Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dobrá vůle v organizačním světě - případová studie profesionalizace v Nadaci Olgy Havlové
Horáková, Jitka ; Skovajsa, Marek (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent)
Předkládaná práce sleduje vývoj a profesionalizaci nadace na pozadí utváření organizované občanské společnosti v ČR po roce 1989. Zaměřuje se na význam nadačního jmění a dlouhodobého zhodnocování majetku nadací, upozorňuje na okolnosti vytvoření Nadačního investičního fondu, sleduje legislativní a ekonomické podmínky rozvoje českého nadačního sektoru a v tomto směru by mohla být přínosem pro studia občanské společnosti. Prostřednictvím případové studie Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové se zabývá doprovodnými jevy a změnami, které byly spojeny s procesem její profesionalizace. Využívá k tomu analýzu veřejných i interních dokumentů, rozhovorů s představitelkami a představiteli nadace a za poslední sledované období také metodu zúčastněného pozorování. Výzkum je zaměřen na vývoj nadace za uplynulých dvacet let její existence a na způsob, jakým do jejího vedení a správy profesionalizace pronikala. Jedním z jejích výrazných projevů byly personální změny, k nimž nadace přistoupila a které souvisely s přijímáním placených zaměstnanců a posléze se snižováním jejich počtu za účelem omezení provozních nákladů. Později také s nahrazováním zaměstnanců profesionály, kteří poskytovali externí služby. Další změny proběhly v oblasti realizace projektů, nadace se zaměřila jen na určité priority své činnosti. V...
Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích
Hořáková, Jitka ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Předkládaná rigorózní práce je zaměřena na právní úpravu zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích. Rigorózní práce je rozdělena do šesti na sebe navazujících kapitol, přičemž za stěžejní je považována kapitola čtvrtá zabývající se právní úpravou zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích de lege lata v České republice. Cílem je představit právní úpravu zákazu konkurence zaměstnance nejen za trvání pracovního poměru, ale i v době po jeho skončení (tj. v podobě konkurenční doložky). Součástí práce je rovněž stručná charakteristika pojmu pracovněprávní vztahy, pozornost je věnována také historickému vývoji zákazu konkurence v pracovněprávních vztazích. Práce se taktéž věnuje právní úpravě zákazu konkurence v rámci francouzského a německého pracovního práva. Hlavními zdroji vypracování předkládané rigorózní práce byly zejména odborné publikace, články publikované v odborných časopisech a judikatura; a to jak české, tak i zahraniční. Metodou komparace právních úprav autorka došla k závěru, že právní úprava všech zkoumaných států je velmi obdobná; lze však nalézt i drobné rozdíly vyplývající z individuality každého státu.
Vliv bariatrických operací na kompenzaci diabetu mellitu
Horáková, Jitka ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice obezity a diabetu mellitu v dnešní společnosti. V teoretické části se zaměřuje na přiblížení obezity, komplikace z ní vyplívající a způsoby terapie. Dále pojednává o diabetu mellitu, vlivu obezity na vznik diabetu mellitu 2. typu, který způsobuje závažné zdravotní komplikace. Práce popisuje možnosti léčby zmíněných onemocnění, především úpravu životního stylu (dietní režim, fyzická aktivita) a bariatrické výkony, které se významně podílejí na redukci hmotnosti a snižování rizika vzniklých komplikací. Praktická část pojednává o výzkumu v této oblasti, porovnává skupinu diabetických a nediabetických pacientů po bariatrickém výkonu a hlavně sleduje vliv bariatrických výkonů na kompenzaci diabetu mellitu. Klíčová slova: obezita, diabetes mellitus, dietní léčba, bariatrické výkony
Konkurenční doložka v ČR a ve vybraných členských státech EU
Hořáková, Jitka ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Závěr Listina základních práv a svobod ve svém článku 26 stanoví, že každý člověk má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, stejně tak je i oprávněn podnikat či provozovat jinou hospodářskou činnost. V tomtéž článku je zakotveno, že podmínky či omezení pro výkon určitých povolání nebo činností mohou být stanoveny pouze zákonem. S tímto se setkáváme v ustanovení § 304 zákoníku práce, který umožňuje omezení výdělečné činnosti zaměstnance v zájmu ochrany vlastnického práva zaměstnavatele. Lze dovodit, že takové omezení musí být přiměřené a opodstatněné, tedy, že zaměstnanec nesmí za trvání pracovního poměru vykonávat takovou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti jeho zaměstnavatele. Výjimka může být zaměstnanci udělena prostřednictvím písemně uděleného souhlasu zaměstnavatele. Uvedená úprava odpovídá soudobým evropským standardům, neboť obdobné vymezení nacházíme též v právních úpravách evropských demokratických právních států. V právním řádu Francie takové omezení spadá pod povinnost loajality zaměstnance, vyplývající přímo z pracovní smlouvy a spočívající v povinnosti zaměstnance pracovat loajálně a nečinit nic, co by mohlo být v rozporu se zájmy zaměstnavatele. Výslovně může být závazek zákazu konkurenčního jednání zaměstnance obsahem tzv. doložky o exkluzivitě, která je v...
Dítě na prahu 21.století. Role Linky bezpečí v procesu socializace českých dětí a mládeže
Horáková, Jitka ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Duffková, Jana (vedoucí práce)
Při sledování vlivu společnosti na jedince si většinou všímáme dvoustranných vztahů (dítě - rodina, dítě - škola), jež proces socializace provází. Vliv těchto institucí, skupin a dalších jedinců však není izolovaný, působí souběžně. Osobnost a její sociální pole (Sak, 2000) tvoří dialektickou jednotu. Změna sociálního pole má dopad na proces sociálního zrání a na sociální osobnost jedince. Změna v osobnosti má zase tendenci promítnout se do změny pole. Elementární sociální akty jedinců jsou nejen výpovědi o subj~ktech těchto sociálních aktll, ale též výpovědí o prvcích sociálního pole a o jeho celku. Rozborem procesu socializace jedinců tak můžeme usuzovat na stav celé společnosti. Tato práce ve své teoretické části podává výčet důležitých prvků, jež sociální zrání provázejí a ovlivňují jeho kvalitu. Zároveň si všímá historického vývoje, kterým prošlo dětství a analyzuje ho na pozadí problémll, které socializaci mohou doprovázet. V neposlední řadě se zmiňuje o jednom ze specifických typů pomoci v náročných situacích doprovázejících sociální zrání, která je dětem a mladým lidem k dispozici. Zabývá se tudíž i úlohou a postavením nestátního neziskového sektoru, který v procesu socializace zaujímá. Stejně tak z ní lze alespoň z části získat představu o soudobém českém dětství v kontextu dat z telefonické linky...
Jazyková analýza barokního textu
HORÁKOVÁ, Jitka
Cílem diplomové práce je jazyková analýza tisku z první poloviny sedmnáctého století. Předmětem rozboru je Historia kláštera sedleckého od Simeona Eustachia Kapihorského. První část je spíše teoretická, podává informace o autorovi, dějinách kláštera a pojednává o kompozici textu z hlediska horizontálního i vertikálního členění a také tematické výstavby textu. V druhé části práce je pozornost věnována pravopisné, hláskoslovné a tvaroslovné analýze se zaměřením na prostředky odlišné od dnešního úzu. Přílohu tvoří fotokopie části tisku a několik vyobrazení sedleckého kláštera.
Exekuce ve veřejné správě
Horáková, Jitka Bc. ; Čermáková, Pavlína (vedoucí práce) ; Michálek, Lubomír (oponent)
Práce se bude zabývat postupem správních orgánů při exekuci, a to ve smyslu z.č. 500/2004 Sb., správní řád. Student se především zaměří na exekuci na peněžitá plnění a z tohoto vyplývající subsidiární použití z.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v této souvislosti by se student dále zaměřil na souběh a střet daňové a soudní exekuce a případně na porovnání vymáhání daňových nedoplatků prováděných územními finančními úřady a orgány obcí věcně příslušných ke správě daní.

Viz též: podobná jména autorů
25 HORÁKOVÁ, Jana
7 HORÁKOVÁ, Jitka
25 Horáková, Jana
1 Horáková, Jarmila
3 Horáková, Jaroslava
7 Horáková, Jitka
1 Horáková, Jitka Bc.
2 Horáková, Jiřina,
3 Horáková, Johana
25 Hořáková, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.