémy, které z výzkumu vyplynuly se tykaly organizačně-provozních záležitosti, a nedostatečnou komunikaci mezi sestrami a matkami cizinkami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.