Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Price Elasticity of the Demand for Higher Education: A Meta-Analysis
Kiiashko, Olesia ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Korbel, Václav (oponent)
Hlavní otázkou tohoto šetrení je, zda požadavek na vysokoškolské vzdelávání je pomerne citlivý na zmeny školného nebo je cena nepružný. Neexistuje žádná jednoznacná odpoved v literature. Približne 52% z odhadu jsou zanedbatelné, 43% jsou statisticky negativní a približne 5% jsou statisticky pozitivní. V kvantitativním pruzkumu 562 odhadech vykázaných v 48 studiích bylo zjišteno, že velká zvyšování školného mají neprimerene negativní dopad na zápis když potenciální zaujatost publikace a zpusob heterogenita jsou brány v úvahu. Tyto publikace zkreslení testy ukazují, že negativní výsledky jsou výhodnejší mezi výzkumnými pracovníky, protože jsou dobre podporovány teorii (kdy se ceny zvyšují je pokles poptávky). Výsledky také ukazuí, že ctyri aspekty návrhu studie jsou zvlášte úcinné pri vysvetlování rozdílu mezi primárími studií: (1) delší casový horizont negativne spojen s cenovou pružnosti poptávky po vysokoškolském vzdelávání, (2) když prurezová odhady hlásy více negativí výsledky, panelové odhady mají méne negativní výsledky, (3) kontrola endogenity je velmi duležité, (4) kontrola míry nezamestnanosti nemá jasný prukazný vliv, kontrola výdeleku není významne spojena s cenové elasticity poptávky po vysokoškolském vzdelávání.
Impact of energy consumption on economic growth and potential of renewable fuels
Torkhani, Marouan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zkoumat vztah mezi spotřebou energie a hospodářským růstem a mezi spotřebou energie a emisí skleníkových plynů pro země EU, pomocí datového časové řadě od roku 1996 panel do roku 2012 v rámci multivariate rámec pro 26 zemí EU. Energie jsou složeny ze spotřeby ropy, spotřeby zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie, včetně biomasy jako určité části.Použitím, Unit root testy, kointegrační testy, Pairwise Granger Causality testování, a Error Correction Model pro zjištění typu kauzálního vztahu. Hlavní výsledky k označení, jsou že v krátkodobém horizontu existuje, pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící od spotřeby ropy k hospodářskému růstu. Můžeme také označovat pozitivní obousměrné kauzální vztah mezi obnovitelných zdrojů energie a hospodářský růst, a mezi emisí skleníkových plynů a hospodářským růstem. Nicméně, je neočekávaný negativní obousměrná kauzální vztah mezi spotřebou biomasy a spotřeby plynu. Z hlediska emisí skleníkových plynů, můžeme vidět v krátkodobém horizontu, negativní obousměrný kauzální vztah mezi emisí skleníkových plynů a obnovitelných zdrojů energie, a pozitivní jednosměrné kauzální vztah běžící z obou spotřeby ropy a spotřeby biomasy k emisí skleníkových plynů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
A Gravity Approach to Modelling German Exports: The Role of Institutions
Hadrová, Petra ; Bobková, Božena (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je pomocí gravitačního modelu určit a kvantifikovat faktory ovlivňující bilaterální obchodní toky mezi Německem a jeho obchodními partnery, přižemž hlavním zaměřením je vliv institucí. Na základě různých odhadujících technik gravitačního modelu (klastrovaná metoda náhodných čtverců, Poissonovský druh odhadu, Hausman - Taylorova metoda a metoda instrumentálních proměnných), můžeme potvrdit významný a kladný vliv institucí na německý export. V závislosti na specifikaci modelu a použité techniky odhadování mají některé instituce vetší vliv na německý export než jiné. Hausman Taylorův odhad se jeví jako vhodný pro řešení problému endogenity institucí.
Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach
Opatrný, Matěj ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
V této práci kvantitativně vyhodnocuji závazek České národní banky z roku 2013, který zamezil posilování české měny. Zabývám se vlivem na celkový výstup, nezaměstnanost a inflaci. Používám syntetickou kontrolní metodu, která umožňuje vypočítat hypotetický vývoj české ekonomiky při absenci tohoto závazku. Zjišťuji, že do konce roku 2015, tento závazek pomohl vytvořit zhruba 100 000 pracovních míst. Vliv na celkový vystup je také silně pozitivní, ale pouze s marginální statistickou signifikancí, což může být spojeno s otřesy vytvořenými změnami spotřebních daní. Vliv závazku na inflaci je pozitivní, ale není statisticky signifikantní při standardní úrovni. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Income Elasticity of Water Demand: A Meta-Analysis
Vlach, Tomáš ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Pokud tvůrci politik přistoupí k vzácnosti vody ze strany poptávky, důchodová elasticita poptávky po vodě hraje klíčovou roli. Její odhady se ovšem značně liší. Shromáždíme 307 odhadů důchodové elasticity poptávky po vodě obsažených v 62 studiích, definujeme 31 proměnných popisujících design jejich odhadu a aplikujeme metodu Bayesian model averaging, abychom adresovali nejistotu v modelu, která je nedílnou součástí každé meta-analýzy. Studie byly vydány mezi roky 1972 a 2015, což znamená, že tato meta-analýza zahrnuje delší časové období než předchozí dvě meta-analýzy na toto téma dohromady. Výsledky navrhují, že odhady důchodové elasticity pro rozvojové země se výrazně neliší od odhadů důchodové elasticity pro vyspělé země a že rozdílné techniky odhadu neprodukují systematicky rozdílné hodnoty důchodové elasticity poptávky po vodě. Nacházíme důkazy publikační selektivity v literatuře týkající se důchodové elasticity poptávky po vodě s použitím jak grafické, tak regresní analýzy. Opravíme odhady kontaminované publikační selektivitou a odhadneme skutečný efekt, který dosahuje přibližně 0.2. 1
Monetary Expansion and Economic Crises: An Austrian Perspective
Jára, Karel ; Průša, Jan (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Studium ekonomických krizí je jedním z ústředních témat ekonomického výzkumu přinejmenším od dob Velké hospodářské krize, které se znovu dostalo do popředí po poslední ekonomické krizi konce prvního desetiletí 21. století. Toto téma bylo také od počátku jednou z klíčových oblastí zájmu rakouské školy ekonomie ve formě rakouské teorie hospodářského cyklu, která zdůrazňuje roli měnových faktorů v ovlivňování kapitálové struktury ekonomiky. Tato diplomová práce představuje zevrubný výklad odlišností rakouského přístupu ke studiu trhů, rakouské teorie hospodářského cyklu a jejích závěrů a také nejdůležitějších kritik této teorie a odpovědí na ně. Teoretická část je doplněna empirickou ilustrací teorie na ekonomice Spojených států amerických v období po poslední krizi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Effect of Distance on International Trade: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Vliv vzdálenosti se postupem času stal jednou z nejdůležitejích aspektů ve- doucích k porozumění mezinárodního obchodu. Hlavním cílem m bakalářské práce je sběr dat z jednotlivých studií zabývajících se vlivem vzdálenosti na mezinárodní obchod a vytvořit meta-analýzu založenou na těchto materiálech. Celá práce je založena na datech, které mi poskytli Anne-Celia Disdier a Keith Head, obsažených v jejich původní meta-analýze vydané v roce 2006. Celkově jsem nasbírala 1470 odhadů ze 130 různých studií. Jelikož původní meta-analýza neobsahuje vhodné testy, abychom určili publikační vychýlení, rozšířila jsem mou studii o dane testy. Na závěr se věnuji vyvrácení tvrzení, že vliv vzdálenosti na bilaterální obchod s postupem času klesá, kromě toho poskytuji vysvětlení heterogenity jednotlivých odhadů. 1
Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného vzorce původu této heterogenity-zdá se býti nedostatečné čerpat pouze ze závěrů případových studií a narativních přehledů literatury. Tato práce zkoumá pomocí meta-regresní analýzy soubor studií zabývajících se dopady letního času na spotřebu energie, a to za účelem poskytnutí správného odhadu daného efektu očištěného o publikační vliv a jiná zkreslení. Zjistili jsme, že průměrný v literatuře uváděný odhad naznačuje 0,3% úspory energie. Naše výsledky pak nevykazují žádné znaky publikační selektivity, zatímco jednotlivé charakteristiky primárních studií se naopak ukázaly býti klíčovým faktorem heterogenity závěrů prezentovaných v literatuře. Tato práce představuje jedinečný přehled daného tématu, jelikož se jedná o první meta-analýzu provedenou na studiích zkoumajících energetické úspory letního času. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Various Estimation Techniques of the Gravity Model of Trade
Davidová, Lucie ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje alternativním možnostem odhadu gravitačního modelu obchodu. Nabízíme souhrnný metodologický přehled technických problémům, kterým ekonomové čelí při odhadování gravitačních modelů. Následně testujeme heterogenitu dat se závěrem, že charakter chování vývozců a dovozců je nesmírně komplexní. To způsobuje, že příliš zobecněné specifikace gravitačních modelů mohou vést k vychýleným výsledkům a případně i k příliš obecným závěrům, které nezohledňují specifičnosti chování v jednotlivých pod-skupinách ekonomických agentů. Jak teorie o technikách odhadu, tak heterogenitu datasetu následně aplikujeme v empirické části při odhadu vývozní funkce Rakouska.
A Meta-Analysis of the Effect of Minimum Wage Increases on Prices
Vavřičková, Jana ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Švarcová, Natálie (oponent)
Ekonomicky a politicky citlivé téma, jakým jsou zásahy na trhu práce, rozdmýchává diskuze jak mezi profesionály, tak mezi veřejností. Většina ekonomů zaujímá vůči politice minimálních mezd negativní stanovisko, přičemž jsou častěji používány argumenty založené na teoretické bázi spíše než na empirických důkazech. Poznatky o fungování trhu práce a přenosu vzniklých šoků do ostatních odvětví ekonomiky jsou dodnes limitovány. Ani empirické studie v oboru nepřispívají k jednotné shodě ohledně vlivu změn minimální mzdy na cenovou hladinu. Dostupné odhady tohoto vlivu navíc vykazují významnou heterogenitu a při bližším prozkoumání poukazují na přítomnost silné publikační selektivity. Na unikátně sestrojenou datovou matice skládající se z celkem 469 odhadů této veličiny a jejich přidružených charakteristik používá tato studie soubor statistických metod známých pod pojmem meta- analýza. Tato metoda dnes nachází široké využití pro syntézu a systematické zhodnocení výsledků empirických článků. Zatímco existence vztahu mezi pohyby minimální mzdy a cenové hladiny není meta-analýzou potvrzena, nacházíme mezi odhady důkazy přítomnosti silné publikační selektivity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 Havránek, Tomáš
21 Havránek, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.