Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předcházet velké vodě. Administrativní opatření proti povodním v Čechách na konci 18. století.
Hudeček, Ondřej ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent) ; Maur, Eduard (oponent)
Během zimy 1783-1784 byly prakticky všechny evropské státy postiženy silnými povodněmi. Tato přírodní pohroma výrazně prověřila schopnosti státních orgánů reagovat na mimořádné situace. Právě v této době probíhaly v českých zemích mnohé zásadní správní reformy, které měly v duchu osvícenského absolutismu zefektivnit fungování úřadů a tím přispět k "obecnému blahu". Cílem všech těchto reforem bylo zlepšit životy lidí a jejich bezpečnost, a tím prospět státu jako takovému. Na základě dochovaných archivních pramenů a dobového tisku sleduje předkládaná disertace, jak se v Čechách konce 18. století utvářel systém státem řízené prevence před povodněmi. V nejobecnější rovině chce disertace přispět k poznání procesu modernizace v osvícenské době. Vychází mj. z poznatků francouzského filosofa Michela Foucaulta a jeho konceptu biopolitiky. Mezi konkrétní projevy biopolitiky, analyzované v předkládané disertaci, patří boj úřadů proti všem nepravidelnostem, nahodilostem a rizikům, ohrožujícím majetek lidí a státu, zdraví obyvatel i společenský řád, podpora "lidumilství" (Menschenliebe) při pomoci topícím se osobám a zásady veřejné hygieny. Na základě prozkoumaných pramenů a literatury jsem přesvědčen, že rozvoj státní povodňové prevence v Čechách právě na konci 18. století byl umožněn zaprvé osvícenskými...
Němci před Mimořádným lidovým soudem v Brně: obraz Němce na stránkách brněnského tisku v letech 1945 - 1947
Pechová, Iva ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Schreiberová, Zuzana (oponent)
V této práci se zabývala tím, jak byl na stránkách brněnského dobového tisku vytvářen obraz Němce, a to na příkladu osob, souzených u Mimořádného lidového soudu v Brně. Pracovala jsem s deníky z období od skončení II. světové války do konce června 1947, kdy skončila činnost Mimořádných lidových soudů, zřízeních dekretem č. 16/1945 Sb. Zaměřila jsem se na zpravodajství a články, pojednávající o případech těch obviněných, kteří byli německé národnosti již před válkou, nebo ji přijali v průběhu německé okupace. Zajímalo mě jak, na jakých rovinách, jakými jazykovými prostředky je v těchto příspěvcích konstruován obraz Němce. Dále jsem se snažila zjistit, jestli a případně jak mnoho koresponduje tento obraz Němce, konstruovaný v brněnském tisku s obrazem Němce, který je vytvářen v projevech předních politických představitelů Edvarda Beneše, Prokopa Drtiny a Ivana Herbena. V neposlední řadě mě zajímalo, jakou roli mohly hrát Mimořádné lidové soudy v poválečném česko-německém vyrovnání pro tehdejší politické československé elity či veřejnost, jaký byl obraz těchto tribunálů, podávaný na stránkách brněnského tisku a zda je možné na příkladu Mimořádného lidového soudu v Brně odpovědět na otázku, jestli byly Mimořádné lidové soudy pro tehdejší veřejnost součástí vyvrcholení česko-německého souboje.
Slavnosti vzdoru? Majáles v 50. a 60. letech 20. století v ČSSR.
Šťástka, Jan ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Roubal, Petr (oponent)
V této práci se na základě výzkumu dobových pramenů snažím rekonstruovat slavnosti pražských majáles v 50. a 60. letech 20. století a zjistit, zda se opravdu jednalo o vzdor proti "režimu", jak uvádí některé odborné texty. Na majáles nahlížím optikou Michaila Bachtina a kulturotvorných karnevalů, které mohou sloužit jako forma vyjednávání společenských změn. Světy smíchu a hry existují v prostředí jiných pravidel než každodenní svět vážnosti a mohou se stát prostředkem pro vyjednávání společenských změn i v totalitních či silně konzervativních režimech. Majáles vnímám jako karneval, který umožňuje tento přechod do světa "jen jako", skrze který studenti mohli vyjednávat o mnohých, v Československu jinak tabuizovaných, tématech. I když se svět "jen jako" může zdát oddělený od vážného světa, oba světy se navzájem ovlivňují a i formou hry a karnevalu je možné změnit společenská pravidla, která platí ve světě vážném. Zároveň jsou studenti chráněni i svou pozicí ve společnosti, mají širší práva než děti, ale stále ještě nepřešli do světa dospělých.
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války
Bubeník, Daniel ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Šedivý, Ivan (oponent) ; Hutečka, Jiří (oponent)
Vojáci císaře pána. Identity, prožitky a národní (po)vědomí českých účastníků první světové války Tématem předkládané disertační práce jsou identity a prožitky českých vojáků první světové války. Pramenem práce jsou ego-dokumenty českých vojáků, konkrétně se jedná zejména o jejich deníky, v menší míře pak dopisy polní pošty a vzpomínky. Cílem je analýza reprezentací identit, prožitků a národního (po)vědomí pisatelů zkoumaných pramenů. Badatelské otázky práce se ptají na reprezentace konstrukce identit v pramenech, zejména na identity národní, regionální, náboženské nebo sociální; na konstrukci jinakosti a obrazu nepřítele v textech, na vztah k jinakosti a případný konflikt loajalit mezi českou národní společností a službou v rakousko-uherské armádě; na genderovou identitu pisatelů; a na otázku konstrukce tělesnosti a prožitku tělesnosti a těla jakožto konstruktu maskulinní identity. Předkládaná disertační práce náleží do oboru Historická antropologie.
Svatá Hora u Příbrami v meziválečném období "Mariánský hrad" bránící katolickou víru v Čechách? Rozbor svatohorského časopisu z let 1922 - 1932
Burgrová, Vendula ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Nešpor, Zdeněk (oponent)
Ve své práci se zabývám mariánským poutním místem Svatou Horou u Příbrami v meziválečném období. V nově vzniklé Československé republice panovaly od počátku velmi vypjaté vztahy mezi státem a církví, dokonce jsou doloženy i obrazoborecké činy. Mým předpokladem je, že Svatá Hora fungovala jako místo, které sdružovalo věřící a pomáhalo katolíkům sjednotit a obnovit víru. Založená Matice svatohorská se soustředila na opravy rozsáhlého areálu a skrze vydávaný časopis šířila povědomí o Svaté Hoře a kultu Panny Marie. Právě pomocí rozboru tohoto časopisu chci podchytit prostředky, které katoličtí představitelé používaly při upevňování a rozšiřování katolické víry v rámci Čech. Skrz rozbor časopisu chci ještě zjistit, jakým způsobem je v časopise reflektován vztah mezi státem a církví a jaké další informace reflektuje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vytváření obrazu učitelky v pedagogických časopisech druhé poloviny 19.století
Charvát, Šimon ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
V diplomové práci se zabývám vytvářením obrazu učitelky v pedagogických časopisech v druhé polovině 19. století, tak jak vznikal na pozadí radikálních změn v dobovém školském systému. Hlavní osu změn tvořil školský zákon přijatý roku 1869, který se častěji označuje jako Hasnerova reforma. Ta umožnila ženám učit na dívčích školách a v nižších třídách smíšených škol. Cílem projektu je pokusit se na základě analýzy pedagogických časopisů druhé poloviny 19. století zjistit jakým způsobem se během této doby vytvářel obraz učitelky jako nově vzniklé kategorie. Ve své práci bych se tedy rád zaměřil právě na analýzu procesu "dělání" kategorie učitelky, jako něčeho nového, něčeho, co je potřeba legitimizovat. klíčová slova: učitelka, veřejná škola, vzdělávání dívek, oddělené sféry
Počátky moderního vězeňství v českých zemích v 1. třetině 19. století: Trest, věznice, vězeň
Mitáčková, Renáta ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Olšáková, Doubravka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá počátky moderního vězeňství v českých zemích v období první třetiny 19. století. Teoretická část práce nejprve představuje názory autorů dosavadní literatury na vývoj moderního vězeňství, poté se zaměřuje na nejznámější reformátory trestního práva a vězeňství, a nakonec popisuje trestní systém a vězení v Habsburské monarchii. Praktická část práce se dělí na tři části - trest, věznice, vězeň. První část se zabývá pojetím trestu a jeho účelem na počátku 19. století. Představuje a analyzuje jednotlivé zločiny a tresty. Druhá část se konkrétně zaměřuje na věznici a její funkce. Bylo jejím účelem vězně pouze potrestat nebo také napravit? Jakými prostředky se mělo nápravy dosáhnout? Práce zde také srovnává fungování věznice s jiným typem internační instituce, a to konkrétně s donucovací pracovnou. Poslední část poté hledá odpověď na otázku, jak mělo vězení působit na duši a tělo odsouzeného. Jakou roli hrály tresty v rámci věznice a jakým způsobem se měly vykonávat. Cílem práce je pokusit se zachytit, jak se nové koncepce věznění projevovaly ve vězeňské praxi a jak působily na uspořádání věznice. Klíčová slova: trest, vězení, vězeň, donucovací pracovna, náprava, Habsburská monarchie
Searching for Styles of National Architecture in Habsburg Central Europe1890-1920. Art Nouveau and Turn-of-the-Century Architecture as Nation-Building
Veress, Dániel ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Michaud, Eric (oponent)
Český abstract Hledání národního architektonického stylu v habsburské Střední Evropě 1890-1920 Národní hnutí a architektura na přelomu století Středoevropská národní hnutí na počátku 20. století významně zasáhla také do architektury. Ve jménu národních idejí docházelo ke snahám o vytvoření specificky národního architektonického slohu, který by reflektoval unikátní národní charakter. Historikové architektury, inspirováni vývojem na poli sociálních a kulturních dějin, se výzkumu vlivu nacionalismu na architekturu věnují od 90. let minulého století. Politický a mocenský vzestup evropských národních hnutí před První světovou válkou a souběžný posun od historismu k secesi v architektuře se stal v tomto smyslu jedním z nosných témat. Zpracování však v drtivé většině zůstávalo limitováno na konkrétní národní hnutí. Tato práce se pokouší překonat dominanci národní perspektivy. S využitím metodologie komparativních dějin souhrnně zpracovává tři případové studie. Na přelomu století maďarská, polská i česká inteligence usilovala o vytvoření národně specifické architektury. V Maďarsku příhodné politické uspořádání umožnilo rychlé a široké přijetí národního stylu, vycházejícího ze secesní estetiky a spojovaného zejména s architekty Ödönem Lechnerem či Bélou Lajtou. V polském a českém případě k rozvinutí národního stylu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.