Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přístupový systém podporující více způsobů identifikace
Havlíček, Lukáš ; Bidlo, Michal (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací řídicí jednotky přístupového systému s podporou více způsobů identifikace. Navržený systém podporuje jako způsoby identifikace přístupové karty MIFARE a detekci zařízení s Bluetooth Low Energy. Zařízení je realizováno pomocí vývojové desky ESP32. Zobrazení historie průchodů a konfigurace systému je řešeno pomocí webového rozhraní, které je poskytováno pomocí webserveru běžícím na tomto zařízení.
Posouzení environmentální zátěže technologií práškového lakování
Havlíček, Lukáš ; Mukhametzianova, Leisan (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Předložena diplomová práce se zabývá posouzením zátěže na životní prostředí technologií práškového lakování metodou LCA. V první částí diplomové práce jsou popsány technologie povrchových úprav kovů. Následně byla provedena analýza technologie práškového lakování a vypracování technologického postupu této technologie. Součástí teoretické části práce je rovněž popis dostupných metodik posuzování dopadů na životní prostředí, na základě, kterého byla pro hodnocení ekologické zátěže procesem práškového lakování zvolena metoda hodnocení životního cyklu (LCA). V praktické části práce byla provedena analýza materiálových a energetických vstupů jednotlivých operací procesu práškového lakování, které posloužili k posouzení zátěže na životní prostředí.
Influence of social networks on communication and culture
Havlíček, Lukáš ; Krhutová, Milena (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
My bachelor thesis is focused on issues with social networking services and their influence on modern society. It addresses their history from the very first attempts to create a social networking service to the modern global ones. Later the thesis provides an explanation of the creation of a social networking service and its characteristic traits. Furthermore it outlines problems connected with the availability and overuse of social networking services that are subsequently influencing the human society. The thesis also analyzes the influence of social networks on language, interpersonal communication and cultural adaptation.
Návrh laboratorního zdroje
Havlíček, Lukáš ; Drexler, Petr (oponent) ; Szabó, Zoltán (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá navržením spínaného zdroje. Vstupní napětí je ~230 V a výstupní napětí je možné regulovat v rozsahu 0 V – 30 V. Proudově je zdroj zatížitelný 0 A – 3 A. Výstupní napětí a proud je měřen pomocí mikroprocesoru.
Kvantifikace energetických ztrát fototermického systému ohřevu TUV při napájení fotovoltaikou
Havlíček, Lukáš ; Kubánek, David (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá kvantifikací energetických ztrát v solárním systému pro ohřev TUV při napájení fotovoltaikou. Během měsíce květen 2014 bude probíhat sběr dat na reálné instalaci systému a na základě tohoto měření budou provedeny výpočty.
Výroba krytu elektromotoru
Havlíček, Lukáš ; Staněk, Vojtěch (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce řeší návrh výroby krytu elektromotoru a zabývá se vyhotovením těla tohoto krytu. Jedná se o jednoduchý válcový výtažek bez příruby zhotovený z hlubokotažného ocelového plechu 11 305. Jako nejvhodnější technologie byla vzhledem k tvaru součásti, materiálu a roční sérii 25 000 kusů zvolena metoda hlubokého tažení bez zeslabení stěny za použití konvenčního nástroje. Operace tažení se uskuteční za pomoci jednooperačního tažidla, k němuž je doložená i výkresová dokumentace. Tento nástroj je určen pro hydraulický lis ZH 40 s celkovou tažnou silou 400 kN. V technicko-ekonomické části byla cena jednoho výtažku s ohledem na nepřímé náklady stanovena na 42 Kč.

Viz též: podobná jména autorů
2 HAVLÍČEK, Ladislav
2 Havlíček, Lumír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.