Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fyzioterapie po operaci prsu
Knapová, Kristýna ; Břízová, Marie (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
bakalářské práce: Cílem této práce je popsat problematiku operací karcinomu prsu a roli jakou v této oblasti zaujímá fyzioterapie. Teoretická část práce popisuje základní anatomii prsu, definuje karcinom prsu, jeho diagnostiku, rizikové faktory, formy, způsoby šíření a příznaky onemocnění. Pro prevenci a léčbu pooperačních komplikací má velký význam včasná a dlouhodobá fyzioterapie pacientek. Další kapitola popisuje cíle fyzioterapie, kineziologický rozbor pacientek a nejčastěji využívané terapeutické techniky. Poslední kapitola se věnuje psychologickému aspektu terapie a potvrzuje významný vliv psychiky na výsledky léčby a na kvalitu života pacientek. Praktická část má za cíl analyzovat fyzický stav pacientek po operaci prsu a posoudit vliv fyzioterapie na průběh léčby a prevenci vzniku pooperačních komplikací. Druhým cílem bylo zjistit úroveň informovanosti pacientek o karcinomu prsu a možných pooperačních komplikacích. Pro splnění cílů byly zpracovány kazuistiky dvou pacientek, které podstoupily záchovnou operaci prsu s odebráním několika podpažních uzlin. Zároveň byl oběma pacientkám předán a vysvětlen edukační materiál, který poskytuje Klinika rehabilitačního lékařství při propuštění z nemocnice. Pacientky byly požádány, aby tento materiál zhodnotily. Pacientky potvrdily, že současný edukační...
Kalendář napříč historií; autorský kalendář
HAVLOVÁ, Michaela
Teoreticko-praktická práce se zabývá historickým vývojem kalendáře a jeho vlastní realizací. Teoretická část se zpočátku věnuje vymezení termínu kalendář a charakterizuje základní jednotky, používané pro sestavování kalendářů. Práce popisuje základní dělení kalendářních systémů. Následně se věnuje nejstarším kalendářům od nejrůznějších pravěkých pomůcek pro zaznamenávání času až k vyspělým mayským soustavám. Dále je nastíněn vývoj kalendáře, jenž je používán v současnosti. V praktické části se autorka zabývá návrhem a realizací vlastního kalendáře. Práce je doplněna obrazovou přílohou a fotodokumentací.
Vývoj využívání krajiny na příkladu těžbou ovlivněné krajiny Hlinecka a Skutečska
Havlová, Monika
Tato bakalářská práce se týká vývoje využívání krajiny na příkladu těžbou ovlivněné krajiny Hlinecka a Skutečska. Cílem práce bylo zmapovat dopad lomové těžby na vývoj krajiny Hlinecka a Skutečska. Důležitými podklady byly dokumenty poskytnuté skutečským muzeem a dále historické mapové podklady pro zpracování v geografickém informačním systé-mu. Závěrečné shrnutí výsledků práce mě překvapilo především zjištěním, jak moc byla krajina změněna těžbou žuly a jak zaniklé a zatopené lomy přispěly ke geoturismu. Zajímavým zjištěním byla i změna využití krajiny v procentuálním zastoupení, kde se ukázalo, že na zvýšení počtu a rozlohy vodních ploch mají lomy zásadní podíl.
Techniky respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění
Mandovcová, Petra ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Petra Mandovcová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Oponent práce: Název bakalářské práce: Techniky respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá technikami respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních onemocnění. Práce se skládá ze dvou složek - teoretická a praktická. Teoretická část zahrnuje kapitoly, kde je stručně popsána anatomie a fyziologie dýchání. Další kapitoly jsou věnovány problematice chronické obstrukční plicní nemoci a možnosti léčby. Velký důraz je kladen na inhalační léčbu a popis jednotlivých technik respirační fyzioterapie, které se v léčbě u chronických plicních onemocnění využívají. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky pacientů, jenž se léčí s chronickou obstrukční plicní nemocí. K hodnocení stavu pacienta bylo využito spirometrické vyšetření a škála dušnosti mMRC. Cílem práce je poukázat vliv respirační fyzioterapie na účinnost inhalovaného léku u pacientů s chronickým plicním onemocněním. Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, inhalační léčba, respirační fyzioterapie, instrumentální techniky
Rehabilitace po operaci zlomenin proximálního femuru u osob vyššího věku
Holečková, Kristýna ; Nováková, Petra (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
bakalářské práce Bakalářská práce se zabývá rehabilitací po operaci zlomenin proximálního femuru u osob vyššího věku. Cílem bakalářské práce je ukázat specifika rehabilitace u osob vyššího věku a také zjistit, zda má stav výživy vliv na průběh a výsledek rehabilitace. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na období stáří a změny se stárnutím spojené, geriatrickou rehabilitaci a její složky, konkrétně fyzioterapii, ergoterapii a nutriční terapii. V poslední části je popsána anatomická stavba femuru, anatomie a biomechanika kyčelního kloubu a specifikace jednotlivých druhů zlomenin proximálního femuru. Praktická část obsahuje cíl práce, metodiku a 2 kazuistiky starších pacientů s operačně řešenou zlomeninou proximálního femuru. K hodnocení a porovnání výsledků jsou využity standardizované testy - Test základních všedních činností podle Barthelové, Test instrumentálních všedních činností a Škála pro orientační hodnocení stavu výživy. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Kyčelní kloub, Proximální femur, Rehabilitace, Stáří, Výživa
Využití dotačních zdrojů na investici v obci
Havlová, Marcela ; Jungvirtová, Petra (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá investováním obcí za pomocí dotaci z Evropské unie. První část práce je praktická a seznámí nás s konkrétními pojmy z části investic a využití dotačních zdrojů z Evropské unie. V druhé části práce, se posuzuje konkrétní využití dotačních zdrojů v obci. Je popsána veřejná zakázka a financování zakázky. V závěru je popsáno zhodnocení vlivu na rozvoj obce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLOVÁ, Marie
6 HAVLOVÁ, Martina
5 HAVLOVÁ, Michaela
1 Havlová, Marcela
6 Havlová, Marie
3 Havlová, Markéta
6 Havlová, Martina
5 Havlová, Michaela
2 Havlová, Miluše
1 Havlová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.