Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Development Plan for Employees in a selected Organization
Černíková, Katarína ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Práce je zaměřena na rozvoj zaměstnanců ve vybrané organizaci. V teoretické části je podrobný popis člověka z pohledu pracovního života. Pracovník disponuje kromě vzdělání i pracovními schopnostmi. Na základu těchto dovednosti tak splňuje požadavky na pracovní pozici. Pokud tyto požadavky nesplňuje, organizace mu poskytne možnost se vzdělávat. V praktické části byl realizován výzkum v oblasti personálního rozvoje na vybraném vzorku realitních makléřů. Výzkum byl zaměřen na rozvoj pracovníků v souladu s potřebami organizace, byl realizován formou osobního rozhovoru. Vyhodnocením získaných informací byl vypracován návrh plánu osobního rozvoje vybraných pracovníků na rok 2014. Tento výzkum potvrdil potřebu dalšího vzdělávání pracovníků v dané společnosti, zejména s ohledem na jejich specifické zaměření, neboť v současnosti neexistuje jednotná odborná příprava na pozici makléř v realitní společnosti.
Ekonomické dopady drogové závislosti
Švástová, Lýdie ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá drogovou problematikou, a to především z pohledu ekonomických dopadů na Českou republiku. Je snahou o vyčíslení nákladů, respektive odhadů nákladů, na protidrogovou politiku a lékařskou péči o lidi, kteří užívají drogy. Otevírá také téma legalizace drog a pokouší se zobrazit její možné následky.
Volunteering as a Preparation of future Managers
Ivaničová, Martina ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá tématem dobrovolnictví jako přípravy budoucích manažerů. Zaměřuje se na zkušenosti a kompetence získané podílením se na dobrovolnické činnosti v organizacích AIESEC a zkoumá jejich využitelnost na manažerských pozicích. V první části práce jsou definována teoretická východiska z oblasti managementu, manažerských kompetencí a z oblasti dobrovolnictví. V druhé části práce je blíže popsána nezisková organizace AIESEC. Dále následuje dotazníkové šetření, jeho vyhodnocení a prezentace výsledků. Primárním cílem práce je zjistit, zda dobrovolnictví v AIESEC může fungovat jako manažerská praxe.
Sociální deviace v malé sociální skupině
Hejmalíčková, Veronika ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výskytu sociální deviace v malé sociální skupině. Metodická část práce se zabývá charakteristikou sociální skupiny, sociální normy, sociální deviace a vybranými formami deviantního chování. Výzkumná část je věnována vypozorování deviací ve vybrané malé sociální skupině. Zde je charakterizována metoda výzkumu, popis sociální skupiny a jejího prostředí, analýza sociální skupiny a poznatky o deviaci v sociální skupině. Výstupem je doporučení managementu skupiny pro zlepšení atmosféry ve skupině a zvýšení efektivity práce.
Vliv dobrovolnictví na sociální status jedince
Šalandová, Radka ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Novotná, Eliška (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Vliv dobrovolnictví na sociální status jedince" pojednává o dobrovolnictví ve vztahu ke společenskému postavení jedince, který se tomuto dobrovolnictví věnuje. První polovina práce přestavuje teoretická východiska, v nichž je přiblížena problematika sociální stratifikace, sociálního statusu a dobrovolnictví. Druhá polovina práce je věnována anketnímu šetření, jehož cílem je zjistit, jak ovlivňuje účast v dobrovolnických aktivitách sociální status jedince. Konkrétně je toto šetření zaměřeno na názory žáků středních škol v Jindřichově Hradci, jež se v dobrovolnictví nikdy neangažovaly.
Vztah zaměstnanců k firemnímu dobrovolnictví
Petrová, Lucie ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Sedláková, Jaroslava (oponent)
Hlavní předmětem této bakalářské práce je přiblížení firemního dobrovolnictví z pohledu zaměstnanců, kteří se této činnosti v rámci svého zaměstnání účastní. Práce rozebírá vztah zaměstnanců k této činnosti a motivaci k ní. První kapitoly bakalářské práce přibližují teoretické pojmy z oblasti dobrovolnictví, věnují se definici dobrovolnictví a jeho charakteristikám a typům. Dále je představen koncept společenské odpovědnosti firem. V druhé části práce je přiblížena společnost Česká spořitelna a firemní dobrovolnictví v praxi. Práce dále mapuje stimuly, které vedou zaměstnance k účasti na firemním dobrovolnictví. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký vztah mají zaměstnanci pobočky České spořitelny v Jindřichově Hradci oddělení cash-handling k firemnímu dobrovolnictví, a jaký to má vliv na pracovní tým.
Marketingová komunikace vybrané neziskové organizace
Gryčová, Veronika ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je analýza marketingové komunikace neziskové organizace Junák -- český skaut, z. s., a to konkrétně její podřízené jednotky s názvem Junák -- český skaut, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, z. s. Pro dosažení cíle využiji hned několik metodik, mezi které patří dotazníkové šetření pro obyvatele Jindřichohradecka, i osobní rozhovory s tiskovou mluvčí Junáka a vedením střediska Zlatá Růže. Práce vychází z teoretických poznatků, které jsou následně aplikovány na konkrétní problematiku a organizaci. Výsledkem práce bude aktuální stav marketingové komunikace v dané organizaci a návrh možných zlepšení.
Využití portfolio analýzy v cestovním ruchu
Pichová, Michaela ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá portfolio modely a jejich aplikací v cestovním ruchu. Jejím cílem je zhodnocení použitelnosti vybraných modelů na úrovni konkrétní turistické destinace -- města Liberec. Bakalářská práce využívá, tři portfolio modely pro zkoumání nosných turistických produktů města (hlavních atraktivit). Tyto modely přebírá z klasického business prostředí a modifikuje je dle konkrétních podmínek zvolené destinace. S jejich pomocí hodnotí postavení produktů, dále srovnává výsledky modelů a doporučuje dílčí opatření směrem k destinačnímu managementu města. Na tomto základě pak provádí celkové zhodnocení použitelnosti zvolených modelů v reálných podmínkách turistické destinace. K tomu využívá jednotných kritérií a škál, kdy poukazuje na přednosti a slabiny portfolio modelů a volí model nejlépe využitelný.
Management dobrovolnictví v programu Pět P v Jindřichově Hradci
Slavíková, Lucie ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím v sociálních službách. Cílem práce je na základě zjištěných dobrých praktik navrhnout ucelený set manažerských aktivit, vedoucích ke zlepšení práce s dobrovolníky v programu Pět P v Jindřichově Hradci, a to v oblasti získávání dobrovolníků, řízení jejich činnosti, kontroly, hodnocení, motivace a vztahu s veřejností. Práce se zabývá činností neziskových organizací, v rámci níž se soustředí na činnost dobrovolníků pracujících s fyzicky a sociálně handicapovanými dětmi a mladistvými. Využitím metody benchmarkingového šetření se snaží zefektivnit manažerské činnosti v dané organizaci. Výstupem práce je vytvoření vlastního návrhu opatření, který by se měl zaměřovat na zavádění nových metod týkajících se zvýšení činnosti dobrovolníků v programu Pět P v Jindřichově Hradci.
Styl vedení a efektivita práce ve vybrané pracovní skupině
Motúzová, Michaela ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Práce se zabývá stanovením a analýzou stylu vedení ve vybrané pracovní skupině, spokojeností zaměstnanců a zjištěním efektivity práce. Dílčím cílem bylo rozdělení zaměstnanců na spokojené a nespokojené a u každé z těchto skupin určit faktory, které jejich spokojenost nejvíce ovlivňují. Teoretická část práce obsahuje poznatky z psychologie a sociologie se zaměřením na definice pracovní skupiny, styly vedení a efektivitu práce. Praktická část shrnuje vlastní výzkum autorky, na základě kterého analyzovala styl vedení, spokojenost pracovníků s různými aspekty stylu vedení a s ostatními faktory, které do určité míry ovlivňují jejich celkovou spokojenost, globální efektivitu a individuální efektivitu jednotlivých pracovníků. Na závěr byla zjištěna celková efektivita práce vybrané skupiny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLOVÁ, Lenka
9 HAVLOVÁ, Lucie
3 Havlová, Laura
9 Havlová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.