Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Propagace České republiky na čínské sociální síti WeChat
Geršlová, Barbora ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Bakalářská práce přináší návrh marketingové strategie propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu cílené na čínskou generaci Y na čínské sociální síti WeChat. Analyzuje prostředí západních i čínských sociálních sítích se zaměřením na destinační marketing a vzájemně tyto sítě komparuje. Dále poskytuje informace o specifikách čínského segmentu, jak z pohledu čínských turistů, tak čínských uživatelů internetu, a navrhuje, jak tato specifika využít ve prospěch marketingové kampaně.
Francie: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Baťhová, Barbora ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Diplomová práce se zabývá ekonomikou Francie a postavením této země na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Cílem práce je provedení analýzy makroekonomických ukazatelů ekonomiky a vyhodnocení postavení Nového Zélandu v rámci trhu mezinárodního cestovního ruchu současně se zhodnocením konkurenceschopnosti země v obou oblastech. Nejprve je v práci provedena makroekonomická analýza francouzské ekonomiky a poté zhodnocen ekonomický vývoj země a její konkurenceschopnost. Poté se práce zaměřuje na cestovní ruch Francie, jeho charakteristiku, hlavní regiony, atraktivity a nejnovější statistiky společně se zhodnocením konkurenceschopnosti a postavením na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Na závěr práce popisuje problematické oblasti a aktuální strategii cestovního ruchu země a zmiňuje možný budoucí vývoj.
Izrael: postavení na trhu mezinárodního cestovního ruchu
Hanzlová, Kateřina ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Cílem diplomové práce je podat přehled o postavení Izraele na trhu mezinárodního cestovního ruchu. V úvodní části se práce věnuje především teoretickému vymezení problematiky oboru cestovního ruchu a zaměřuje se zde zejména na ukazatele, kterými lze hodnotit potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Ve druhé kapitole jsou pak shrnuty základní údaje o Izraeli, a to včetně náboženství, které je zde naprosto klíčové. Kromě toho se v této kapitole práce věnuje i základním makroekonomickým ukazatelům, kterými lze popsat izraelskou ekonomiku. V poslední kapitole jsou pak uvedeny konkrétní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Izraeli, mezi kterými lze jmenovat nejen kulturní a přírodní památky, ale také dopravu, ubytovací a stravovací služby, které Izrael svým návštěvníkům nabízí.
Portugalsko jako destinace cestovního ruchu
Šilarová, Veronika ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je charakterizovat Portugalsko jako destinaci cestovního ruchu, stejně jako i zanalyzovat současný stav odvětví cestovního ruchu v této destinaci a pokusit se nastínit případné možnosti jeho rozvoje. Mezi dílčí cíle této práce, které by měly napomoct k naplnění cíle hlavního, patří popis ekonomického vývoje Portugalska v minulých letech, analýza nabídky produktů cestovního ruchu, které destinace v současnosti nabízí, vymezení místa cestovního ruchu v národní ekonomice země, a v neposlední řadě také popis současné politiky cestovního ruchu, kterou Portugalsko aktuálně prosazuje. Tato diplomová práce využívá především elektronických zdrojů dostupných z Internetu. Jedná se zejména o výroční zprávy, statistiky a odborné články. Vedle toho práce také využívá odbornou literaturu, která je relevantní k pojednávanému tématu. Tato práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol, které následují po krátkém úvodu na začátku práce. První kapitola má teoretický ráz a poskytuje definice odborných termínů z oblasti cestovního ruchu a z oblasti ekonomie. Druhá kapitola obsahuje základní informace o Portugalsku. Třetí kapitola je pak věnována politicko-ekonomické charakteristice Portugalska. Poslední kapitola pojednává o cestovním ruchu v destinaci Portugalsko, o jejím současném stavu i o jejím možném dalším rozvoji v budoucnosti. Práce je potom zakončena závěrem, který má shrnující charakter.
Kongresový cestovní ruch jako nástroj řízení lidských zdrojů (Případová studie AIESEC)
Pacáková, Kateřina ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Bakalářská práce popisuje specifika kongresového cestovního ruchu v obecné rovině i situaci v ČR. Následně pozoruje použití produktů a proces přípravy a organizace akcí kongresového cestovního ruchu ve studentských organizacích, konkrétně v AIESEC Česká republika a ve Studentské unii ČVUT, a představuje souhrnnou metodiku obsahující osm okruhů přípravy těchto akcí za účelem podpory řízení lidských zdrojů.
Komunikace a propagace na sociálních sítích
Morávková, Nikola ; Kvítková, Zuzana (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Cílem této práce je analýza možností marketingové komunikace a propagace v online prostředí, se zaměřením na sociální sítě. V praktické části této bakalářské práce je na třech případech marketingové komunikace na sociální síti Facebook zhodnocena efektivita vybraných případů a popsán návrh na případné zlepšení. K hodnocení efektivity byl využit formulář Social Scorecard.
The migration policy of the Red-Green government in the years 1998 - 2005
Havlíčková, Blanka ; Dimitrov, Michal (vedoucí práce) ; Nigrin, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce Migrační politika rudo-zelené vlády v letech 1998-2005 si dává za úkol vylíčit, do jaké míry se podařilo dvěma vládním kabinetům kancléře G. Schrödera naplnit své cíle v otázce imigrační a integrační politiky. Popisem diskuzí při tvorbě zákona o státním občanství (Staatsangehörigkeitsgesetz) a přistěhovaleckého zákona (Zuwanderungsgesetz) lze ukázat, že v té době existoval v těchto otázkách minimální konsenzus, který vedl k názorovému střetu politických stran zastoupených ve Spolkovém sněmu a ke kompromisní podobě obou zákonů. Tato práce je vystavěna chronologicky na základě analýzy primárních a sekundárních pramenů. Porovnáním koaliční smlouvy z roku 1998 a vládních návrhů zákonů se schválenými verzemi zákonů lze vypozorovat ústupky, které vládní strany učinily na základě nátlaku opozice. Výsledná podoba zákonů byla kompromisem, který nereflektoval v uspokojivé míře skutečnost, že se Německo stalo tzv. přistěhovaleckou zemí, v jejímž zájmu je zpřístupnit zemi přistěhovalcům a integrovat je do společnosti.
Skin equivalents in basic and applied research: Development of human hair equivalents
Havlíčková, Blanka ; Arenberger, Petr (vedoucí práce) ; Pánková, Růžena (oponent) ; Salavec, Miloslav (oponent) ; Vízek, Martin (oponent)
Hledání účinnějších léků na léčbu běžných poruch růstu vlasů zůstává hlavní prioritou, a to jak pro klinickou dermatologii a tak i pro průmysl. Růst lidských vlasů je v současné době možné studovat in vitro pomocí organicky kultivovaných vlasových folikulů. V této studii byly vyvinuty tři nové organo-typové folikulové testy s užitím v základním a aplikovaném výzkumu vlasů.
Perspektivy rozvoje cestovního ruchu na Kanárských ostrovech (se zaměřením na ostrov Gran Canaria)
Pazderová, Monika ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem a jeho perspektivami rozvoje na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově Gran Canaria. Cílem této práce je zhodnocení současné situace cestovního ruchu v destinaci, posouzení perspektiv jeho dalšího rozvoje a vyhodnocení strategických plánů s návrhy konkrétních řešení směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti destinace. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů cestovního ruchu, destinace cestovního ruchu a dále je zde popsán vznik a vývoj cestovního ruchu Kanárských ostrovů až po současnost. Praktická část je cílena na ostrov Gran Canaria, je na něj aplikován model životního cyklu destinace, jsou tu vyhodnocené atraktivity a infrastruktura destinace. Stěžejní metodou praktické části je SWOT analýza, v níž jsou rozebrány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ostrova Gran Canaria v oblasti cestovního ruchu. V závěrečné kapitole jsou navržena a doporučena konkrétní řešení na základě strategických plánů, které byly zhotoveny kanárskými institucemi cestovního ruchu.
Španělsko jako destinace cestovního ruchu
Zbořilová, Kristýna ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem ve Španělsku. Jelikož se jedná o velmi široké téma, hlavním cílem práce je zhodnocení cestovního ruchu ve zcela odlišných regionech, a to v Andalusii a Baskicku. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu, které jsou potřebné k pochopení souvislostí v bakalářské práci. Zde je objasněn například pojem turismus a jeho typologie. Druhá kapitola se zabývá celým Španělskem. Nejdříve je tato země představena, a to i z hlediska historie, dále je zhodnocen její cestovní ruch a na závěr jsou prezentovány nejatraktivnější místa. Předposlední a poslední kapitola jsou ve svojí stavbě totožné, aby bylo možno dosáhnout srovnání. V první části u každé kapitoly dochází k charakteristice regionu, dále je zhodnocen turismus z hlediska statistik přijíždějících turistů a na závěr je z výše uvedených informací provedena SWOT analýza.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 HAVLÍČKOVÁ, Barbora
7 Havlíčková, Barbora
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.