Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The ECB, Austerity and the Fiscal Multiplier: A meta-regression analysis of Fiscal Multiplier Estimates in ECB Policy Recommendations
Brüsewitz, Caspar Gerbrandt ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda politická doporučení Evropské centrální banky v reakci na finanční krizi z roku 2008 byla předurčena k fiskální konsolidaci. Vychází z toho, že takové politiky, obecně známé jako úspornost, byly podpořeny odhady daňového multiplikátoru, které byly nižší než odhady mezinárodních a nezávislých výzkumných pracovníků. Aby to bylo možné analyzovat, poskytuje systematický přehled odhadů fiskálního multiplikátoru ECB prováděním meta-regresní analýzy na všech pracovních dokumentech ECB, v nichž byly od roku 1992 do roku 2012 zveřejněny násobící odhady, a srovnáním výsledků s výsledky rozsáhlejšího souboru údajů obsahujícího násobící odhady . Zjišťuje, že násobící odhady ECB jsou výrazně nižší než norma, což potenciálně naznačuje zkreslení. Tato práce přispívá k literatuře o ideální předpojatosti při tvorbě hospodářské politiky poskytováním systematického přehledu literatury, který pomáhá informovat diskusi o úsporných opatřeních v EU. Slouží také jako replikace a rozšíření předchozích meta- regresních studií o daňovém multiplikátoru tím, že je první studii, která konkrétně zkoumá odhady konkrétní instituce.
How Can the Czech National Bank Eliminate the Zero Lower Bound on Interest Rates? A Case Study
Katinová, Alexandra ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolcunová, Dominika (oponent)
Táto bakalárska práca spracováva prípadovú štúdiu uskutočniteľnosti zave- denia monetárnej politiky záporných úrokových sadzieb v Českej republike. Vo všeobecnosti neboli nájdené žiadne výrazné prekážky v použití záporných úrokových sadzieb. Niekoľko zákonov by si však vyžadovalo novelizáciu s cieľom zabrániť nesprávnej interpretácii. Taktiež bolo identifikované, že zálohy na daň z príjmu platené Finančnej správe a voľné rezervy komerčných bánk uložené v Českej národnej banke predstavujú možnosti úniku pred účinnosťou tejto monetárnej politiky. Splácanie dlhu v hotovosti a garantované úročenie nulovou úrokovou sadzbou na účtoch štátnej pokladnice vedené Českou národnou bankou by tiež mohli viesť k neželaným, prípadne nezákonným výhodám pre niek- torú zo strán. Doplňujúca analýza menovej transmisie v prostredí záporných úrokových sadzieb pomocou VAR modelu ponúka kvantitatívne zhodnotenie skúseností s politikou záporných sadzieb v Európe. Krátky časový rad ale dáva možnosť prezentovať len predbežné výsledky.
A Meta-Analysis of FDI Spillovers in China
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Semerák, Vilém (oponent)
Hodnocení spillover efektu přílivu přímých zahraničních investic do Čínské li- dové republiky (ČLR) se v uplynulých letech stalo předmětem četných studií, avšak závěry primární literatury nejsou jednotné. Tato diplomová práce dostupnou literaturu reviduje a reinterpretuje za použití meta-analytických metod a Bayesiánského modelu průměrování. Dosavadní souhrnné práce ne- jsou s daným výzkumem přímo porovnatelné s ohledem na své konkrétní zaměření. Výzkum je založen na 1081 odhadech sesbíraných z 14 primárních studií publikovaných mezi lety 2007 až 2017 využívajících v úhrnu data za období od roku 1995 do roku 2012. Ze souboru 85 různých charakteris- tik daných pozorování je vždy alespoň 30 z nich použito v rámci každého z BMA modelů. Skrze oddělené testování jednotlivých spillover efektů (tj. horizontálního a vpřed a zpětně vertikálního) je doložena přítomnost pub- likačního vlivu v případě horizontálního efektu v ČLR, kdy jsou průměrné hodnoty publikovaných odhadů nadhodnocovány. Z výsledků výzkumu je pa- trné, že spillover efekt přímých zahraničních investic pocházejících z regionu Hongkong, Macao a Tchaj-wan je systematicky odlišný od ostatních. Klasifikace JEL O1, O3, O4...
Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate
Kolcunová, Dominika ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Práca sa zaoberá odhadom efektívnej dolnej hranice pre úrokové sadzby Českej národnej banky. Ponúka prvý odhad tohto druhu v českom kontexte a i jeden z mála dostupných v medzinárodnom kontexte. Efektívna dolná hranica je determinovaná hodnotou, pod ktorou by bola držba a používanie hotovosti výhodnejšie ako uloženie peňazí na bankovom účte s negatívnym úrokom. Túto hranicu je možné približne odhadnúť na základe nákladov na uskladnenie, poistenie a transport hotovosti a tiež na základe straty pohodl- nosti spojenej s využívaním elektronických platieb. Odhadujeme, že náklady na prvú položku dosahujú 0.2 až 0.6 % ročne. Náklady na stratu pohodlnosti spojenú s bezhotovostnými platbami sú na českom trhu pomerne vysoké, dosahujú až 1 %. Odhad za použitia úrokových platieb, ktoré predstavujú priamy náklad a zníženie profitability bánk, naznačuje mierne nižšie hodnoty, predovšetkým vzhľadom na vysoký objem depozít a repo operácií u ČNB. Celkovo sa dostávame k hodnote pod -1 %, k intervalu (-1.5 %, -1.0 %), pri krátkodobejšom trvaní i k (-2.0 %, -1.0 %). Druhá časť práce ponúka modelovanie menovej transmisie úrokových sadzieb. Výsledkom je tvrdenie, že za predpokladu priemernej transmisie v sledovanom období by za...
Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia
Ďurovčíková, Edita ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti sa jej nedostává dostatok pozornosti, a ak aj áno, klúčové body ako použitie dát očištěných o efekty reforiem alebo odlíšenie krátkodobej (okamžitej) elastic­ ity od dlhodobej (rovnovážnej) elasticity bývajú zanedbané. Moja práca je prvá, ktorá odhaduje daňové elasticity na Slovensku. Používaní ojedinělé dáta očištěné o efekty reforiem a iných zmien v daňovom systéme na odhadnutie krátkodobej a dlhodobej elasticity pre tri druhy daní, ktoré každoročně velkou mierou prispievajú do celkového daňového příjmu - daň z príjmov fýzickej os­ oby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. Odhadnuté dlhodobé elasticity sa rovnajú 0.98, 1.28, 0.94 pre daň z príjmov fýzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty v tomto poradí. Co sa týká krátkodobej elasticity, odhadnuté hodnoty sa rovnajú 3.51 a 1.93 pre daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. V případe dané z příjmu fýzickej osoby nie je mój odhad signihkantný. Ticž som zistila, že v případe všetkých troch kategorií trvá krátkodobej elasticitě viac než rok, než sa dostane na rovnovážnu...
Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis
Horáček, Přemysl ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů rozšiřováni produkce etanolu na ceny zemědělských komodit (například kukuřice) se značně rozcházejí - v literatuře najdeme hodnoty pohybující se v rozmezí 0-85%. Zákonodárci mohou jen obtížně vytvářet nové či měnit stávající politiky týkající se biopaliv bez znalosti jejich konkrétních dopadů na ceny potravin. V této práci využívám meta-analytické metody k přesnějšímu určení míry závislosti mezi těmito dvěma veličinami. Kromě toho nacházím v literatuře věnované odhadům této korelace přítomnost značné publikační selektivity. S pomocí několika metod, mezi kterými je i víceúrovňový model smíšených efektů a které si dokáží poradit s publikační selektivitou, docházím k výsledkům očištěným o způsobené vychýlení. Skutečný efekt zvýšení produkce etanolu o 1%) na zvýšení ceny kukuřice se tak pohybuje v rozmezí 0.05-0.11%, což je méně, než se doposud předpokládalo.
The Elasticity of Trade with Respect to Trade Costs: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Cílem této práce je představit meta-analýzu studií zabývajících se vztahem mezi mezinárodním obchodem a jeho náklady. Vliv těchto nákladů se stal jednou z nejdůležitějších součástí, které pomáhají vysvětlit základní proměnné ovlivňující objem mezinárodního obchodu. Celkem jsem nasbírala 1090 odhadů z 58 různých studií. Celý dataset jsem rozčlenila podle 51 aspektů metodologie a testovala jsem případnou heterogenitu v rámci jednotlivých odhadů. V této práci ukazuji, že používání různých metod a především využívání různých databází ovlivňuje publikované efekty obchodních nákladů. Během testování jsem narazila na problém publikačního vychýlení. Autoři jednotlivých studií mají tendenci prezentovat přednostně větší odhady nákladů obchodu. Přítomnost publikační selektivity je výraznější v publikovaných studiích než v ostatních zdrojích.
Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method
Molnár, Vojtěch ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Tato práce se zabývá kvantitativním uvolňováním-nekonvenční měnovou politikou, kterou provádělo po nedávné finanční krizi několik centrálních bank. Cílem této politiky je povzbudit ekonomiku a dosáhnout inflačního cíle s již téměř nulovými klíčovými úrokovými sazbami. Spojené království bylo jedním ze zúčastněných států: Bank of England prováděla tuto politiku v letech 2009-2012. První část práce se podrobněji zaměřuje na kvantitativní uvolňování, které je popsáno z obecného pohledu, ovšem s důrazem zejména na Bank of England. Ve druhé části je využita syntetická kontrolní metoda k odhadu dopadů této politiky na reálné HDP a inflaci Spojeného království. Metoda nevede ke konstrukci vhodné kontrolní jednotky pro britské HDP za neobvyklých podmínek finanční krize. Je nalezen pozitivní efekt kvantitat- ivního uvolňování na inflaci, ovšem jeho velikost je obklopena značnou mírou nejistoty. 1
A Meta-Analysis of the Estimates of the Armington Elasticity
Bajzík, Josef ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
Josef Bajzík Abstrakt Na 3 524 pozorováních ze 42 studií zkoumáme určující faktory pro Armingtonovo elasticity napříč historií a národy. Je provedena metaanalýza a pro získání nejvíce ovlivňujících činitelů je použita bayesovská metoda průměrování modelů. Více než 30 proměnných je prozkoumáno a výsledky jsou porovnány se závěry z předchozích souhrnných článků. Tato práce je například první, která porovnává různé modely použité v této oblasti. Nakonec je zjištěno, že důležitá je úroveň agregace dat, stejně tak síla měny. Na druhou stranu, zde není žádný významný rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými odhady. Publikačním vychýlení je také objektem analýzy a jsou pro něj nalezeny důkazy v této oblasti.
Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices?: The Czech National Bank’s Approach
Hampl, Mojmír ; Havránek, Tomáš
V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 Havránek, Tomáš
21 Havránek, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.