Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Validation of comprehensive energy management system based on cloud-sourced information
Nedoma, P. ; Herda, Z. ; Franc, Z. ; Plíhal, Jiří
The main research activity was devoted to develop an application that would enable testing interface between OIKOS board (based on the AURIXTM) and the dissemination module represented by Skoda vehicle demonstrator through serial port RS232. The testing was based on sending the GPS coordinates to the OIKOS unit and receiving recommended speed profile for the given track. While dissemination unit has received GPS coordinates, AURIX chip has sent back messages with prediction of possible speed profile. Further tasks included verification other forms of transmission, such as Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.\n\n
VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Kudrna, J. ; Plíhal, Jiří ; Nedoma, P. ; Herda, Z. ; Kozák, P.
On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd.
Controllingová studie
Herda, Tomáš ; Mikovcová, Hana (vedoucí práce) ; Herda, Zdeněk (oponent)
Cílem této diplomové práce je sestavit pro společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. model pro kalkulaci cen vodného a stočného při dodržení jak předem stanovených kritérií ze strany společnosti VaK Náchod, a.s., tak i zákonných požadavků kladených na regulované ceny vodného a stočného. S užitím výkladu z teoretické části pak na model navazuje analýza citlivosti odběratelů na změny cen na základě dat za posledních 20 let. Poznatky z prvních dvou oblastí jsou využívány v další části práce, která se zabývá analýzou rizik, která by mohla firmu potenciálně ovlivnit. Sestavený model pro kalkulaci cen vodného a stočného na základě zdrojových dat firemního účetního systému vypočítá jednotlivé ceny pro vodné, vodu předanou, ČOV a stočné tak, aby byl plněn plán obnovy na daný rok a zároveň byl vytvořen dostatek finančních prostředků na odvod do firemních fondů. Model navíc hlídá podmínku maximálního povoleného nárůstu meziročního kalkulačního zisku a respektuje strukturu kalkulace danou zákonem. V části týkající se analýzy citlivosti odběratelů na výši cen je spočítána cenová elasticita poptávky pro vodné a stočné s využitím dat o cenách a příslušných objemech od roku 1995 do roku 2015. Je zde potvrzen předpoklad, že poptávka vykazuje nepružný charakter. Následující část práce se věnuje potenciálním rizikovým faktorům, které by mohly ovlivnit fungování firmy. Pro nejvýznamnější z nich je kvantifikován případný dopad. Analýza rizik se opírá o sestavený model i zjištěnou cenovou pružnost poptávky. I zde byl potvrzen předpoklad, že určitá rizika existují, ale jejich potenciální dopad není pro společnost VaK Náchod, a.s. fungování ohrožující hrozbou, či v případě pozitivních rizik přelomovou šancí. Sestavený model byl firmou využit již pro určení cen na rok 2017. Analýza citlivosti odběratelů na změny cen a její propojení na potenciální rizika je doplňující informací pro VaK Náchod, a.s., navíc potvrzující, že v současné době firmě nehrozí vážná rizika ovlivňující poptávku a ceny vodného a stočného.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.