Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hlavu vzhůru. Výtvarný projekt pro mladší školní věk. (teoreticko - projektová práce)
HAVLÍKOVÁ, Kristýna
Předkládaná teoreticko-projektová diplomová práce se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem Hlavu vzhůru, realizovaného v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Na teoretickou část, jež přináší obecný vhled do problematiky oblohy a oblak ve výtvarném umění a projektového vyučování, navazuje projektová část složená z osmi navržených výtvarných lekcí. Projektová část dále zahrnuje popsané realizace a didaktickou analýzu jednotlivých lekcí. Diplomová práce je také doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.
Vliv hospodářského cyklu na zpracovatelský průmysl v ČR
Havlíková, Kristýna ; Čajka, Radek (vedoucí práce) ; Bolotov, Ilya (oponent)
Diplomová práce se zabývá závislostí výkonnosti zpracovatelského průmyslu České republiky na průběhu hospodářského cyklu v zemích, se kterými vykazuje Česká republika intenzivní zahraničně-obchodní spolupráci. Začátek práce definuje teoretická východiska hospodářských cyklů, popisuje jejich průběh ve vybraných zemích a ověřuje důležitost zpracovatelského průmyslu v české ekonomice. Dále je s pomocí grafického srovnání vývojových trendů a výpočtu jednoduché regresní analýzy zkoumán vliv ekonomické situace v Německu a Francii na zpracovatelský průmysl ČR. Na závěr je práce doplněna o případovou studii vybraného českého exportně orientovaného subdodavatele.
Videodokument o Milanu Grygarovi
HAVLÍKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce na téma Videodokument o Milanu Grygarovi se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Úvodní teoretická část se zabývá uměním 60. let 20. století v Československu, životem Milana Grygara, jeho tvorbou a v neposlední řadě i osobnostmi, které jeho život a práci ovlivnily. Za cíl si klade seznámit s osobností Milana Grygara a zmapovat jeho dílo v celé jeho umělecké genezi. Praktická část obsahuje videodokument, který má sloužit jednak jako výukové video pro žáky druhého stupně základních škol a zároveň jako didaktická pomůcka pro učitele do hodin výtvarné výchovy.
Marketingové aktivity agentury na hlídání dětí
Reisnerová, Lucie ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Havlíková, Kristýna (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami agentury na hlídání dětí Baby Agency. Cílem mé diplomové práce je analýza současné marketingové strategie společnosti a doporučení, jak ji zlepšit. Práce je rozdělena do dvou částí. První část teoreticky popisuje oblasti marketingu, jako jsou marketingová strategie, marketingový mix služeb, marketing zaměřený na děti a mladistvé, metody marketingového výzkumu nebo nové trendy v marketingu. Druhá část se věnuje analýze současných marketingových aktivit společnosti a zmapování konkurence. Dále jsou na základě teoretických poznatků, provedených analýz a dotazníkového šetření navrženy kroky ke zlepšení stávající marketingové strategie společnosti Baby Agency.
Postavení České republiky v mezinárodním obchodě
Havlíková, Kristýna ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Brůžková, Pavla (oponent)
Bakalářská práce na téma Postavení České republiky v mezinárodním obchodě se zabývá současnou situací českých exportérů na mezinárodních trzích a příležitostmi, které se jim zde naskýtají. Začátek práce definuje zahraničně obchodní politiku České republiky, jak může stát s její pomocí ovlivňovat své exportéry a do jaké míry ji v tom ovlivnil vstup do Evropské unie. Dále je zde charakterizována nenahraditelnost největšího obchodního partnera České republiky, Spolkové republiky Německa, a jsou zde také navrženy vybrané perspektivní trhy, jejichž potenciál mohou čeští exportéři využít. Na závěr je práce doplněna o konkrétní data z praxe a pro tento účel je představena společnost Elitex Nepomuk, a.s.
Analýza marketingové strategie vybrané firmy
Havlíková, Kristýna ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Malíková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce nastiňuje problematiku marketingové strategie a komunikace s aplikací na centrum alternativní péče o domácí zvířata Optima Vetcare. V teoretické části jsou rozebrány pojmy z oblasti marketingu, mezi něž se řadí marketingová strategie, marketingový mix, komunikační mix, trendy v marketingu a marketingový výzkum. Praktická část je zaměřena již konkrétně na specifika marketingu v Optima Vetcare a mapuje marketingové snažení od roku 2014, kdy došlo k jeho založení. V závěru práce je provedeno dotazníkové šetření a navržena doporučení pro zlepšení marketingové komunikace Optima Vetcare. Cílem diplomové práce je představit centrum alternativní péče o domácí zvířata Optima Vetcare a provést analýzu jeho marketingu. Dalším cílem je poskytnout možné návrhy a doporučení pro zlepšení marketingové komunikace.
Právo amerických kapitálových společností
Havlíková, Kristýna ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Kříž, Radim (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá akciovou společností v americkém právním systému. Především je na ni nahlíženo ve vztahu k RMBCA a dále je srovnána právní úprava státu Delaware s právní úpravou státu New York. Na úvod je popsán přehled podnikatelských entit v USA a jejich ekvivalentní forem podnikání v ČR. Hlavní stať je věnována především otázkce právní úpravy korporací, jejich založení a vzniku, jednotlivým orgánům korporace a její finanční struktuře. Jednotlivá témata jsou prokládána relevantními precedenty delawarských a newyorských soudů. Na závěr je nastíněn přehled systému delawarských a newyorských soudů, obzvláště je popsána funkce Court of Chancery.

Viz též: podobná jména autorů
2 HAVLÍKOVÁ, Kamila
4 HAVLÍKOVÁ, Karolína
6 HAVLÍKOVÁ, Kateřina
1 HAVLÍKOVÁ, Klára
7 HAVLÍKOVÁ, Kristýna
2 Havlíková, Kamila
4 Havlíková, Karolína
6 Havlíková, Kateřina
1 Havlíková, Kristina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.